Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”
Projekta kopējās izmaksas:
11300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6300.00 EUR
Līdzfinansējums:
5000.00 EUR

Kopsavilkums

Lielstraupes pils svētki šā gada augustā jau trešo reizi pulcēs kopā izcilus senās mūzikas profesionāļus,  māksliniekus, vietējo kopienu, kā arī Latvijas un ārvalstu kultūrvēstures un mūzikas entuziastus. Festivāls attīstīs un pilnveidos jau aizsākto konceptu, kas tuvina Lielstraupes pilsbaznīcas kompleksa un senpilsētas kultūrvidi viduslaiku kultūras norišu/dzīvesveida modelim.

Svētki piedāvās spilgtus viduslaiku mūzikas koncertus, kuru atskaņošanā tiks izmantoti oriģināli viduslaiku mūzikas instrumenti un polifoniska daudzbalsība. Koncerti notiks pils terasēs un baznīcā. Šogad pirmo reizi senlaicīgo pils pagalmu paredzēts piemērot Uģa Prauliņa oriģinālās folk-baroka operas „OPERA FICTA” koncertuzvedumam. Līdz šim tik apjomīgu  koncertuzvedumu festivālā nav izdevies īstenot.

Svētki sola klausītājiem saturiski dziļu un vizuāli piesātinātu muzikālu pārdzīvojumu, kā arī iesaistīs lielos un mazos apmeklētājus Straupes senpilsētas kultūrtelpas izzināšanas un attēlošanas nodarbībās, vairākās Hanzas laikam un Straupei raksturīgās praktiskās un digitālās spēlēs, piedāvās  viduslaiku virtuvi. Pirmo reizi Straupē  savu darbību demonstrēs dzintara darbnīca. Kā zināms, dzintars bija viena no Hanzas tirgotāju galvenajām precēm.

Vienlaikus svētki iecerēti kā noslēguma pasākums starptautiskajai kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistu nometnei. Šāda nometne ne tikai Lielstraupes pilī, bet visā Latvijā notiks pirmo reizi.

Mērķi

Lielstraupes pilsbaznīca ieņem īpašu vietu starp Vidzemes viduslaiku vēstures un arhitektūras pieminekļiem, pateicoties tā ainaviskajām īpašībām, un arī tam, ka mūsdienās ēkas izskatās gandrīz tāpat kā pirms 300 gadiem. Kā 2022.gada aptaujā par Lielstraupes pils nākotni rakstījis Imants Lancmanis, Lielstraupes pils veiksmīgā kārtā kļuvusi par viduslaiku pils jēdziena iemiesojumu sabiedrības apziņā.

Patiesībā līdz šī jēdziena reālajam iemiesojumam vēl ejams tāls ceļš. Lielstraupes pils tikai pavisam nesen, līdz ar 16.03.2023. pieņemto Lielstraupes pils nodošanas un atjaunošanas likumu, ir ieguvusi saimnieku - Cēsu novada pašvaldību, kuras pienākums ir mainīt ēkas funkcijas un nodrošināt Lielstraupes pils atjaunošanu, turpmāku publisku pieejamību un izmantošanu kultūras, izglītības un zinātnes mērķiem.

Tāpēc jo svarīgi ar kvalitatīviem mākslas pasākumiem ļaut sabiedrībai iepazīt no jauna Lielstraupes pilsbaznīcas unikālā kultūras mantojuma vērtību. Tas nodrošinās nepārtrauktību kompleksa attīstībā un ļaus attālināties no stereotipiskās uztveres, kas saistās ar slimnīcu.

Vienlaikus ir svarīgi apzināties, ka Lielstraupes pils un baznīcas vienotais ansamblis ir neatdalāmi no Straupes senpilsētas vietas. Plānotie Lielstraupes pils svētki, kas iepazīstina apmeklētājus ar  senas Vidzemes bruņniecības dzimtas mitekli, ir aizsākums Straupes senpilsētas kultūrvietas iedzīvināšanai un tās ilgtspējas nodrošināšanai.

Ir būtiski viduslaiku vēsturi un mākslu iepazīt atbilstošā vidē. Uģa Prauliņa opera ir vēsturisks stāsts, kurā izmantoti mūsdienu cilvēkam saprotami mākslinieciskie risinājumi, kas palīdz veiksmīgāk izprast un uztvert ne tikai viduslaiku notikumus, bet arī mūzikas estētiku. Ar seno mūziku tiek veicināta izpratne par vēsturi.  Šis projekts veicinās Vidzemes muzikālā mantojuma pētniecības procesus, atbalstot Lielstraupes pils kā kultūrvietas "atdzimšanu" sabiedrībai.

