Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Vecpiebalgas vidusskola
Projekta kopējās izmaksas:
2975.60 EUR
Finansējums no VKKF:
2975.60 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Lai ieinteresētu jaunāko paaudzi izzināt un iepazīt Vidzemes vēsturisko zemju kultūru, nepieciešams dažādot pieejas un formas, tām jābūt mūsdienīgām. Nodarbībās ar beebot robotiem bērni un jaunieši interaktīvā veidā iepazītu Vecpiebalgu, tās kultūrtelpu. Bērni šajās nodarbībās ne tikai strādātu ar jau gataviem izglītojošiem beebot robotu paklājiem, bet izstrādātu arī savus, tas ir, taptu jaunrades darbi par dažādām tēmām, piemēram, Vecpiebalgas ievērojamākās vietas, apskates objekti, Kārļa Skalbes pasaku varoņi, Piebalgas ezeri u.c.  Pasākumi ar beebot nodarbībām plānoti novada savdabību atainojoši un popularizējoši. Nodarbību vadīšanā plānots iesaistīt jauniešus no Jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) "Balgas strops", bērnus no Vecpiebalgas vidusskolas novadpētniecības pulciņa. Tas veicinās arī otras mērķa grupas- jauniešu- veiksmīgāku izglītošanu un iesaistīšanu radošajos procesos. Projektā plānots organizēt nodarbības ar beebot robotiem vairākās Vecpiebalgas kopienas aktivitātēs, sākot ar 2023.gada 29.jūliju K.Skalbes muzejā “Saulrieti” svētku “Vecpiebalga atver durvis“ laikā;JIC "Balgas Strops" Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgo organizētajā nometnē jūlijā; Vecpiebalgas Zaļā dārza Ražas svētkos 29.septembrī, Vecpiebalgas bibliotēkā 7.novembrī, atzīmējot pasaku ķēniņa K.Skalbes dzimšanas dienu. Lai nodrošinātu lielākas mērķauditorijas sasniegšanu, kas nebūtu tikai vecpiebaldzēni vai tuvāko teritoriju iedzīvotāji, paredzēts sociālajos tīklos u.c. informācijas avotos izsludināt iespēju organizēt beebot robotu darbnīcas bērnu nometnēm, bērnu un jauniešu centra organizētiem pasākumiem, vietējās kopienas iecerētām aktivitātēm. Projekts ir inovatīvs un ilgtspējīgs.

Mērķi

Lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegtu kvalitatīvu kultūrizglītību, Vecpiebalgas vidusskola kā aktīva Vecpiebalgas kopienas dalībniece, domā par metožu un pieeju dažādošanu. Projekta mērķis:radīt iespēju bērniem un jauniešiem interaktīvā veidā izzināt dažādas ar Vecpiebalgas kultūrvidi, tās vēsturi, aktualitātēm saistītas tēmas, radošo darbnīcu laikā izveidojot paklājus beebot robotiem.  Ideja radusies Vecpiebalgas kopienas “Savējo sarunas” pirmās sanāksmēs laikā 2022.gada nogalē, satiekoties uzņēmēju, kultūras, muzeju, izglītības jomas un aktīvo iedzīvotāju pārstāvjiem, pārrunājot un izkristalizējot kopienas aktualitātes un problēmas:

  1. jāmeklē jaunas formas un veidi, lai ieinteresētu jaunāko paaudzi izzināt un saprast pasauli, kultūrvidi, kultūrvēsturisko mantojumu, jāveicina sadarbības prasmes, vēlmi un interesi piedalīties, būt pilsoniski aktīviem un atbildīgiem;
  2. projekts bagātinās jau tradicionālās kultūras norises pagastā. Paredzēts, ka projekts ir ilgmūžīgs, tas ir, jaunākā paaudze tiek ieinteresēta un mudināta pētīt, domāt un darīt, darbojoties ar beebot robotiem, izmantojot tos ikvienos kopienas organizētos atbilstošos pasākumos, kā arī atsaucoties uz vietējās pašvaldības kultūras organizatoru aicinājumu piedalīties, atbalstīt, kuplināt kultūras dzīvi pašvaldībā;
  3. projekta realizācijā iesaistīta vietējā kopiena (mākslinieki- maketētāji, fotogrāfi; muzeju apvienība; tūrisma un kultūras speciālisti u.c.). Projektā paredzēto pasākumu laikā rastos iespēja iepazīties un kuplināt kopienu, paplašinot gan aptverto sabiedrības daļu, gan tās aptvertās jomas;
  4. bērnu un jauniešu aktivitāšu rezultātā radītie beebot robotu paklāji ir izmantojami kā izglītojošs materiāls, kurš kalpo ilgu laiku;
  5. nodarbības bez finansiālas atlīdzības vadītu A.Šulca un kopienas brīvprātīgie.

Uzdevumi

1. Iegādāties beebot robotus un to uzlādes staciju.

2.Iegādāties materiālus beebot robotu darbnīcām: papīrs, kancelejas preces.

3.Sagatavot uzskates un darba materiālus beebot robotu planšetēm “Iepazīsti Vecpiebalgu ar beebot robotu!” (fotogrāfijas, logo, QR kodi).

4.Sagatavot uzskates un darba materiālus beebot robotu planšetēm “K.Skalbes pasakai “Kaķīša dzirnavas” 110 gadi”” (foto materiāli, logo, QR kodi)

5.Radošās darbnīcas JIC "Balgas strops"nometnē jūlijā, 29.jūlijā K.Skalbes muzejā "Saulrieti", Zaļā dārza svētkos 29.septembrī, Vecpiebalgas bibliotēkā 7.novembrī un papildus pēc pieprasījuma.

6. Bērnu izveidoto papīra paklāju maketēšana un pamatņu drukāšana.

7. Publicitātes pasākumi pirms un pēc radošajām darbnīcām.

8. Sludinājumi visos projekta publicitātei paredzētajos kanālos par iespēju interesentiem pieteikties radošajām darbnīcām (piedāvājumu publicē atkārtoti ne retāk kā 1 reizi mēnesī vasaras periodā un ne retāk kā 1 reizi 3 mēnešos citā laika periodā)

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni- vecpiebaldzēni un Vecpiebalgas viesi, interesenti, pasākumu apmeklētāji un dalībnieki, jaunieši.


Paredzamie projekta rezultāti

  1. Radošajās nodarbībās radīts izglītojošs materiāls radošam un interaktīvam darbam ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par dažādām aktuālām tēmām, par Vecpiebalgas kultūrvidi un tās vēsturi ar par projekta līdzekļiem iegādātajiem  beebot robotiem, to uzlādes staciju. Beebot robotu paklāju materiāls ir ilgmūžīgs un daudzkārt pielietojams, izmantojams dažādos pasākumos un aktivitātēs.
  2. Par projektā paredzētajām tēmām tiks izglītota ne tikai jaunākā paaudze, bet līdz ar viņiem arī ģimenes, kuras līdzdarbosies vai iepazīsies ar radošajās nodarbībās paveikto.
  3. Tiks aktivizēta vietējās kopienas darbība, iesaistīti jaunieši.