Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "SONO-RESONO"
Projekta kopējās izmaksas:
48918.60 EUR
Finansējums no VKKF:
11920.00 EUR
Līdzfinansējums:
36998.60 EUR

Kopsavilkums

Mūsdienās vecāki aizvien lielāku uzmanību pievērš bērnu un jauniešu vispusīgai attīstībai. Īpaši tehnoloģiju attīstības laikmetā, kad saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana ir aktuāls jautājums teju katrā ģimenē, domājot par bērna nodarbinātību un iespējamo komunikāciju ar vienaudžiem vasaras periodā.

Mūzika un kopradīšana/ kolektīvā muzicēšana viennozīmīgi attīsta un bagātina cilvēka pasauli, veicinot ne tikai emocionālo, bet arī prāta attīstību, loģisko domāšanu un radošās spējas. Ar nometnes īstenošanu vēlamies iesaistīt bērnus un jauniešus kvalitatīvā kultūrizglītības pasākumā 10 dienu garumā, sekmējot ne tikai mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņu profesionālo darbību vasaras brīvlaikā, bet arī no jauna aktualizēt savstarpējās komunikācijas nepieciešamību bērnu attīstībā, pašpārliecinātībā un savstarpējā komunikācijā, ko spējam īstenot caur mūzikas instrumentu spēli un dziedātprasmi!

Būtisks akcentēt to, ka nometnē pieaicinām jaunos meistarklašu vadītājus, kas ikdienā mācās mūzikas nozarē augstskolā, pārstāv kādu mūzikass apvienību, bet ne visi ir pedagogi pēc izglītības, tādējādi ļaujot bērniem iegūt pavisam savādāku kontaktu ar vadītājiem un iedvesmoties no jaunajiem mūziķiem. Tas ļauj veidot ģimeniskas attiecības nometnē, nevis autoritāras, ļaujot bērniem pašiem izzināt mūzikas radošuma iespējas!

Katru gadu cenšamies bērnus un jauniešus iepazīstināt ar jauniem Latvijā zināmiem māksliniekiem un šajos gados pie mums ir ciemojušies Goran Gora un Agnese Rakovska, iedrošinot bērnus pašiem radīt savas dziesmas un izaicināt sevi uzstāties auditorijas priekšā arī vienam. 

Mērķi

Projekta mērķi ir:

sekmēt bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;

- sekmēt mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņos profesionālās izglītības attīstību, rast interesi tālākizglītībā mūzikas jomā;

- organizēt saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, tādējādi sekmējot ne tikai jauno mūziķu profesionālo izaugsmi, bet arī vispusīgu radošas un kultūrizglītotas personas attīstību.

-  aktualizēt savstarpējās komunikācijas nepieciešamību bērnu attīstībā, pašpārliecinātībā un savstarpējā komunikācijā;

- Sekmēt mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņu profesionālo darbību vasaras brīvlaikā;

- Nodrošināt Latvijas profesionālās mūzikas koncertdarbības pieejamību Vidzemē.

 