 

 

Uzdevumi

Lielstraupes pils svētki notiks 2023. gada 26. augustā. Lai nodrošinātu pasākuma veiksmīgu norisi, tiks slēgts līgums par muzikālās dienas programmas izstrādi un īstenošanu ar biedrību “Musica Humana”, amatnieci I.Redjko. Sadarbībā ar Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldi tiks veikti vietas sagatavošanas, iekārtošanas un dekorēšanas darbi, skaņas pastiprināšanas un gaismu aparatūras uzstādīšana un apkalpošana, izpildītāju ēdināšana, mārketinga (baneris, afišas) un publicitātes pasākumi.

Svētku dienas norise:

11:00-11:30 Torņa mūzikas koncerts I

11:30- 13:00 skicēšanas pastaiga “Ota dabā” I

13:00-14:00 Koncerts baznīcā “Karalienes mūzika”
15:00-15:30 Torņa mūzikas koncerts II

15:30- 17:00 skicēšanas pastaiga “Ota dabā” II

17:00-19:00 pils pagalmā Uģa Prauliņa folk-baroka opera „OPERA FICTA”

Koncertus pavadīs stāstnieks Pēteris Vaickovskis, kas aizraujošā veidā iepazīstinās ar senajiem mūzikas instrumentiem, mūzikas žanriem, sniegs tematikas un estētikas raksturojumu, tādejādi piešķirot koncertiem arī informatīvi vēsturisku formātu. 

Visas dienas garumā notiks ekskursijas Lielstraupes pilī un baznīcā vietējo stāstnieku pavadībā;

būs skatāma digitāla fotoreportāža par starptautiskās kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistu nometni;

darbosies dzintara darbnīca, kurā dzintara apstrādes meistari stāstīs par dzintara ceļu Hanzas laikā, atradumiem Cēsu apkaimē un dzintara apstrādi;

vietējie jaunieši vadīs Straupei un pilij tās dažādos gadsimtos raksturīgās spēles (lupata, novuss, saliec vēsturisku attēlu u.c.);

darbosies viduslaiku virtuve, kas piedāvās Straupes Hanzas pilsētai raksturīgos ēdienus (saskaņā ar V.Stikānes pētījumu “Hanzas pilsētai raksturīgie ēdieni un tērpi: Straupe 14.–16. gs.”;

apmeklētāji tiks aicināti izzināt skābo ķiršu vēsturi Straupē 15. gadsimtā un aicināti izgaršot īpašo ķiršu dzērienu;

pirmo reizi tiks piedāvāta orientēšanās spēle pils parkā un arī iespēja izmantot Straupes pamatskolas veidotās digitālās mācību viktorīnas Straupes senpilsētu.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

- Vietējā kopiena. Lielstraupes pils svētki, kas ir gada vienīgais plaša mēroga pasākums pilskompleksā, ir ļoti nozīmīgs notikums iedzīvotāju identitātes un piederības sajūtas nostiprināšanā;
- ģimenes ar bērniem no Vidzemes reģiona;
- mērķtiecīgi kultūras tūristi no Vidzemes reģiona, Latvijas, ārzemēm (ieskaitot 15 valstu pārstāvjus, kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistus, kas augustā strādās pie pils pētniecības un dokumentēšanas darba;
- nejauši garāmbraucēji (līdzās ir A3 autoceļš).

Paredzamie projekta rezultāti

Lielstraupes pils svētki veicinās Lielstraupes pils atpazīstamību, mainot stereotipisko sabiedrības viedokli par pils nepieejamību. Lielstraupes pils svētki publiskajā telpā pievērsīs vismaz 50 000 cilvēku uzmanību (gan Latvijā, gan ārzemēs). Svētkos klātienē svētkos dalību ņems 20 mākslinieku, ap 700 apmeklētāju visas dienas garumā (ieskaitot ģimenes ar bērniem), no kuriem ap 10-15 procentu būs ārzemju viesi. Kā brīvprātīgie svētku rīkošanā tiks iesaistīti līdz 20 vietējie iedzīvotāji un jaunieši.

Līdz  ar svētkiem tiks sperts nozīmīgs solis, nostiprinot Lielstraupes pils  un Straupes senpilsētas kā kvalitatīvas kultūrvietas tēlu sabiedrībā. Vietējai kopienai  tas ļaus apzināties šīs kultūrvēsturiskās vietu vērtību ne tikai  kā identitāti, bet arī kā iespēju pašu turpmākajai kultūras vai ekonomiskajai darbībai.  

Sadarbībā ar Eiropas Kultūrvēsturisko organizāciju (www.heritagevolunteers.eu), starptautiskās kultūrvēsturisko speciālistu nometnes dalībniekiem, kuri pārstāvēs 15 dažādas valstis, tiks palielināta Lielstraupes pilsbaznīcas kompleksa un Straupes senpilsētas starptautiskā atpazīstamība.