Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība ''Vecpiebalga savējiem''
Projekta kopējās izmaksas:
1864.24 EUR
Finansējums no VKKF:
1864.24 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros katru mēnesi (no jūnija līdz decembrim) tiks veidots Vecpiebalgas kopienas izdevums par Vecpiebalgas kultūras nozares aktualitātēm, tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu un citām svarīgām tēmām, kas saistīti ar Vecpiebalu, tās iedzīvotājiem. Izdevums tiks drukāts papīra formātā, kā arī publicēts digitālajā vidē PDF versijā (skatīt augšupielādēto pielikumu). Jau šobrīd biedrībai ir atsaukušies domubiedri, kuri izdevumu drukātā formātā būtu gatavi palīdzēt izplatīt, piemēram: Vecpiebalgas bibliotēka, SIA "Nodus'' tirdzniecības centrs, Piebalgas porcelāna fabrika, Aptieka 1 un citi.

Izdevuma veidošanā tiks iesaistīti vietējie kopienas iedzīvotāji, kā arī regulāri tiks iegūta atgriezeniskā saite no lasītājiem, lai uzzinātu viņu domas par izdevumu un tā saturu.

Biedrība ''Vecpiebalga savējiem'' ar Vecpiebalgas kopienu līdz šim ir veidojusi šo izdevumu 1x mēnesī kopš 2022.gada decembra. Izdevums ir ieguvis zināmu popularitāti un atsaucību Vecpiebalgas iedzīvotāju vidū (atsauce: https://www.facebook.com/groups/957434694295651/permalink/6305140072858393/), pēc kā var secināt, ka kvalitatīva satura veidošana ir svarīgs faktors iedzīvotāju identitātes stiprināšanā un līdzdalības veicināšanā.

 

Mērķi

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt Vecpiebalgas kultūrvidi un kopienu, veidojot kvalitatīvu, informējošu un izglītojošu saturu.

Mūsdienu epidemioloģiskā situācija, kas negatīvi ietekmējusi kopienu aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, teritoriālā reforma, kas cilvēkos radījusi mulsumu un apjukumu un attālināšanos sajūtu no novada centra, kā arī laiks, kad dzīvojam plašā dezinformācijā, ir veicinājis vēlmi aktualizēt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, īstenojot šāda veida projektu.

Līdz šim izdevums ir veidots uz brīvprātības principa, taču redzot, ka pieaug interese pēc izdevuma, palielinot katru reizi tirāžu, kā arī lasītājiem ir vēlme lasīt un uzzināt par daudz plašākām un specifiskākām tēmām, lai radītu kvalitatīvu saturu, tam ir nepieciešama cilvēkresursu kapacitāte, laiks, pētniecība un finansiāli resursi.

Vēlamies turpināt iesākto, taču vēlamies to darīt daudz lielākā apjomā (vismaz dubultojot lappušu skaitu no četrām uz astoņām), kā arī nodrošināt lielāku pieejamību izdevumam vietējai kopienai, kā arī jebkurai citai sabiedrības daļai jebkurā vietā pasaulē (digitālajā vidē).

Izdevums tiks veidots ar mērķi izglītot, veicināt piederības sajūtu, dažādot informācijas iegūšanas veidu par Vecpiebalgu saistītiem jautājumiem.

Ideja par projektu tiek balstīta uz kopienu tikšanās ideju apmaiņu, par to, ka Vecpiebalgā ir daudz kultūrvēsturiskā mantojuma, taču ir svarīgi stāstīt un popularizēt šodienas Vecpiebalgu.

Uzdevumi

Mērķa realizēšanai projekts tiks īstenots no tā apstiprināšanas brīža. Lai īstenotu projektu, jāveic galvenie uzdevumi:
1. Plānot un izstrādāt izdevuma saturisko programmu katru mēnesi;
2. Sagatavot atbilstošu tehnisko un materiālo nodrošinājumu (papīrs, foto, printeris, printera krāsas, izdevuma nogādāšana uz tā saņemšanas vietām);
3. Iesaistīt sabiedrību izdevuma tapšanā (iedzīvotāju aptaujas, intervijas, sludinājumu ievietošana);
4. Izstrādāt projekta reklāmas un informatīvo kampaņu;
5. Iegādāties materiālus izdevuma veidošanai;
6. Komunicēt ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem, mērķauditoriju, vietējiem amatniekiem, uzņēmējiem, vēsturniekiem, kultūras jomas pārstāvjiem, un citām iedzīvotāju grupām;
7. Sagatavot saturu, veikt intervijas, pētīt vēstures avotus, kvalitatīvi apstrādāt informāciju, ievākt informāciju par aktualitātēm;
8. Apstrādāt un sagatavot izdevumus publicēšanai (maketēšana, redaktors); 
9. Katru izdevumu izplatīt dažādās vietās un digitālajās platformās;
10. Informēt sabiedrību par projekta rezultātiem (informācija medijos, mājaslapās, sociālajos tīklos);
11. Rezultātu apkopošana, izvērtēšana un atskaišu sagatavošana.
12. Nākamo mērķu uzstādīšana, projekta laikā izveidoto izdevumu pēctecība, glabāšana.
 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenās mērķa grupas:
1) dažādas sabiedrības grupas, kuras lasa drukāto vai digitālo saturu;
2) jebkurš Vecpiebalgas kopienas pārstāvis, kurš ir ieinteresēts par Vecpiebalgā notiekošo;
3) citas Cēsu novada kopienas, tādējādi ļaujot iepazīties ar Vecpiebalgu no cita skatu punkta (kur nedublējas pašvaldības izplatīta informācija);
4) jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš interesējas par Vecpiebalgu,

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks izveidoti septiņi izdevumi ''Ziņu ratiņš''. Tie būs pieejami digitālajā un drukātajā formātā.

Ar šī projekta palīdzību tiks veicināta iedzīvotāju zināšanu apguve, kas būs pielietojamas gan ikdienas, gan profesionālām vajadzībām. Ar projekta palīdzību biedrība veicinās starpinstitucionālo sadarbību starp kultūras, muzeju, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, lai stiprinātu kopienu un realizētu jaunas idejas un ieceres. Izdevuma tirāžas un satura apjoma palielināšana būtu arī liels atbalsts mājražotāju, dažādu pakalpojumu sniedzēju, amatierkolektīvu, tūrisma un cita veida uzņēmējdarbības nozaru atpazīstamības kāpināšanai.
Projekta ietvaros veidotais izdevums veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piederības sajūtas stiprināšanu, sabiedrības izglītošanu.
Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiks nodrošināta līdzdalības iespēja izdevuma tapšanā. Iedzīvotājiem tiks piedāvāta platforma, kurā būs iespēja iesūtīt savus priekšlikumus tēmu papildināšanai, jautājumiem, kā arī tiks piedāvāta iespēja iesaistīties rakstu tapšanā.
Paredzams, ka veidojot mūsdienīgu, pieejamu un kvalitatīvu saturu, tiks veicināta lielāka interese par savā kopienā notiekošo, tiks veicināta sabiedrības līdzdalība, un popularizēta Vecpiebalga, tās kultūrvēsturiskā nozīme un aktualitātes, ne tikai Vecpiebalgas iekšienē, bet arī visā Cēsu novada teritorijā un pat ārpus tās.