Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Vilkmuiža 2011"
Projekta kopējās izmaksas:
2934.10 EUR
Finansējums no VKKF:
2934.10 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir popularizēt un aktualizēt seno latviešu tradīciju atjaunošanos, organizējot meistarklases "Arheoloģiskā lībiešu tautastērpa izgatavošana” un “Seno rotu kalšanas meistarklase”, kā arī izglītojošu kultūras pasākumu “Saulgrieži senajās tradīcijās - Līgo”. Šādu aktivitāšu īstenošanas mērķis ir veicināt tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu un praktizēšanu, kā arī to integrēšanu mūsdienu vidē. Projekta ietvaros Bilskas pagasta iedzīvotājiem būs iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par arheoloģisko lībiešu tautas tērpu un tā sastāvdaļām- uzšūt garo linu kreklu un divdaļīgos brunčus un izkalt rotu, kā arī piedalīties izglītojošā kultūras pasākumā- Saulgrieži senajās tradīcijās - Līgo. 

Mērķi

Īstenojot šo projektu tiks veicināta pozitīva ietekme uz vietējo sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus un pievēršot tos Vidzemes vēsturiskās zemes latviešu tradīciju aktualizēšanā un kopšanā. Sniedzot iespēju projekta mērķauditorijai izgatavot savu arheoloģisko lībiešu tautas tērpu – garu linu kreklu un plecos saspraužamus divdaļīgus brunčus un izkalt sev rotu pēc arheoloģiskiem paraugiem, kā arī piedalīties izglītojošā kultūras pasākumā “Saulgrieži senajās tradīcijās - Līgo”, tiks popularizētas senās latviešu tradīcijas. Tādā veidā tiks veicināta latviskās piederības sajūta, ko cilvēki nesīs tālāk savā draugu lokā, sniedzot tālāk informāciju, ka latviskās tradīcijas nav tikai adītas zeķes vai rakstaini cimdi, bet gan latvisko tradīciju integrēšana mūsdienu vidē. Tādā veidā ieviestā projekta rezultāts dos iespēju to izmantot pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem. Šobrīd iedzīvotājiem ir aktuāla etnogrāfijas integrēšana mūsdienu vidē un svarīgi ir nepalaist garām mirkli, kad cilvēkiem ir interese par mūsu senču atstātajām vērtībām.

Izglītojoša kultūras pasākuma "Saulgrieži senajās tradīcijās- Līgo" ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:

  • Ziedu vītnes pīšana;
  • Saulgriežu rituāli, zīlēšanas ticējumi;
  • Rotaļas un dziesmas;
  • Līgošana un aplīgošana;
  • Ugunskura pušķošana un iedegšana.

Projekts atbilst programmas prioritātēm- "Kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Vidzemes vēsturiskajā zemē", “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšana, saglabāšana un attīstība”, “Ar Vidzemes vēsturisko zemi saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs” un “Bērnu un jauniešu iesaiste kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos Vidzemes vēsturiskajā zemē”.

Uzdevumi

Projekta uzsākšana (Jūnijs) - Projekta komandas sanāksme, līguma slēgšana ar Vidzemes plānošanas reģionu (turpmāk-VPR), rēķina sagatavošana, nosūtīšana VPR, preses relīzes gatavošana un publicēšana sociālajos tīklos, Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī iesniegšana VPR.

"Saulgrieži senajās tradīcijās – Līgo" pasākuma organizēšana (Jūnijs)- Līguma slēgšana ar pakalpojuma sniedzēju, pasākuma izziņošana sociālajos tīklos, pasākuma norise Bilskas ezermalā, Bilskā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana, maksājuma veikšana, publikācijas gatavošana par pasākuma norisi sociālajos tīklos un Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī iesniegšana VPR.

Arheoloģiskā lībiešu tautas tērpa izgatavošanas meistarklase (Septembris-Oktobris)- Līguma slēgšana ar pakalpojuma sniedzēju, meistarklases izziņošana sociālajos tīklos, dalībnieku reģistrēšana, meistarklases norise “Pašvaldības māja”, Bilskā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana, maksājuma veikšana, publikācijas gatavošana par meistarklases norisi sociālajos tīklos un Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī iesniegšana VPR.

