Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
2500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2000.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemē 19. gs. otrā pusē zemnieku sētās sāka ierīkot koka ūdensvadus un pumpjus. Piebalgas kultūrvēsturiskajā apgabalā šī amata meistarus sauca par pumpeniekiem. Sākoties lauku elektifikācijai (20. gs. 2. ceturksnis) pumpenieku amata pratēji pakāpeniski izzuda.

Koka ūdensvadi un pumpji ir bijuši arī Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros. Par pumpenieku amatu un viņu izgatavotajām iekārtām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja speciālisti pagājušā gadsimta 70-tos gados ir savākuši plašu materiālu klāstu. Tomēr mūsdienu sabiedrībā par šāda amata pastāvēšanu zina vien retais.

Projekta ietvaros paredzēts ar eksperimentālās etnogrāfijas metodēm aktualizēt un popularizēt sen aizmirsto Piebalgas pumpenieku amatu, Vecpiebalgas Vēveros izgatavojot un uzstādot koka ūdens sūkni (pumpi). Projekta gaitā tiks īstenots Piebalgas pumpenieku dienas pasākums ar meistardarbnīca plašākai sabiedrībai, tā tiks iepazīstināta ar šī amata praktiskajiem un teorētiskajiem aspektiem un muzeja darbinieku savāktajiem materiāliem. Noslēgumā paredzētas sagatavot publikāciju par pumpenieku amatu un konkrētajā darba procesā gūtajām atziņām.

Mērķi

Projekta "Piebalgas pumpenieku amats" īstenošana sekmēs ar Vidzemes vēsturisko zemi saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu un pārnesi, kā arī tā integrāciju tūrisma aktivitātēs.
Projekta mērķis ir ar praktiskām eksperimentālās etnogrāfijas darba metodēm aktualizēt un popularizēt vēsturisko pumpenieku amatu, kā arī sekmēt šī amata plašāku izpēti, popularizēšanu un dokumentēšanu. Līdztekus tiks veicināta vietējās kopienas identitātes un kopīgo kultūrvēsturisko vērtību apziņa.
Projekta īstenošanas gaitā, ar autentiskām darba metodēm Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros tiks izgatavots un uzstādīts koka ūdens sūkni (pumpis). Jāatzīmē, ka tieši šeit ir fiksētas un izpētītas vairākas pumpenieku amata liecības - koka ūdens sūkņi (pumpji) un koka ūdensvadu caurules. Projekta noslēgumā, lai ar seno amatu iepazīstinātu plašāku sabiedrību, tiks organizēts Piebalgas pumpenieku dienas pasākums. Tā ietvaros tiks organizēta pumpenieku meistardarbnīca ar sabiedrības līdzdarbošanos un paraugdemonstrējumiem, kā arī populārzinātnisks lasījums par šī amata attīstību. Vēveros pumpenieku amatu varēs turpināt popularizēt un aktualizēt turpmākos gadus pēc projekta īstenošanas - muzeja apmeklētāji varēs aplūkot uzstādīto koka ūdens sūkni (pumpi) un iepazīties ar muzeja krājumā esošajiem pumpenieku darbarīkiem. 

Uzdevumi

Projekta darbības programma saistīta ar sekojošām aktivitātēm:

  • Projekta īstenošanai nepieciešamo teorētisko materiālu par pumpenieku amatu apzināšana un apkopošana - veic Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) darbinieki;
  • Nepieciešamo izejmateriālu (kokmateriāla, dzelzs detaļu) un darbarīku sagatavošana - veic LEBM speciālisti;
  • Pumpenieku amata prasmju atjaunošana ar eksperimentālās etnogrāfijas metodēm - koka ūdens sūkņa (pumpja) izgatavošana un uzstādīšana. Notiks veikto darbu dokumentēšana - fotofiksācija, aprakstīšana. Darbus veiks Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja speciālisti un IK "Vienkoči", kuru pārstāv kokamatnieks Rihards Vidzickis;
  • Piebalgas pumpenieku dienas pasākuma organizēšanas un norise Vecpiebalgas Vēveros - īsteno LEBM speciālisti;
  • Publikācijas par Piebalgas pumpenieku amatu sagatavošana un publicēšana Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja mājas lapā, historia.lv u.c. - īsteno LEBM darbinieki.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir visi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijas apmeklētāji (apmēram 2000 apmeklētāji sezonā). Kokapstrādes amata meistari un interesenti. Muzeja speciālisti, kuru iegūs papildus pieredzi un zināšanas pumpenieku amata prasmēs, kā arī Piebalgas kultūrvēsturiskās telpas iedzīvotāji (kopiena), kuriem būs iespēja iegūt plašāku priekšstatu par Piebalgas vēsturiskajiem amatiem, stiprināt identitāti un kultūrvēsturisko vērtību apziņu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros ar vēsturiskā pumpenieku amata darba metodēm tiks izgatavots un uzstādīts koka ūdens sūknis (pumpis), kā arī organizēts Piebalgas pumpenieku dienas pasākums. Pasākuma laikā plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar pumpenieku amatu - tiks īstenota koka ūdensvadu izgatavošanas meistardarbnīca un notiks populārzinātniski lasījumi par šī amata vēsturi, specifiku. Projekta noslēgumā tiks sagatavota publikācija par Piebalgas pumpenieku amatu un projekta īstenošanas gaitā gūtajām atziņām. 
Kopumā tiks popularizētas un nodotas tālāk Piebalgas pumpenieku amata prasmes un zināšanas, sekmēta novada amatniecības tradīciju uzturēšana, celta Brīvdabas muzeja speciālistu un citu projektā iesaistīto amatnieku kapacitāte. Tiks stiprināta vietējo kopienu identitātes un kultūrvēsturisko vērtību apziņa.
Koka ūdens sūknis tiks uzstādīts uz autentiski atjaunotās Kalna Vēveru saimniecības akas, līdz ar to, tas būs ikdienā aplūkojams muzeja apmeklētājiem ( ap 2000 apmeklētāji gadā). Šajā kontekstā būs iespējams uzskatāmāk un plašāk iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar pumpenieku amatu, demonstrējot muzeja krājumā esošos pumpenieku darba rīkus un sagataves.