Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums "GAUJAS FONDS"
Projekta kopējās izmaksas:
1825.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1290.00 EUR
Līdzfinansējums:
535.00 EUR

Kopsavilkums

Piebalgas pilsnovads rakstos pirmo reizi minēts 1224.gada Tālavas dalīšanas līgumā, tomēr apdzīvots bijis jau daudz senāk, par ko liecina arheoloģiskie atradumi Jaunpiebalgas apkārtnē (Bricu ezermītne, Mazķūģu senkapi u.c.). Runājot par Piebalgas amatniecību, vairāk tiek uzsvērtas audēju prasmes, retāk minot tās kultūrvēsturiskās vērtības, kas sniedzas senākajā laika posmā jau no akmens un bronzas laikmeta, līdz ar to veidojas sadrumstalots un nepilnīgs priekšstats par Piebalgas kultūrtelpas amatniecības prasmju mantojumu. Piebalgas māls jau no senlaikiem ir kalpojis kā materiāls trauku un greznumpriekšmetu izveidē, atradumi Jaunpiebalgas apkaimes senkapos liecina par rotkaļu augsto meistarību. GAUJAS FONDS (http://gaujasfonds.lv/), kura viens no darbības mērķiem ir rūpēties par Gaujas augšteces kultūrvēstures mantojuma izpēti un saglabāšanu, sadarbībā ar Jaunpiebalgas un tēlotājas mākslas studijas "Piebaldzēni" dalībniekiem ir ieinteresēti pievērsties Piebalgas kultūrtelpas senākā mantojuma izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, apkopojot teorētisko materiālu un radot augstvērtīgus amatniecības izstrādājumus/arheoloģiskos atdarinājumus mālā un metālā, kā arī uz to pamata īstenojot jaunrades idejas. Tam nepieciešams piesaistīt meistarus, Piebalgas apkārtnes senākās vēstures un arheoloģijas ekspertus, kas atklātu mums līdz šim nezināmo amatniecības mantojumu. Ar iegūtajām zināšanām un prasmēm tiks iepazīstināti Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņi, vidusskolas skolēni, vietējo un apkārtējo novadu kultūrvēstures interesenti, rīkotas izstādes, pasākumi, semināri.

Mērķi

Lai sekmētu SISTEMĀTISKU kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas procesu, kas Vidzemes vēsturiskās zemes Piebalgas novadā ir bijis bagātīgs ne tikai sākot no t.s. Mērnieku laikiem, bet daudz senāk, GAUJAS FONDA un lietišķās mākslas studijas amatniekiem ir nepieciešama pieredzes bagātināšana, apmācības un meistardarbnīcas, kurās gūt informāciju par muzeju krājumos esošajiem arheoloģiskajiem atradumiem, kvalitatīvām atrasto materiālu rekonstrukcijām. Studijas dalībnieki projektā iesākto turpinās ikdienas darbā, izzinot teorētiskos materiālus un veicot atdarinājumus dažādās tehnikās, kas izstādēs un dažādos pasākumos sniegs informāciju par Piebalgas novada amatniecību no akmens laikmeta līdz mūsdienām.

Ilgtermiņa mērķis: Vidzemes vēsturiskās zemes Piebalgas kultūrtelpas amatniecības tradīciju pēctecīga un sistemātiska apzināšana, saglabāšana un nozīmības aktualizēšana, saglabājot tās nākamajām paaudzēm.

Uzdevumi:

rīkot meistardarbnīcas, kurās iegūt un papildināt zināšanas par keramikas senāko vēsturisko posmu Piebalgas apkārtnē, izgatavot akmens laikmeta māla trauku atdarinājumus, izmēģināt to pielietoju mūsdienās;

rīkot meistardarbnīcas, kurās iegūt un papildināt zināšanas par 8.-12.gs. rotu arheoloģiskajiem atradumiem Piebalgas apkārtnē, izgatavot rotu atdarinājumus, izmantot iegūtās prasmes radošā jaunrades procesā;

rīkot izstādi, kurā apskatāmi projekta gaitā izveidotie akmens laikmeta keramikas trauku un 8.-12.gs. rotu atdarinājumi, ekspozīcijā pēc iespējas iekļaujot arī muzeju (Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs) krātuvēs esošos rotu oriģinālus;

dalīties ar iegūto teorētisko zināšanu bāzi plašākā amatniecības un kultūrvēstures intresentu lokā, rīkojot pieredzes apmaiņas pasākumus, izstādes, meistarklases;

pilnveidot un izmantot iegūtās prasmes amatniecības darbā ar mālu un metālu, kā arī pielietot tās jaunrades procesā, radot jaunas kultūras un mākslinieciskās vērtības.

Uzdevumi

Augustā tiks iegādāti materiāli (māls) akmens laikmeta keramikas trauku izgatavošanai, kā arī studijā "Piebaldzēni" tiks izziņota un noritēs pieteikšanās meistardarbnīcām - akmens laikmeta trauku izgatavošana 12 dalībnieki, 8.-12.gs. rotas 10 dalībnieki.

