Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Vecpiebalgas vidusskola
Projekta kopējās izmaksas:
991.00 EUR
Finansējums no VKKF:
945.00 EUR
Līdzfinansējums:
46.00 EUR

Kopsavilkums

         Vecpiebalga ir bagāts kultūrvēsturiskais pagasts, piemēram, šeit aktīvi darbojušies daudzi latviešu rakstnieki, kultūras un sabiedriskie darbinieki, atrodas Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre" un 4 memoriālie muzeji.  Tieši tāpēc Vecpiebalgas vidusskolā tiek piedāvāts padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru un 12.klases skolēniem ir iespēja atklāt, cik rosīgi ir mūsu novada literāti, piemēram, Kārlis Skalbe, Antons Austriņš, Pauls Putniņš, Inguna Bauere, un cik nozīmīgs ir viņu veikums latviešu literatūrā un kultūrā. Īpašu 12.klases skolēnu uzmanību izpelnījās Matīss un Reinis Kaudzītes ar daudzpusīgo devumu literatūrā, Piebalgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Kad muzeju apvienība "Orisāre" izsludināja konkursu "Brāļu Kaudzīšu klase", 12.klases skolēni ieinteresēti iesaistījās visās 3 konkursa kārtās, proti, filmēja video par Reiņa Kaudzītes prātulu nozīmi 21.gadsimtā, veidoja sociālo plakātu, iedvesmojoties no atziņām brāļu romānā "Mērnieku laiki",  un  izveidoja izzinošas galda spēles “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” prototipu. Šajā spēlē, izmantojot QR kodu, skolēni konspektīvi iekļāvuši svarīgāko informāciju par Kaudzītēm – viņu personība un  dzīve, daiļrade un atstātais mantojums.

         Galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” ir kompakts un ērts risinājums, kā mācību stundās iespējams interesanti apgūt vielu. Tā sniegtu iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku skolā, bibliotēkās, muzejā, rosinot interesi un popularizējot brāļu Kaudzīšu ieguldījumu latviešu literatūrā, Piebalgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

          Projekta ietvaros tiks izveidoti 30 galda spēles komplekti (komplektu veido laminēts spēles laukums, spēles kauliņi, kastīte spēles kauliņiem).

Mērķi

        Pirmās atmodas laikā Piebalga ir viens no rosīgākajiem latviešu tautas garīgās atmodas centriem laukos, bet Reinis un Matīss Kaudzītes vieni no drosmīgākajiem un aktīvākajiem sabiedriskās domas un kultūras dzīves veidotājiem Vecpiebalgā. Tā, piemēram, Matīss Kaudzīte ir Vecpiebalgas Labdarības biedrības vadītājs, tieši viņa vadības laikā Vecpiebalgā tiek uzcelts Labdarības biedrības nams un izveidota publiskā bibliotēka, Reinis Kaudzīte dažādiem preses izdevumiem raksta  savus vērojumus par aktuālo Piebalgā, kritizējot vietējo ļaužu  tumsonību un netikumus, rosinot tos pievērsties gara gaismai, abi brāļi dzied korī un spēlē teātri. Tā ir tikai neliela daļa no abu veikuma, bet cilvēkiem, īpaši jauniešiem, mūsdienās ir vājas zināšanas par abu brāļu devumu latviešu literatūrā, kultūrā un izglītībā. Lai popularizētu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu atstāto literāro  mantojumu un veidotu izpratni par viņu ieguldījumu tautas izglītošanā un pašapziņas celšanā, 12.klases skolēni studēja pieejamos informācijas avotus (rakstnieku biogrāfiju, darbus u.c. avotus) un izveidoja galda spēles “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” prototipu.

        Galda spēle "Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm" ne tikai ļaus izzināt mūsu dižo novadnieku dzīves nozīmīgākos faktus un gūt priekšstatu par viņu ieguldījumu latviešu literatūrā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē, bet arī nodrošinās jēgpilnu brīvā laika  pavadīšanu gan jauniešiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, jo tā būs pieejama gan skolās, gan bibliotēkās, gan muzejos. Šī spēle aktualizēs un popularizēs Piebalgas kultūrvēsturisko mantojumu un veicinās sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs. 

Uzdevumi

2023.gada jūnijs – galda spēles ,,Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” laukuma maketa izveidošana pēc prototipa, 3D objektu dizaina maketēšana un faila sagatavošana 3D printerim Vecpiebalgas vidusskolā.

2023.gada jūnijs – spēles kauliņu izgatavošana, spēles noteikumu drukāšana un laminēšana Vecpiebalgas vidusskolā.

2023.gada jūnijs – spēles laukumu izgatavošana drukātavā.

2023.gada jūlijs – galda spēles ,,Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” prezentācijas organizēšana svētkos ,,Vecpiebalga atver durvis”.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Cēsu novada iedzīvotāji un viesi, kuri interesējas par latviešu literatūru un kultūru, to skaitā Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas un JIC "Balgas strops" apmeklētāji, brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja "Kalna Kaibēni" apmeklētāji, svētku "Vecpiebalga atver durvis" dalībnieki.

Paredzamie projekta rezultāti

      Projekta ietvaros tiks izgatavoti 30 galda spēles "Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” komplekti (laminēts spēles laukums, spēles kauliņi un kastīte spēles kauliņiem), kas būs pieejami Vecpiebalgas vidusskolā, Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā, JIC ,,Balgas strops" un brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā "Kalna Kaibēni". Šī spēle aktualizēs un popularizēs Piebalgas kultūrvēsturisko mantojumu, proti, Reiņa un Matīsa Kaudzīšu ieguldījumu latviešu literatūrā un Piebalgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.