Uzdevumi

Līdz ar pavasari tiek sagatavota un izvietota informācija nometnes uzsaukumam Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās, līdz jūlijam reģistrējot un precizējot nometnes dalībnieku skaitu (Projektā piedalās mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi vecumā no 11-18 gadiem; plānotais dalībnieku skaits – līdz 100 meistarklašu dalībnieki). Atkarībā no dalībnieku skaita, kopā ar meistarklašu vadītājiem tiek izveidots mākslinieciski pilnvērtīgs un bērnu muzikālās un vispārīgās attīstības līmenim atbilstošs nometnes noslēguma koncerta repertuārs. Tiek izstrādāts un līdz jūlijam pilnveidots nometnes darba plāns (intensīvas meistarklases profesionālu pedagogu un mūziķu vadībā), kopā ar brīvprātīgajiem izveidotas brīvā laika nodarbības un aktivitātes (mākslas darbnīcas, sporta aktivitātes, ekskursijas, tematiskie un muzikālie vakari) un iegādāti nepieciešamie materiāli to pilnvērtīgai realizācijai, tādējādi nodrošinot nometnes dalībniekiem daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanu, dienas beigās izvērtējot meistarklašu un brīvā laika aktivitāšu pozitīvos un negatīvos (ja tādi rodas) aspektus. Tiek noslēgti līgumi ar sadarbības partneriem un autoratlīdzības līgumi. Nometnes noslēguma koncerta kvalitatīvas realizācijas nodrošināšanai tiek izstrādāta režija un scenārijs, izvērtēts nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, kā arī laicīgi izveidota, izvietota un nosūtīta informācija par dalību klausītāju lomā noslēguma koncertā projekta atbalstītājiem, tuvāko pilsētu iedzīvotājiem, iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm un personām, mūzikas skolu direktoriem un pedagogiem, un dalībnieku vecākiem un radiniekiem. 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta galvenā mērķauditorija ir bērni un jaunieši – Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi; profesionāli mūzikas pedagogi un mūziķi, kā arī mākslinieki. Taču ieguvēji ir gan nometnes rīkotāji, gan raiskuma skolas darbinieki, Raiskuma iedzīvotāji - 10 dienas pilsēta tiek paiskandināta ar mūzikas skaņām, prieku, smiekliem un pa šiem gadiem arī vietējie iedzīvotāji mūs uzskata jau par savējiem.
Ieguvēji ir ikkatrs, kurš ierodas uz noslēguma koncertu no tālākas vai tuvākas pilsētas!

Paredzamie projekta rezultāti

Pirmo reizi Bērnu un jauniešu radošā mūzikas nometne Raiskumā tika organizēta 2015.gadā, apvienojoties pieredzes atbilstošiem un bagātiem cilvēkiem, kas vairāk kā 10 gadus īstenoja radošo mūzikas nometni “Vītolēni” Gaujienā Jāzepa Vītola mūzikas dienu ietvaros.

Apzinoties mūzikas izglītības un kolektīvās muzicēšanas devumu jaunajiem mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem, sniegt iespēju vasaras periodā bērniem papildināt savas zināšanas gan dziedāšanas, gan individuālo instrumentu spēlēšanas prasmē atbilstošu speciālistu meistarklašu ietvaros bija tikai loģisks solis, kas jau pirmajā gadā tika pozitīvi novērtēts gan no vecāku puses, gan no mūzikas skolas skolotāju puses, atsākot skolas gaitas septembrī - vasaras ietvaros audzēknis ir ieguldījis dabu sevis attīstībā ir nenovērtējams.

Svarīgi arī atzīmēt, ka šo gadu laikā nometnes dalībnieku skaits audzis no 34 līdz 100 dalībniekam, kas ir maksimums! Ņemot vērā arī šo pieaugumu,  apsveram iespēju šī gada nometnes noslēguma koncertu īstenot Raiskuma estrādē. Šogad vēlamies nometnes dalībniekiem dot iespēju tiešām kāpt uz lielākas skatuves, ko, iespējams, lielākā daļa mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi darīs pirmo reizi! Izvēloties šo noslēguma koncerta norises vietu, nodrošināsim brīvā dabā pietiekamu sēdvietu skaitu nometnes dalībnieku vecākiem, draugiem un radiem, kā arī piesaistīsim papildus skatītāju auditoriju – apkārtējo pilsētu iedzīvotājus un viesus – jo noslēguma koncerts norisināsies bez maksas.

Nometnes īstenošana ir cēlusi nometnes dalībnieku – jauno mūziķu profesionālo izaugsmi un izpildītājmākslu, papildinājusi ikkatra tautasdziesmu, kā latviešu tautas kultūras mantojuma, pūru, audzinājusi simfoniskās mūzikas koncertu topošos apmeklētājus un klausītājus. Emocionāli un cilvēcīgi nometnes īstenošana ir radusi jaunas domu biedru grupas, jaunus draugus, emocijas, iespaidus, vietas apzināšanos un mīlestību pret mūziku un tā izpildījumu. Vārdos neizsakāms ir emocionālais baudījums kā koncerta klausītājiem, tā arī dalībniekiem.