Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmiermuižas kultūras biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
3290.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1410.00 EUR
Līdzfinansējums:
1880.00 EUR

Kopsavilkums

Lai novērtētu jau senatnē gūtās atziņas un iemaņas, 2023. g. 15. jūlijā Valmiermuižas parkā – starptautiskā Valmiermuižas etnomūzikas festivāla laikā – tiks rīkotas tematiskas meistarnīcas, kurās savas zināšanas un prasmes nodos pieredzējuši meistari. Tieši meistari ir atslēga uz neformālu un kvalitatīvu zināšanu tālāknodošanu un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu. Pasākuma tēma ir „pretstati pievelkas”, kur vēlamies paraudzīties uz pretstatiem nevis kā nesamierināmiem kontrastiem, bet gan kā iespēju piešķirt dzīvei krāsas, daudzveidību un jēgu. Pretstati, kontrasti ir svarīgi, lai izceltu vēlamo – gan mākslā, gan kulinārijā, gan arhitektūrā, ainavā un cilvēku attiecībās. Meistarnīcās izzināsim Vidzemes reģionam saistošas un interesantas prasmes – ēvelēšanu, tekstila un metāla rotu darināšanu, sviesta kulšanu, aušanu un skaņu pasauli caur mūzikas instrumentiem.

Projekts veicinās tradicionālo zināšanu un amatu prasmju apguvi un pieredzes apmaiņu Vidzemē, tādējādi aktualizējot tradicionālo kultūru mūsdienu sabiedrībā un pilnveidojot izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu. Festivāla apmeklētāji varēs izzināt un apgūt senās amatu prasmes – aktivitātes būs pielāgotas dažādiem vecumiem, lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un iepazīt tradīcijas. Meistarnīcas būs piemērotas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem.

Mērķi

Lai novērtētu jau senatnē gūtās atziņas un prasmes, tiks rīkotas tradicionālās meistarnīcas, kurās savas zināšanas un prasmes nodos pieredzējuši meistari. Tieši meistari ir atslēga uz neformālu zināšanu tālāknodošanu un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu. Senās tradīcijas tiks papildinātas ar tradīciju interpretējošām jaunrades izpausmēm. Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāji varēs izzināt un apgūt senās amatu prasmes – aktivitātes būs pielāgotas dažādiem vecumiem, lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un iepazīt tradīcijas. Svarīga mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem. Tā tiks stiprināta nacionālā identitāte un piederības izjūta Vidzemes novadam un valstij. Aktivitātēs iekļaujot spēles elementus, aicinot apmeklētājus līdzdarboties un pašiem darboties, var sajust tradīcijas īsteno būtību un radīt svētku sajūtu gan sev, gan apkārtējiem. Meistarnīcas būs pieejamas bez papildu maksas, kā arī bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas.

Projekta mērķis ir īstenot 5 meistarnīcas Valmiermuižas parkā – veicināsim ar Vidzemes vēsturisko zemi saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju apguvi, tālāknodošanu un pieredzes apmaiņu, tādējādi aktualizējot tradicionālo kultūru mūsdienu sabiedrībā un pilnveidojot izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu.

Veiksmīgas un ilgtspējīgas pašvaldības, uzņēmēju, vietējo iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju sadarbības rezultātā Valmiermuiža un tās vēsturiskais centrs kļūst par pievilcīgu kultūras, izziņas, atpūtas un citu pasākumu vietu, tāpēc tā būtu jāattīsta arī turpmāk – vietējie iedzīvotāji zina, ka šeit notiek pasākumi ar kvalitātes zīmi. Valmiermuižā novērtē tās seno vēsturi un kultūras mantojumu, kā arī ciena latviešu gadskārtu svētkus un tradīcijas, par ko liecina arvien pieaugošais pasākumu apmeklētāju skaits.

Uzdevumi

Iesākts un turpinās līdz jūnijam:
Tēmas „Pretstati pievelkas” izzināšana, dažādu materiālu izpēte, tēmas paplašināšanas iespēju un attiecīgu amata prasmju apzināšana, lai veidotu kvalitatīvu meistarnīcu saturu. 
Meistarnīcu vadītāju apzināšana un atlase, lai izvēlētos kompetentus amata meistarus, aktīvistu grupas un entuziastus. Meistarnīcu norišu un izmaksu saskaņošana.

Jūnijs līdz jūlijs:
Publicitātes plānošana un realizācija, darbs ar medijiem. Tehnisko un materiālo vajadzību apzināšana un sagatavošana.

15.07.:
Meistarnīcu īstenošana, apmeklētāju iesaiste, zināšanu un prasmju tālāknodošana. Ikvienā no meistarnīcām būs iespējams piedalīties Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētājiem – ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Visas 5 meistarnīcas būs pieejamas 5 h, bez iepriekšējas pieteikšanās.

Jūlijs līdz augusts:
Foto un video atskatu, saturisko un finansiālo atskaišu veidošana finansiālajiem atbalstītājiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

* Meistarnīcās piedalīsies ~700 festivāla apmeklētāju, no kuriem 30 % būs bērni un jaunieši.
* Vietējie, tuvāko novadu, Valmieras un Vidzemes iedzīvotāji, kas ir ieinteresēti izzināt tradīcijas un apgūt ko jaunu.
* Tūristi – viesi no tālākiem Latvijas novadiem, Rīgas, kā arī ārvalstu, īpaši Igaunijas, iedzīvotāji.
* Meistarnīcās piedāvāsim piedalīties dažādām sabiedrības grupām, kopā darbojoties, izglītojoties un pilnveidojoties, īpašs uzsvars uz ģimenēm ar bērniem, jauniešiem.

Paredzamie projekta rezultāti

* Īstenotas 5 vienas dienas tematiskās meistarnīcas Valmiermuižas parkā, kuru ietvaros vietējie iedzīvotāji un citi interesenti ir izpratuši un izmēģinājuši nelielu daļu no latviešu kultūras nemateriālā mantojuma.
* Meistarnīcās ieinteresēti ~700 apmeklētāji, no kuriem 30 % ir bērni un jaunieši (Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāju skaits plānots ~1500, tāpēc interese varētu būt arī plašāka).
* Zinošāka vietējā sabiedrība, kas apguvusi un izpratusi un izmēģinājusi dažādas amatu prasmes, lai tās pārmantotu un saglabātu arī mūsdienās.
* Sekmēta sadarbība starp NVO, amatu meistariem un uzņēmējiem, kas piedalījušies projekta realizācijā.
* Informēta sabiedrība par kvalitatīvām tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma popularizējošām meistarnīcām – pirms pasākuma un pēc tā realizācijas, izvietojot informāciju un fotogrāfijas sociālajos tīklos, ziņu portālos, mājaslapās u.c.
* Popularizēta un veicināta vietējās infrastruktūras – vēsturiskā Valmiermuižas parka – izmantošana kultūras dzīves attīstībai.
* Kvalitatīvi īstenots kultūras pasākums stiprinās Valmiermuižas kultūras biedrības organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā un veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos, lai plānotu citus kultūras projektus
Vidzemē.