Septembra sākumā projekta dalībnieki piedalīsies vienas dienas izbraukuma meistardarbnīcā, kas notiks Madonas novada Mētrienas pagasta "Brīvnieki - Kolbergi" mājās "Dumpju darbnīcā", kur podnieka Eināra Dumpja vadībā iepazīsies ar akmens laikmeta keramikas atdarinājumiem, notiks teorētiska un īsa praktiska iepazīšanās ar seno māla trauku izgatavošanas noslēpumiem - īpaši gatavota māla masa, trauku formas un to pielietojums, apdedzināšanas veidi un iespējas. Darbnīcas norisē gūtās zināšanas tiks izmantotas gatavojot materiālus (īpaša māla masa, kurināmais ceplim) praktiskajām meistarklasēm, kas noritēs Jaunpiebalgā. 

Septembrī divas dienas Jaunpiebalgā noritēs meistardarbnīca podnieka Eināra Dumpja vadībā - tiks gatavota māla masa, veidoti akmens laikmeta formas trauki. 

Vienu dienu oktobrī tiks rīkota izgatavoto trauku apdedzināšana atklātās uguns ceplī, kas noritēs brīvā dabā Gaujas krastā Jaunpiebalgā. 

Meistardarbnīcu norise tiks fiksēta foto un video liecībās, kas arī turpmāk tiks izmantotas amatnieku studijas dalībnieku darbībā un kultūrvēsturisko vērtību interesentu lokā.

Oktobrī divas dienas noritēs 8.-12.gs. rotu darināšanas meistardarbnīca rotkaļa Andra Rozes vadībā - teorētiska iepazīšanās ar muzeju krājumos esošajiem arheoloģiskajiem atradumiem, izgatavotajiem atdarinājumiem, gatavoti gredzeni un saktas.

Izstāde tiks rīkota decembrī projekta noslēgumā Jaunpiebalgas Kultūras nama izstāžu zālē "Velves", tajā būs apskatāmi projekta gaitā radītie akmens laikmeta keramikas trauki un 8.-12.gs.rotu atdarinājumi, kā arī iespēju robežās izstādīti Jaunpiebalgas apkaimes arheloģisko atradumu oriģināli no Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja. Uz izstādes atklāšanu tiks aicināti Jaunpiebalgas vidusskolas un mākslas skolas audzēkņi, muzeju darbinieki, kultūrvēstures interesenti no apkārtējiem novadiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas "Piebaldzēni" dalībnieki
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni
Piebalgas kultūrtelpas vēstures un amatniecības interesenti no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Smiltenes, Madonas un citiem Vidzemes vēsturiskās zemes novadiem

Paredzamie projekta rezultāti

Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājas mākslas studijas "Piebaldzēni" amatnieki un GAUJAS FONDA interesenti (kopā 22):

  • iegūs un papildinās zināšanas par keramikas senāko vēsturisko posmu Piebalgas apkārtnē, katrs  izgatavos akmens laikmeta māla keramikas trauku atdarinājumus, izmēģinās to pielietoju mūsdienās (12);
  • iegūs un papildinās zināšanas par 8.-12.gs. rotu arheoloģiskajiem atradumiem Piebalgas apkārtnē, izgatavos rotu atdarinājumus (gredzens, sakta,...), turpmāk izmantos iegūtās prasmes radošā jaunrades procesā (10).

Notiks dažādu vecumu intersentiem (plānotais apmeklētāju skaits 50-70) pieejama meistardarbnīca - trauku apdedzināšana atklātā uguns ceplī, kas rosinās interesi par Piebalgas kultūrtelpas senākā laika posma keramikas izgatavošanas procesiem, veicinās iedzīvotāju interesi par kultūras vērtību izzināšanu un saglabāšanu.

Tiks rīkota izstāde (plānotais apmeklētāju skaits 100-150), kurā būs apskatāmi projekta gaitā izveidotie akmens laikmeta keramikas trauku un 8.-12.gs. rotu atdarinājumi, ekspozīcijā iespēju robežās būs iekļauti arī muzeju (Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs) krātuvēs esošie arheoloģisko rotu oriģināli. Izstādes norises gaitā projekta īstenotāji un dalībnieki dalīsies ar iegūtajām zināšanām un pieredzi plašākam amatniecības un kultūrvēstures interesentu lokam. 

Pēc projekta beigām dalībnieki izmantos iegūtās zināšanas un prasmes kvalitatīvu amatniecības izstrādājumu izgatavošanā, jaunrades procesā, turpinās dalīties ar iegūto pieredzi dažādu vecumu auditorijām (skolēniem, citu TLMS un pulciņu dalībniekiem, kultūrvēstures interesentiem), rīkojot izstādes, seminārus, meistarklases.

Projektā sasniegtais ilgtermiņā sekmēs Vidzemes vēsturiskās zemes Piebalgas kultūrtelpas amatniecības tradīciju pēctecīgu un sistemātisku apzināšanu, saglabāšanu un nozīmības aktualizēšanu, saglabājot tās nākamajām paaudzēm. Ceram, ka projekts kļūs par "pirmo akmeni" valstiski nozīmīgam Piebalgas kultūrtelpas multifunkcionālam pētniecības un izziņas centram...