Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Projekta kopējās izmaksas:
1696.80 EUR
Finansējums no VKKF:
1696.80 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Valmieras nozīmīgākais un ievērojamākais rakstnieks un dzejnieks, vēsturiska laikmeta atspoguļotājs  ir Pāvils Rozītis, kurš savu atzinību ieguvis saistībā ar Latvijas Kultūras kanonā ietverto mākslas filmu "Ceplis", kas veidota pēc P. Rozīša romāna "Ceplis" motīviem. Valmierai un Vidzemei tikpat nozīmīgs ir viņa romāns "Valmieras puikas", kas atspoguļo notikumus pirms 1905.gada revolūcijas un ir autobiogrāfisks darbs.

Ņemot vērā Pāvila Rozīša nozīmīgo ieguldījumu gan literatūrā, gan vēsturiskajā mantojumā, projekts aktualizēs un rosinās jauniešus lasīt un iepazīties ar Pāvila Rozīša daiļradi, pētīt vēsturiskās liecības viņa daiļdarbos un interpretēt tās no 21.gs. skatapunkta. Līdz šim nav organizēti izglītojoši un radoši  pasākumi jauniešiem, kas veltīti Pāvila Rozīša daiļrades izpētei. Projekta gala rezultāts būs grāmata, kurā tiks publicēti labākie jauniešu radošie darbi, līdz ar to pēc projekta īstenošanas paliks materiāls, kuru varēs izmantot turpmākiem radošiem vai pētnieciskajiem darbiem. Arī šāda veida aktivitāte līdz šim nav īstenota.

Mērķi

Pāvils Rozītis 2024.gada 1.decembrī svinēs savu 135 gadu jubileju, tādējādi šī projekta aktivitātes būs mūsu jaunatnes veltījums, kā arī atgādinājums un vēstījums sabiedrībai par mūsu tautas vēsturē nozīmīgu personību kā Pāvils Rozītis. Projekta mērķis - aktualizēt un nostiprināt jaunās paaudzes zināšanas par sava novadnieka P.Rozīša personību un viņa daiļdarbu nozīmīgumu Latvijas kultūras saglabāšanā, kas tiks panākts, rakstot jaunrades darbus, arī ar pētnieciska rakstura ievirzi, un to publicēšanu vienotā izdevumā "Pāvila Rozīša daiļrade mūsdienu interpretācijā", kas būs uzskatāms kā mūsu, 21.gs.jauniešu, ieguldījums vēsturisko vērtību saglabāšanā un attīstībā.

Uzdevumi

1. Projekta gaitā Vidzemes vēsturisko zemju teritorijā esošajām izglītības iestādēm tiks nosūtīta informācija ar iespējām piedalīties radošo darbu (jaunrades darbu) izstrādē un nosūtīt tos vērtēšanas komisijai.

2. Vērtēšanai iesūtītos radošos darbus (jaunrades darbus) izvērtēs latviešu valodas un literatūras skolotāji, novadpētniecības eksperti.

3. Labākie radošie darbi (jaunrades darbi) tiks publicēti vienotā izdevumā (grāmatā) "Pāvila Rozīša daiļrade mūsdienu interpretācijā". 

4. Grāmatas "Pāvila Rozīša daiļrade mūsdienu interpretācijā" atvēršanas svētki, piedaloties arī iekļauto jaunrades darbu autoriem, notiks Pāvila Rozīša dzimšanas dienā 1.decembrī.  Grāmatu saņems labāko darbu autori, kā arī plānots nosūtīt 1 eksemplāru katrai Vidzemes vēsturisko zemju teritorijas centrālajai bibliotēkai.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Šī projekta labumu gūs skolu jaunieši, kuri piedalīsies P.Rozīša personības un literāro daiļdarbu izpētē un radīs savus radošos darbus (jaunrades darbus), interpretējot tos no 21.gs.skatapunkta. Šī projekta ietvaros arī sabiedrība būs ieguvēja, jo tiks informēta par Pāvilu Rozīti kā vēsturiski nozīmīgu, novada raksturojošu, kā arī valsts mērogā atpazīstamu personību

Paredzamie projekta rezultāti

Projektā plānots, ka radošos darbus (jaunrades darbus) izstrādās un iesūtīs vismaz 100 Vidzemes vēsturisko zemju teritorijas jaunieši, kā rezultātā plānots izdot 150 grāmatas "Pāvila Rozīša daiļrade mūsdienu interpretācijā", kas var veicināt līdzīgu pasākumu īstenošanu nākotnē. Katra vēsturiskā novada pašvaldības centrālā bibliotēka saņems 1 eksemplāru grāmatu "Pāvila Rozīša daiļrade mūsdienu interpretācijā" kā dāvinājumu, tādējādi saglabājot un aktualizējot šīs vēsturiskās personības ideju atspoguļojumu savos daiļdarbos un to nozīmīgumu un dzīvotspēju arī nākotnē.