Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA MADRIS
Projekta kopējās izmaksas:
7561.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3562.00 EUR
Līdzfinansējums:
3999.00 EUR

Kopsavilkums

Kampenhauzeni ir sena vācbaltiešu dzimta, kas dzīvoja galvenokārt Vidzemē, bet arī citviet Latvijā. Viņi atstājuši neizdzēšamas pēdas šī novada vēsturē. Šis atmiņu manuskripts Vācijā nav publicēts, jo autoru aprakstītā vide ir Vidzeme un tieši šeit, Vidzemē, tas ir spilgts vēsturiskās zemes liecinieks. Ar mantinieku atļauju manuskrptu latviskojusi vācbaltu tradīcijas pazinēja un uzturētāja Indra Čekstere

Manuskripts attēlo Lēdurgas muižas īpašnieku Elzes un Rudolfa fon Kampenhauzenu  atmiņas,  dzīvi Vidzemē no 19.gs. vidus  līdz 20.gs. trīsdesmitajiem gadiem, kā arī vācbaltiešu izceļošanu un likteņius līdz 20.gs.četrdesmito gadu beigām.

Atmiņas ietver daudzu Vidzemes muižu un vietu aprakstus, attēlota dzīve muižās un pilsētās, Tērbatas universitātes studenti un viņu profesionālā darbība Vidzemē. Atmiņās tēlo ne tikai muižniekus,bet arī  ārstus, mācītājus, muižu pārvaldniekus, juristus, zemniekus, amatniekus. Sīki raksturota saimniekošana lauku īpašumos un inteliģentu darbība pilsētā. Tēlota arī kultūras notikumu daudzveidība, teātri, koncerti, mūziķi. Atmiņas ļauj iepazīt tā laika tradīcijas, audzināšanu, izglītību, sadzīves normas, sadzīvi. Tā ir iespēja iepazīt daudzas zudušas vēstures un kultūras liecības, Vidzemes personības.

Projekta novitāte ir pirmoreiz izdota grāmata, jo te ieraudzīsim daudz jauna no pagājušajiem laikiem.

Mērķi

Aktualitāte

  • Vācbaltieši dzīvoja atšķirīgā dzīves telpā, par kuru mums ir maz ziņu. Autors to atklāj. Patiesi un detalizēti, jo atmiņas tika rakstītas dzimtas pēctečiem, nevis publiskošanai.
  • Ģimenei rakstītās atmiņas ir atklāts, aizkustinošs un sāpīgs stāsts par Vidzemes cilvēku likteņiem. Reizē tās ir bagāts izziņas materiāls vēstures un kultūras speciālistiem, saistoša informācija ikvienam, kuru interesē mūsu zemes un īpaši Vidzemes vēsture. Atmiņās ir apkopoti  daudzi fakti, kas nav atrodami citos materiālos

  • Rezonanse sabiedrībā pēc baltvācu grāmatu (Blakenhāgenu grāmatas) izdošanas  un baltvāciešu tēmas aktualizēšana norāda, ka ir labvēlīgs laiks atklāt arī šo stāstu. Tai ir savs lasītājs. Grāmata būtu loģisks turpinājums jau izdotajām grāmatām.
  • Šīs grāmatas vērtība slēpjas faktā, ka tās ir godīgs skatījums uz lietām un notikumiem, kas skāra un neatgriezeniski mainīja vācbaltiešu – mūsu vēstures līdzgaitnieku – dzīves.
  • Vācbaltu dzīves atspoguļojums atbilst projekta mērķim - parādīt Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu. 

Mērķis:

  • Iepazīstināt plašāku sabiedrību ar vācbaltiešu dzīvi Latvijā.

Uzdevumi

1. Pabeigt grāmatas tulkojumu un iesniegt izdevniecībā (līdz 2023. g. 27. jūnijam)

2. Vizuālo materiālu apkopošana no mantiniekiem, arhīviem, muzejiem (līdz 2023. g. 27. jūnijam)

3. Grāmatas rediģēšana (28. 07.-15. 09.)

4. Grāmatas 1. un 2.korektūra ( 16.10.-30.11. )

5. Izdevuma maketa, mākslinieciski tehniskā maketa izstrāde (15.09.-15.10.)

6. Materiālu iegāde un tipogrāfijas pakalpojumi (1.12- 20.12.)

7. Grāmatas atvēršanas pasākums Siguldā  (21.12. 2023.)

8. Projekta administrēšana (projekta vadība, grāmatveža pakalpojumi) (no  2023. g. 1. jūnija  līdz grāmatas izpārdošanai)

9. Grāmatas reklamēšana plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos (no 2023. g. decembra līdz grāmatas izpārdošanai.)

10. Grāmatas atvēršanas pasākums Rīgā, RLB namā 2h  (22.12. 2023. )

11. Grāmatas izplatīšana (no 2023. g. decembra līdz grāmatas izpārdošanai.)

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Grāmata iznāks 700 eks, bet grāmatu nelasīs tikai viens lasītājs, bibliotēkās daudzu gadu garumā to darīs šobrīd nenosākāms cilvēku skaits. Kas to lasīs? Tie būs novada cilvēki,tas būs lielisks vēsturi izzinošs materiāls skolās. Tie būs kultūrvēstures pētnieki, pedagogi, muzeja ļaudis, novadpētnieki.
Nozīmīgi, ka sabiedrība vēlas uzzināt par vācbaltiešu lomu mūsu valsts izveidē.

Paredzamie projekta rezultāti

Grāmata iznāks 700 eksemplāros, tā būs nopērkama veikalos, bet daļa no metiena nokļūs arī bibliotekās, kur to lasīs daudzi lasītāji un daudzās paaudzēs.Tā ir grāmatas ilgtspēja un arī pieejamība. Droši vien sociālajos tīklos ik pa brīdim uzvirmos kāda baltvācu tēma un, protams, tad šī grāmata atkal kļūs aktuāla, par to runās, tāpat, kā par to runās arī, grāmatai iznākot.