Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis””
Projekta kopējās izmaksas:
5390.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3710.00 EUR
Līdzfinansējums:
1680.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros tiks apsekotas, lokalizētas un fotodokumentētas līdz mūsdienām dabā saglabājušās Vidzemes vēsturisko krogu ēkas un to apkārtnes kultūrvēsturiskā ainava Gaujas labā krasta senā tirdzniecības, satiksmes un pasta ceļa Rīga-Straupe-Valmiera-Valka-Tērbata posmā Rīga-Straupe (ap 30 krogi). Sagatavotie krogu apraksti tiks publicēti Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvē un novadpētniecības platformā Historia.lv, papildinot topošā Latvijas vēsturisko krogu kataloga Vidzemes sadaļu.

Mērķi

Vēsturiskās krogu ēkas ir nozīmīgas gan kā kultūrvēsturiski objekti,  gan kā Latvijas arhitektūras mantojuma sastāvdaļa – tie ir neaizstājami, Latvijā maz pētīti informācijas avoti par sava laika būvniecības tradīcijām. Diemžēl dēļ to atrašanās vietas, telpiskā plānojuma un grūti pielāgojamajiem konstruktīvajiem risinājumiem krogus ēkas laika gaitā nereti zudušas vai tikušas pamestas un atstātas novārtā. Par krogu ēku aktualitātes lejupslīdi liecina arī arhitektūras pieminekļu saraksts – starp 3497 arhitektūras pieminekļiem ir tikai 25 krogu ēkas un jau 10 gadus sarakstam nav pievienots neviens jauns vēsturiskais krogs, bet atsevišķi objekti pat zaudējuši šo statusu. Mūsdienās strauji augošās urbanizācijas dēļ šīs ēkas aizvien biežāk tiek pamestas, kas lielākoties rezultējas ar to pilnīgu izzušanu vai neatgriezenisku pārbūvi. Tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi kvalitatīvi dokumentēt vēl saglabājušās ēkas, lai nākotnē tās varētu izzināt un par tām mācīties pat tad, ja fiziski celtnes vairs nebūs saglabājušās. Šī uzdevuma veikšanai Historia.lv, īstenojot VKKF finansētu pilotprojektu, ir sākusi veidot Latvijas vēsturisko krogu katalogu. Plašāk par jau padarīto ŠEIT: https://www.historia.lv/jaunumi/istenojot-pilotprojektu-sakta-latvijas-vesturisko-krogu-kataloga-veidosana

Pilnu projekta nepieciešamības pamatojumu sk. projekta pieteikuma pielikumā pievienotā PDF dokumentā.

Ilgtermiņa mērķi: 
1) Pakāpeniski izveidot Vidzemes sadaļu topošajā Latvijas vēsturisko krogu katalogā;

2) Veidot izpratni un radīt plašāku interesi par krogiem kā kultūrvēstures un arhitektūras pieminekļiem, veicināt krogus celtņu saglabāšanu, revitalizāciju, kā arī izmantošanu novadpētniecībā/lokālās vēstures izpētē un popularizācijā, izziņas un kultūras tūrismā;

3) Saglabāt Vidzemes kultūrvēsturisko telpu veidojošā kultūras mantojuma daudzveidību. 

Īstermiņa mērķi:
1) Apzināt un dokumentēt līdz mūsdienām saglabājušās Vidzemes krogu celtnes un ar tām saistīto seno ceļu trašu posmus;

2) Publiskot apkopoto informāciju un fotofiksācijas materiālus atvērto datu formātā Historia.lv.

Uzdevumi

1) Apkopot rakstisko un kartogrāfisko avotu ziņas, apsekot, lokalizēt un dokumentēt (sagatavojot aprakstus un veicot fotofiksāciju) līdz mūsdienām dabā saglabājušās krogus ēkas un to apkārtnes kultūrvēsturisko ainavu Gaujas labā krasta senā tirdzniecības, satiksmes un pasta ceļa Rīga-Straupe-Valmiera-Valka-Tērbata posmā Rīga-Straupe (ap 30 krogi);

2) Veikt minētā posma vēsturisko krogu un to apkārtnes aerofotofiksāciju;

3) Apkopot un apstrādāt iegūtās ziņas, apstrādāt attēlus;

4) Sastādīt un publicēt Historia.lv sadaļā "Vietas" izpētītajā ceļa posmā apzināto krogu aprakstus un fotogrāfijas;

5) Informēt sabiedrību par projekta norisi, tā gaitu un rezultātiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona un citu Latvijas vietu novadpētnieki, kultūrvēsturiskā mantojuma un ainavas apzinātāji, pētnieki un popularizētāji, vēstures, kultūras un ģeogrāfijas skolotāji, pasniedzēji, attiecīgo nozaru studenti, Vidzemes tūrisma organizatori un popularizētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā, papildinot Latvijas vēsturisko krogu kataloga Vidzemes sadaļu, tiks apzināti, apsekoti, fotodokumentēti ap 38 Vidzemes vēsturiskie krogi senā Gaujas labā krasta tirdzniecības un satiksmes ceļa posmā Straupe-Rīga, tādējādi fiksējot un saglabājot nākamībai šībrīža krogus ēku (krogus vietu, kur ēkas vairs nepastāv vai ir drupās) stāvokli, apkopojot un popularizējot vēsturiskās ziņas par šiem krogiem kā nozīmīgiem kultūras un vēstures pieminekļiem, veicinot to saglabāšanu un izmantošanu novadpētniecībā, kultūras un izziņas tūrismā. Sagatavotie un publicētie apraksti un attēli būs brīvi pieejami vietnē Historia.lv