Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība/ kultūras pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
2100.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1330.00 EUR
Līdzfinansējums:
770.00 EUR

Kopsavilkums

Lai veicinātu tradīcijām atbilstošu zeķu darināšanu, rosinātu interesi par Piebalgas zeķu adīšanas vēsturi un šī amata prasmju izpēti, apgūšanu un saglabāšanu, Vecpiebalgā  par tradīciju ir kļuvis divu dienu  pasākums ''Mācies , meitiņ, zeķi adīt!''. Pirmajā dienā notiek adīšanas meistarklases, izglītojošas lekcijas un radošas sarunas. Otrajā dienā zeķu adīšanas sacensības. To organizē Vecpiebalgas kultūras nams, Vecpiebalgas audēju kopa sadarbībā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperti  un adīšanas prasmju profesionāļiem. Tā kā interese par adīšanas prasmēm, to pilnveidošanu un izkopšanu ir liela, arī šajā gadā 15.,16. septembrī Vecpiebalgas kultūras namā tiks oranizēts  praktiskais seminārs ''Adīšanas skola'' un adīšanas sacensības ''Mācies , meitiņ, zeķi adīt!''. Jauninājums būs tas, ka mainīts norises laiks( pēc dalībnieku ierosinājuma) no vasaras uz rudeni un noslēgumā plānojas īpaša sacensību dalībnieku apbalvošanas ceremonija. Šis projekts ir apliecinājums tam, ka adīšanas prasmju apguves procesā vienmēr var izglītoties un  atrast jaunas idejas.

Mērķi

Daudzu paaudžu laikā Piebalgā ir izveidojušās vērā ņemamas  apģērba darināšanas un valkāšanas tradīcijas, tostarp zeķu adīšanas tradīcijas. Šī amata prasme ir vienmēr bijusi svarīga, tāpēc jau vairākus gadus Vecpiebalgā notiek adītāju pulcēšanās no plašas apkaimes. Projekts ''Mācies, meitiņ, zeķi adīt!''  ir nopietns ieguldījums Vidzemes kultūrvēsturiskās zemes tradicionālo amata prasmju izzināšanā , pētniecībā un saglabāšanā. ''Adīšanas skolas'' meistardarbnīcas  ir vērstas uz to, lai iespējas būtu visiem interesentiem. Adītnepratējiem būs iespēja apgūt pamata zināšanas adīšanā ar ievirzi uz zeķu adīšanu. Dalībniekiem ar adīšanas prasmēm tiks piedāvāta sarežģitāka programma- Vecpiebalgas adīto zeķu mantojuma izpēte un seno zeķu paraugu izadīšana mūsdienu interpretācijā. Visiem kopā būs iespēja noklausīties tematisku lekciju par Piebalgas zeķu adīšanas vēsturi. Adīšanas sacensībās var piedalīties ik viens interesents. Ir izstrādāts nolikums, kas reglamentē sacensību norisi. Projekta ilgtermiņa mērķis ir izzināt un attīstīt adīšanas prasmes, saglabāt un popularizēt adīšanas tradīcijas. Projekta īstermiņa mērķis ir noorganizēt praktisko semināru ''Adīšanas skola'' un adīšanas sacensības''Mācies , meitiņ, zeķi  adīt!'', izkopt un lepoties ar Piebalgas kutūrvēsturisko mantojumu.

Uzdevumi

Darba grupas regulāra komunikācija

Sacensību nolikuma saskaņošana un ievietošana publiskajā telpā

''Adīšanas skolas'' programmas izstrāde

Reklāmas izgtavošana un publicitātes ieviešana

Potenciālo dalībnieku informēšana un iesaistīšana

Pasākuma norises scenārija izstrāde, notikumu saskaņošna ar meistardarbnīcu vadītājiem

Materiālu iegāde, citu ar norisi saistīto organizatorisko darbu veikšana

Norises vietas iekārtošana un noformēšana

Pasākuma norise

Projekta izvērtējums un atskaišu sagatavošna

 

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Visu vecumu iedzīvotāji, kuriem ir interese par adīšanas prasmju apguvi un zināšanu pilnveidošanu .

Paredzamie projekta rezultāti

Plānojas ,ka adīšanas prasmes apgūs un pilnveidos  vismaz  70 interesenti. Sacensībās piedalīsies 30 dalībnieki. Adīšanas prasmju popularizēšana un ieviešana mūsdienu sabiedrībā.