Seno rotu izgatavošanas meistarklase (Novembris)- Līguma slēgšana ar pakalpojuma sniedzēju, meistarklases izziņošana sociālajos tīklos, dalībnieku reģistrēšana, meistarklases norise “Pašvaldības māja”, Bilskā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana, maksājuma veikšana, publikācijas gatavošana par pasākuma norisi sociālajos tīklos un Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī iesniegšana VPR.

Projekta norises izvērtēšana, atskaišu gatavošana (Decembris)- Projekta komandas sanāksme, projekta norises izvērtēšana, projekta īstenošanas noslēguma publikācijas gatavošana sociālajos tīklos un Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī iesniegšana VPR, atskaišu sagatavošana , iesniegšana VPR

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir 1116 Bilskas pagasta iedzīvotāji ( PMLP dati uz 01.01.2023.). Izglītojoša kultūras pasākuma “Saulgrieži senajās tradīcijās- Līgo” norisē īpaši vēlamies piesaistīt bērnus un jauniešus vecumā līdz 29 gadiem, jo tieši viņi ir tie, kas nesīs mūsu tradīcijas tālāk nākotnē. Katra no meistarklasēm paredzēta 10 dalībniekiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekts ir ilgtspējīgs, jo šajā projektā ietvertās aktivitātes ir tikai viena daļa no kopējā projekta "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana - latviskums" plānotajām aktivitātēm. Visa projekta ietvaros ir paredzētas dažādas aktivitātes latviskuma popularizēšanai - tādas kā latvju zīmju izgatavošanas meistarklase, tautisko jostu aušanas meistarklase, galvas autu izgatavošanas meistarklase, villaiņu izgatavošanas meistarklase u.c. 2020.gadā jau tika īstenota projekta pirmā kārta, kuras ietvaros interesentiem bija iespēja piedalīties pastalu un Vidzemes tautisko vainagu darināšanas meistarklasēs. Dalībnieki šo pieredzi novērtē kā ārkārtīgi nozīmīgu.

Projekta rezultātā tiks veicināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšana, saglabāšana un attīstība, kā arī tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšana, praktizēšana, popularizēšana. Tiks iesaistīti bērni un jaunieši kultūras aktivitātē, iepazīstot senlatviešu tradīcijas Līgo svinēšanā. Meistarklašu dalībniekiem tiks dota iespēja iepazīt arheoloģisko lībiešu, kas ir mitinājušies šajā vēsturiskajā zemes apgabalā, tautas tērpu un tā sastāvdaļas.

Projekta aktivitātes būs pieejamas ikvienam , kas tās vēlēsies apmeklēt. Meistarklasēs paredzēts ierobežojošs dalībnieku skaits- katrā nodarbībā 10 dalībnieki, lai pasniedzējs kvalitatīvi spētu novadīt šādu nodarbību, bet izglītojošais kultūras pasākums būs pieejams ikvienam apmeklētājam, neatkarīgi no vecuma vai dzimuma, vai dzīvesvietas. 

Projekta skaitliskie rādītāji:

  • Uzšūti 10 garie linu krekli pēc arheoloģiskajiem lībiešu tautas tērpu paraugiem (6 nodarbības);
  • Uzšūti 10  divdaļīgie apliekamie brunči pēc arheoloģiskajiem lībiešu tautas tērpu paraugiem (1 nodarbība);
  • Izgatavotas 10 rotas pēc arheoloģiskajiem lībiešu tautas tērpu rotu paraugiem (1 nodarbība);
  • Noorganizēts 1 izglītojošs kultūras pasākums.

Tā kā projekta ietvaros ir paredzēta diezgan bieža publicitātes nodrošināšana, tas sniegs vēl lielāku ilgtspējību, jo sociālo tīklu un preses auditorijai regulāri tiks sniegta informācija par projektu un tā saturu, kas ļaus nest šo projektā ietverto informāciju un popularizēt Vidzemes vēsturiskās zemes kultūru vēl plašākā mērogā, ne tikai tieši projekta aktivitātēs iesaistītajiem dalībniekiem.