Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Vītolēni
Projekta kopējās izmaksas:
25959.40 EUR
Finansējums no VKKF:
7429.40 EUR
Līdzfinansējums:
18530.00 EUR

Kopsavilkums

Radošā nometne Vītolēni notiek kopš 2003.gada, izņemot 2020.gadu, kad epidemioloģiskie apstākļi neļāva organizēt nometni.  Nometnes mērķi un uzdevumi paliek nemainīgi - bērni un jaunieši apgūs kora un simfoniskā orķestra programmu Vītolsvētku koncertiem, iepazīs mūzikas dižgaru Jāzepu Vītolu, Gaujienas kultūras un
dabas vērtības. Projekts nodrošina divkāršu zināšanu pārnesi – profesionālie pedagogi ne tikai audzina dalībniekus, bet arī jaunos pedagogus, JVLMA studentus, mācot pedagoģisko un profesionālo pieredzi. Radošās idejas mūzikā tiek realizētas koncertos, kuri notiek kultūrvēsturiskā vietā – pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”. Projekts veicina vietējās sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā un dod būtisku ieguldījumu Vidzemes kultūrtelpas stiprināšanā, kā arī bērnu un jauniešu veiksmīgu
iesaisti kultūras procesos, sniedzot kvalitatīvu izglītību. 

Šogad nometne svinēs savu 20 gadu jubileju, tās svinībās ir aicināti bijušie dalībnieki, pedagogi, darbinieki, lai kopā piedalītos Vītolsvētku koncertā, izpildot koncerta programmu un komponista A.Riekstiņa veltīto skaņdarbu korim un simfoniskajam orķestrim "Par mums". 

Mērķi

Projekta mērķi:

1. Saglabāt un turpināt iesākto tradīciju – radošo mūzikas nometni Vītolēni, saturīgi pavadot brīvo laiku un dot iespēju profesionālai izaugsmei.
2. Nostiprināt, saglabāt un popularizēt Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot reģiona iedzīvotājiem kultūras pieejamību un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras procesos.
3. Attīstīt profesionālās mūzikas koncertdarbību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi bērnu un jauniešu vidū.
4. Veicināt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

Nometne savas 20 gadu darbības laikā ir pārliecinājusies par tās ieguldījumu kultūrizglītībā. Bijušie dalībnieki atgriežas Vītolsvētkos jau kā amatierkoru dalībnieki, arī kamerkoru "Ave Sol" un "Kamēr..." sastāvos, arī diriģenti kā bijušie dalībnieki uz svētkiem ved piedalīties savus korus, arī vairāki jaunie pedagogi kādreiz ir bijuši nometnes dalībnieki. 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi.

Nometnes uzdevums - dot iespēju mūzikas skolu audzēkņiem spēlēt simfoniskajā orķestrī, dziedāt korī, repertuāru un sniegt vairākus koncertus Gaujienas Vītolsvētkos, attīstot profesionālās mūzikas koncertdarbību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi bērnu un jauniešu vidū. Savukārt brīvajā laikā caur izzinošām aktivitātēm tiks iepazīts un popularizēts Gaujienas un komponista Jāzepa Vītola kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī dabas vērtības.
 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

120 mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi vecumā no 10 – 18 gadiem–nometnes dalībnieki;
15 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un pedagogi,
10 nometnes darbinieki; mūzikas un mākslas skolu pedagogi, direktori;
Latvijas amatierkoru dziedātāji, svētku koncertu skatītāji un klausītāji - Gaujienas pagasta, Smiltenes novada un Vidzemes reģiona iedzīvotāji,
nometnes dalībnieku vecāki; 10 brīvprātīgie darbinieki;
Bijušie nometnes dalībnieki, pedagogi un darbinieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta izpildes rezultātā tiek veicināta gan kultūrizglītība, gan daudzpusīga sadarbība, audzinot aktīvus nākotnes kultūras dzīves veidotājus un dalībniekus. Piedalīšanās Vītolsvētku koncertos attīsta 120 nometnes
dalībnieku koncertdzīves pieredzi, iesaista kultūras procesos. Projekta realizācija apliecinās, ka Vītolsvētki ir nozīmīgs pasākums latviešu kultūras vērtību attīstīšanā un popularizēšanā Vidzemes kultūrtelpā. Projekta
rezultātā tiks stiprināta latviskā identitāte, apzināta piederība savai valstij,savām kultūras tradīcijām, tautas dziesmai. Tiks radīta jauniešu interese par Gaujienu kā kultūrvēsturisku vidi, dotas jaunas zināšanas par komponistu Jāzepu Vītolu. Aptaujas anketas liecina, ka daudzi nometnes dalībnieki maina attieksmi pret muzicēšanu, turpina mācības mūzikas vidusskolās vai augstskolās. Mērķauditorija šim projektam apvieno gan dažādu interešu, gan sociālo slāņu jauniešus, katram no tiem piedaloties ar noteiktu uzdevumu. 10 brīvprātīgie
darbinieki piedalās gan svētku pasākumu organizēšanā, vides sakopšanā, gan kā nometnes darbinieki.
Svētku organizatoru pieredze kultūras pasākumu organizēšanā nodrošina nometni un Vītolsvētkus kā kvalitatīvu kultūras produktu, kā arī veido jaunu pieredzi, sadarbību un idejas, lai katru gadu būtu jauni piedāvājumi, saglabājot nemainīgo– J. Vītola mūzika, profesionāla pedagoģiskā darbība un augsta kultūras vērtība. 

Projekta ilgtermiņa ietekme:
Katru gadu nometnes noslēgumā Vītolsvētkos notiek pirmatskaņojums kādam latviešu komponista oriģināldarbam un pēc nometnes šos skaņdarbus mūzikas skolu pedagogi un audzēkņi iekļauj arī savu skolu repertuāros, tādējādi popularizējot jaundarbus. Šogad komponists A.Riekstiņš rakstīs jaundarbu  "Par mums", to izpildīs ne tikai bērnu koris un simfoniskais orķestris, bet arī amatierkori. Projekta rezultātā pilnveidojas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu profesionālā izglītība, dodot iespēju dziedāt apvienotā korī, spēlēt
simfoniskajā orķestrī. Radošā nometne ar inovatīvo raksturu ir pierādījusi savu aktualitāti un nepieciešamību 20 gadu garumā. Tās rezultāti redzami pedagoģiskajā darbā, kā arī audzēkņos, kuri ar savu iegūto pieredzi spēj piedalīties ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu orķestru sastāvos