Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ogres Centrālā bibliotēka
Projekta kopējās izmaksas:
1340.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1200.00 EUR
Līdzfinansējums:
140.00 EUR

Kopsavilkums

Ikvienas bibliotēkas novadpētniecības jeb lokālās kultūrvēstures krājumu veido arī dokumenti, kas ir literārie darbi, informācija par to autoriem, kas saistīti ar novadu vai novadniekiem pēc dažādām pazīmēm – saturiski, autora saistība ar novadu, literārā darba izdošanas vietu, tā sacerēšanas vietu, darbības vietu, ar novadu saistīti kāda darba literārie tēli.

2022.gada novembrī tika veikta Ogres novada bibliotekāro darbinieku mācību vajadzību aptauja, kurā vairāk kā 55% norādīja, ka nepieciešamas apmācības vai izglītojošie semināri par darbu ar lokālās kultūrvēstures jeb novadpētniecības kolekcijām un to veidošanu, kā arī izglītojoši semināri par autortiesībām un personas datu aizsardzību novadpētniecības kolekciju veidošanā, īpašu uzsvaru liekot uz novadpētniecības literatūras kolekcijām.

Projekta īstenošanas rezultātā tikts veicināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšana un attīstība.

Projekta ietvaros plānots apmācīt vismaz 80 Ogres reģiona bibliotēku speciālistus un pedagogus, kuru ikdienas darbs ir tieši vai pastarpināti saistīts ar lokālo kultūrvēsturi un Vidzemes vēsturiskās kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību, kas līdz šim nebijis mācību projekts gan saturiski, gan aptvertās mērķauditorijas aspektā.

Mērķi

Publiskā bibliotēka ir viena no svarīgākajām vietējām institūcijām, kas vāc, saglabā un popularizē vietējās kultūras mantojumu. Tā ir teikts Starptautiskās bibliotēku asociāciju un informāciju federācijas (IFLA) publisko bibliotēku vadlīnijās, kur arī uzsvērts, ka publiskās bibliotēkas loma ir veidot un uzturēt kopienas kultūras identitāti.

Katra Latvijas novada novadpētniecības krājums ir vienota lokālās kultūrvēstures krājuma daļa, kas veicina arī Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību un kvalitatīvas un daudzveidīgas mākslas un kultūras pieejamības paplašināšanu. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai novadpētniecības jeb lokālās kultūrvēstures darbs bibliotēkās tiktu veikts kvalitatīvi, ievērojot vienotus darbības principus.

Visu dokumentu starpā ikvienas bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido arī dokumenti, kas ir gan literārie darbi, gan informācija par literāro darbu autoriem, kas saistīti ar novadu vai novadniekiem pēc dažādām pazīmēm – saturiski, autora saistība ar novadu, literārā darba izdošanas vietu, darba sacerēšanas vietu, darbības vietu daiļdarbā, ar novadu saistīti kāda darba literārie tēli vai to prototipi.

Bibliotekāru ikdienas darbā ir rutīna, kas kavē vai nav attīstību veicinoši, esam plānojuši īstenot 4 nodarbību mācību ciklu “Novadpētniecības skola”. Ar iedvesmojošām lekcijām un motivējošiem pasniedzējiem tiks veicināta novadpētniecības darba, kas saistīts tieši ar literatūru, literārajiem darbiem un to autoriem kvalitāte.

Īstenojot projektu, publisko bibliotēku krājumos un pakalpojumos tiks iekļauti dažādi mediji un modernās tehnoloģijas, pilnveidota kvalitāte, kā arī bibliotēku krājumi un pakalpojumi atspoguļos aktuālās tendences un sabiedrības attīstību, kā arī atgādinās par iepriekšējiem cilvēces centieniem un radošuma izpausmēm, kas arī saskan ar projektu konkursa mērķi.

2022.gada novembrī tika veikta Ogres novada bibliotekāro darbinieku mācību vajadzību aptauja, kurā vairāk kā 55% respondentu norādīja, ka nepieciešamas papildus apmācības vai izglītojošie mācību semināri par darbu ar novadpētniecības kolekcijām un to veidošanu, kā arī izglītojoši semināri par autortiesībām un personas datu aizsardzību novadpētniecības kolekciju veidošanā.

