Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs, biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
6944.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6944.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Lūgts atbalsts jaunveidotās grāmatas “Salacgrīvas bibliotēka laiku lokos”
drukai. Doma šāda izdevuma tapšanai radās jau gadiem. Kā saglabāt
uzkrāto. Kā vēstīt par saglabātā mantojuma – raksti, vēstules, fotogrāfijas,
cilvēcisko atmiņu stāstu pieraksti u.c. – unikalitāti. Kā nepazaudēt izpētīto
materiālu jēgpilno saturu. Kādā formā nodot visu savākto nākamajām
paaudzēm. Mūsu atbilde ir – ar grāmatas palīdzību. Grāmatas izdošana par
kādu bibliotēku, pilsētu, cilvēku nav retums. To dara un darīs daudzi. Bet
mūsu grāmatas pievienotā vērtība ir atziņa, ka tikai sadarbojoties, vēsture
attīstās uz augšu. Konkrēti – tikai tandēmā: bibliotēka+biedrība= dzinējspēks
tautas attīstībai un izglītošanai. Jau pirmais prezidents Jānis Čakste ir teicis,
ka Latvijas valsts ir izaugusi no biedrībām. Sagaidot izcilā jaunlatvieša
Krišjāņa Valdemāra divsimtgadi, lai atminamies viņa pirmo pašu latviešu
dibināto brīvbibliotēku Ēdolē 1848.gadā, tur veidoto "Baltijas jūras
izsmelšanas biedrību", kam pamatā doma izsmelt tumsības jūru tautiešos un
ar grāmatām nest gara gaismu pat visdziļākajos laukos. Tas ir tik aktuāli un
mūsdienīgi arī tagad, kad atzīmējam latviešu grāmatniecības un bibliotēku
sākotnes piecsimtgadi, jo visur sabiedriskās un kultūras dzīves procesos
blakus stāvējušas biedrības. Sagaidot Salacgrīvas bibliotēkas 120 gadu
jubileju, tās darbību kuplina biedrība "Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs"", kas
dzimusi, apvienojot bibliotekāru, mūspuses jauno jūrnieku un pieredzējušo
kapteiņu spēkus, kurus virza sauksme - kultūrspēku jūrai! Tieši šī apziņa ir
tas stingrais pamats, kas mums ļauj apzināt un sajust savas saknes te, jūras un Salacas krastā, Vidzemē

Mērķi

Caur jaunradītās grāmatas lappusēm notiks Vidzemes vēsturiskās zemes
kultūras daudzveidības izzināšana, saglabāšana un attīstība. Ar mūsu
GRĀMATAS saturu nodot vēstījumu sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem –
mūsu nākotnes veidotājiem, pamatojoties uz izpētīto, uzkrāto pieredzi
saistībā ar sabiedrības iesaisti biedrībās, kuras sadarbojas ar bibliotēkām, ka
tieši šāda sadarbība ir īstenais kultūrtelpas un tautas attīstības dzinējspēks.
Topošajā grāmatā atspoguļota informācija par ziemeļvidzemes bibliotēku
vēsturi, aktivitātēm. Lasītāji varēs iepazīties ar pasākumiem, kādas tiek
izvestas bibliotēkās, jauniešu nometnēs. Lasot grāmatu, tiks iepazīti Latvijas
literāti, valstiski notikumi.

Uzdevumi

Pēc pozitīvas ziņas saņemšanas, ka projekts ir atbalstīts, par to tiks paziņots
izdevniecībai "Latgales Druka"
Ar sociālo mēdiju starpniecību informēta sabiedrība par Vidzemes vēsturiskās
zemes kultūras programmas atbalstu projektam.
Vēlreiz pārskatīts manuskripts; pie nepieciešamības veiktas nebūtiskas
izmaiņas, uzlabojumi.

Manuskripts iesniegts tipogrāfijā.
Iespiestās grāmatas nogādātas biedrības telpās.
Veikta samaksa tipogrāfijai par grāmatu druku.
Sākta grāmatas prezentācijas kampaņa - braucieni pa Vidzemes bibliotēkām,
skolām. Tikšanās ar citu biedrību dalībniekiem ar vadmotīvu: pie katras
bibliotēkas pa biedrībai.
Iesniegtas projekta atskaites.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji - ikviens Vidzemes bibliotēkas apmeklētājs. Grāmatas tiks dāvinātas
Vidzemes bibliotēkām. Tātad tās publiski tiks pieejamas nākotnē ikvienam.
Mērķauditorija ir Vidzemes sabiedrība. Īpaši uzmanību pievēršot jaunajai
paaudzei, kuras rokās būs mūsu valsts nākotne

Paredzamie projekta rezultāti

1.Izdota grāmata “Salacgrīvas bibliotēka laiku lokos”
2.Samaksāts izdevniecībai par darbu.
3.Informēta sabiedrība par grāmatas izdošanu, ka Vidzemes vēsturiskajā
zemē radīta jauna paliekoša vērtība.
4.Grāmatas saturs bagātina Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras
daudzveidības izzināšanu.
5.Vēstīts par šo grāmatu kā kultūras mantojumu, kurā iekodēts piemērs
bibliotēkas sadarbībai ar biedrībām.
6. Grāmatas iespēju robežās nogādātas Vidzemes bibliotēkās, skolās.
7. Sperts pirmais solis Grāmatas 500 gadei un Kr.Valdemāra 200 gadei.
8. Iesniegtas projekta atskaites.