Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Radošie malēnieši
Projekta kopējās izmaksas:
5810.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4610.00 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība “Radošie malēnieši” ar “Trešo Malēniešu valodas nometni Igaunijas pierobežā” piesaka inovatīvu turpinājumu Latviešu vēsturisko zemju likuma kartē iezīmētās Malēnijas kultūras tradīciju saglabāšanā, izpētē un popularizēšanā.  Kultūrvēsturiskās vērtības, īpaši izlokšņu bagātības Ziemeļaustrumvidzemē jeb Malēnijā joprojām ir nepietiekami apzinātas. Tā kā mūsdienās malēniskās izloksnes pārsvarā runā vecākās paaudzes iedzīvotāji, projekta autori nodrošinās, lai jebkurš interesents neatkarīgi no vecuma un dzīvesvietas nometnē varētu mācīties malēniešu runātās izloksnes caur dziesmām, rotaļām, dančiem, muzikālām mīklām un valodas nodarbībām profesionāļu vadībā, iesaistot arī izlokšņu pratējus. Gan pieaugušajiem, gan bērniem paredzētas vecumam atbilstošas nodarbes. Projekta īstenošana paplašinās iedzīvotāju zināšanas par kultūras vērtībām un tradīcijām, bagātinās vietējās kopienas kultūrvidi, rosinās iedzīvotājus dokumentēt un saglabāt sava novada, dzimtu, ģimeņu tradīcijas, kā arī iepazīt/apgūt malēniešu izloksnes un muzikālo kultūru.

Mērķi

Vidzemes kultūrtelpā viena no nepietiekami izzinātajām teritorijām ir Malēnija (sk. karti pie Vēsturisko zemju likuma), tās izloksnes, tradīcijas, igauņu izlokšņu un citas kultūrmantojuma pēdas pierobežā. Šis projekts ir 2018. gada un 2022. gada Malēniešu valodas nometņu inovatīvs turpinājums, kurās katrā piedalījās vairāk par 70 iedzīvotājiem no Malēnijas un citām Latvijas vietām.

Mērķis: rūpējoties par Ziemeļaustrumvidzemes kultūras vērtībām, veicināt iedzīvotāju izpratni un ieinteresētību par Malēniju: malēniešu izloksnēm un tradīcijām pierobežā, sekmēt to saglabāšanu, nododot zināšanas nometnes dalībniekiem, veidojot videosižetu - intervijas ar izlokšņu runātājiem, demonstrējot piemērus, rosināt izlokšņu runātājus saglabāt dzimtu, ģimeņu, pagastu tradīcijas pierakstos un attēlos.

  1. Trešā Malēniešu valodas nometne Igaunijas pierobežā paplašinās izpratni par izloksnes jēdzienu un malēnisko izlokšņu bagātināšanos ar leksiku un gramatiskām konstrukcijām no igauņu valodas/dialekta, dzīvojot pierobežā (Liepājas Universitātes profesore Dace Markus, Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu, veclaicenietis Jānis Prangels).
  2. Trešā Malēniešu valodas nometne turpinās malēniešu izlokšņu un tradīciju popularizēšanu, tās dalībniekiem apgūstot izloksni un muzikālo folkloru kopā ar valodnieci Daci Markus un Ziemera folkloras kopas vadītāju Ilzi Briediņu.
  3. Tiks rosināti Ziemeļaustrumvidzemes kultūrvēsturisko vērtību apraksti izloksnē, kā paraugu atverot 2. nometnes laikā sākto Vizmas Supes un Daces Markus grāmatu “Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izloksne”, LiepA, 2023.
  4. Tiks veicināta malēnisko izlokšņu saglabāšana, tālāknodošana un popularizēšana, ierakstot videosižetu/intervijas ar malēniešu poliglotiem – latviešu literārās valodas, malēniešu izloksnes, vēsturiskā Veru dialekta (Igaunija) runātājiem (operators Juris Logins) un turpinot malēnisko izlokšņu leksikas krājumu (saraksti grāmatās “Radošie malēnieši un viņu valoda” un Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izlopksne”).

Uzdevumi

Izlokšņu saglabāšanai un popularizēšanai tiks veidots videosižets ar malēniešu intervijām. Inovatīvs pavērsiens būs pieaicināto Malēnijas poliglotu (Igaunijas pierobežas iedzīvotāji, kas prot latviešu literāro valodu, malēniešu izloksni, igauņu valodu un Veru dialektu) piedalīšanās, viņu runas analīze. Šī tikšanās paplašinās iedzīvotāju izpratni par Igaunijā runāto valodas variantu (profesore Dace Markus, Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu, veclaicenietis Jānis Prangels) un pierobežas iedzīvotāju sakaru (pētniece Santa Usāne) ietekmi uz malēniešu runātajām izloksnēm. Tādējādi tiks paplašināts un pamatots uzskats par malēnisko izlokšņu daudzveidīgumu un vēsturisko noturību.

Kā stimulējoši faktori tiks demonstrēta 2022. gadā sagatavotā mācību filma “Cita diena ar malēniešiem” (operators Juris Logins) un atvērta Otrajā Malēniešu valodas nometnē sāktā un 2023. gadā izdotā Vizmas Supes un Daces Markus grāmata “Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izloksne”.

Projekta uzdevumi

Sagatavot daudzveidīgu un kvalitatīvu programmu “Trešajai Malēniešu valodas nometnei Igaunijas pierobežā”, piesaistīt lektorus un nodarbību vadītājus no Latvijas un Igaunijas.

Uzrunāt Malēnijas poliglotus intervijām nometnē un videosižeta veidošanai.

Izstrādāt videosižeta interviju jautājumus.

Veikt interviju videoierakstu un montāžu.

Sagatavot un novadīt nometni.

 Nodrošināt dalībnieku pārvietošanos, naktsmītnes un ēdienreizes nometnes laikā.

Informēt sabiedrību par nometni, tajā apgūto un sasniegto rezultātu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ziemeļaustrumvidzemes un citi iedzīvotāji, kuru dzimtu saknes rodamas Malēnijā, malēniešu tradīciju un valodas interesenti, tostarp jaunieši un bērni.
Dialektu, vēstures un tradīciju norišu pētnieki, kā arī augstskolu mācībspēki, kuri varēs izmantot videosižeta intervijas un nometnes aprakstus savos pētījumos un docēšanā.

Paredzamie projekta rezultāti

Veicināta izpratne par malēniskajām izloksnēm Igaunijas pierobežā, malēniešu tradīciju un izlokšņu popularizēšana, saglabāšana, dokumentēšana un apguve.

Bagātināta un paplašināta Latvijas kultūrvides daudzveidība kā aktuāls pasākums vietējiem iedzīvotājiem, popularizēta daļa no latviešu kultūras, sagatavots šķirklis “Malēnija” Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai.

Izveidots publiski pieejams videosižets ar Malēnijas poliglotu intervijām, kas izmantojams arī turpmākai pētniecībai.