Uzdevumi

“Novadpētniecības skolas” 4 nodarbības:

1. Literatūra novadpētniecības kolekcijā - novadpētniecības kolekcijas literārie darbi, to autori, saistība ar novadu, materiālu, atlases, novērtēšanas, komplektēšanas, uzskaites un kataloģizācijas principi. Pasniedzēja: LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP direktore, pētniece Daina Pakalna.

2. Autortiesības un personas datu aizsardzība novadpētniecības kolekciju veidošanā - novadpētniecības literatūras kolekcijas autortiesību, personas datu aizsardzība. Pasniedzēja: KISC IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja, bibliotēku autortiesību un personas datu aizsardzības eksperte Inta Miklūna.

3. Kolekciju digitalizēšana – skaņas attēla un video materiālu digitalizēšana, materiālu formāti, glabāšana, publicēšana. Pasniedzēja: LNB digitālo pakalpojumu speciāliste Eva Ausēja.

4. Novadpētniecības literatūras kolekciju popularizēšana - rīki novadpētniecības literatūras kolekciju publicitātes materiālu izstrādei, to efektīva izmantošana, metodes un kanāli popularizēšanai. Pasniedzējs: publisko bibliotēku komunikācijas un publicitātes eksperts, IREX Baltijas Medijpratības programmas vadītājs Kaspars Rūklis.

1 nodarbība - 90 min.

Norises vieta: Ogres Centrālā bibliotēka. Epidemioloģiskās situācijas, valstī noteikto ierobežojumu u.c. neparedzamu apstākļu dēļ nodarbības var notikt tiešsaistes formātā.

Tiks izstrādāti katras nodarbības materiāli, prezentācija, novērtējuma anketa un kopējā cikla novērtējuma anketa.

Materiāli un prezentācijas būs pieejami Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā ikvienam interesentam.

Pēc nodarbību apguves tiks izsniegti apliecinājumi.

Projekta publicitāte tiks nodrošināta Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā, bibliotēku nozares profesionālajos informācijas kanālos, bibliotēkas sociālo tīklu profilos un vietējos medijos.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Plānotais aktivitātes dalībnieku skaits – vismaz 80 specialistu, no kuriem 50 ir Ogres novada publisko bibliotēku bibliotekārie darbinieki, 15 – skolu bibliotekāri un 15 pedagogi.
Projekta netiešā mērķauditorija ir 770 Latvijas publisko bibliotēku darbinieki, kas ir pa vienam bibliotēku speciālistam no katras publiskās bibliotēkas. Tāpat netiešā mērķauditorija ir novadpētniecības literatūras kolekciju esošie un potenciālie lietotāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzamie rezultāti:

 • “Novadpētniecības skolas” 4 nodarbībās piedalījušies un saturu par novadpētniecības literatūras kolekciju veidošanu apguvuši vismaz 80 speciālisti (50 Ogres novada publisko bibliotēku bibliotekārie darbinieki, 15 Ogres novada skolu bibliotekāri un 15 Ogres novada pedagogi);
 • Ar aktuālajiem jautājumiem par novadpētniecības literatūras kolekciju veidošanu iepazinušies vismaz 770 Latvijas publisko bibliotēku speciālisti;
 • Izstrādāti un publiski ikvienam interesentam pieejami materiāli par novadpētniecības literatūras kolekciju veidošanu bibliotēkās 4 tēmās:
  • literatūra novadpētniecības kolekcijā,
  • autortiesības un personas datu aizsardzība novadpētniecības kolekciju veidošanā,
  • kolekciju digitalizēšana,
  • novadpētniecības literatūras kolekciju popularizēšana.

Netiešie ieguvumi:

 • Veicināta Ogres novada un citu Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības literatūras kolekciju kvalitāte:
  • ņemot vērā tieši šādu kolekciju veidošanas principus un rekomendācijas,
  • tiek ievēroti autortiesību un personas datu aizsardzības normatīvie akti,
  • tiek izmantoti piemērotākie rīki kolekciju digitalizācijai,
  • tiek izmantoti efektīvākie kolekciju popularizēšanas rīki un kanāli.
 • Aktualizēta novadpētniecības literatūras kolekciju veidošana,
 • Popularizēta latviešu literatūra, veicināta tās saglabāšana un pieejamības nodrošināšana, izmantojot digitālos rīkus, plašākai sabiedrībai,
 • Veicināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšana un attīstība.