Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
2300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2000.00 EUR
Līdzfinansējums:
300.00 EUR

Kopsavilkums

Projektu "Amatu dienas Vēveros" paredzēts realizēt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros. Tā ietvaros divu nedēļu nogalēs (28. - 30. jūlijs un 25. - 27. augusts) norisināsies Piebalgas amatnieku meistardarbnīcas. Meistardarbnīcās interesenti varēs apgūt dažādu tradicionālo amatu prasmju iemaņas un uzzināt informāciju par konkrēto amatu prasmju vēsturi un attīstību. Plānots realizēt sekojošas meistardarbnīcas - keramikas, ādas apstrādes, izšūšanas, aubes darināšanas, rotu kalšanas un rupjmaizes cepšanas. Amatniecības darbnīcas vadīs Piebalgas un Vidzemes kultūrvēsturisko zemju amatu pratēji. Rezultātā tiks radīta interese, popularizētas un pārmantotas Piebalgas un Vidzemes amatniecības tradīcijas, stiprināta vietējo kopienu identitātes apziņa. 

Mērķi

Projekta "Amartu dienas Vēveros" īstenošanas mērķis ir sekmēt ar Vidzemes vēsturisko zemi saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu un pārnesi, kā arī tā integrāciju tūrisma aktivitātēs. Līdztekus tiks veicināta vietējās kopienas identitātes un kopīgo kultūrvēsturisko vērtību apziņa.
21.gadsimtā amatniecības prasmju, kā arī citas nemateriālā kultūras mantojuma jomu izpausmes un saglabāšana kļūst arvien apdraudētāka, jo samazinās tā funkcionālā nepieciešamība un lietderība. Ikdienā amatniecības prasmes zaudē savu aktualitāti, to vietā ienāk ērtāki paņēmieni, kā risināt ikdienas sadzīves un brīvā laika pavadīšanas jautājumus. Arī Piebalgā sarūk amatniecības meistaru un pārmantotāju skaits, īpaši no paaudzes paaudzē. Tā rezultātā kopumā strauji samazinās to cilvēku skaits, kuri vēlas apgūt šīs prasmes profesionālā meistara līmenī, kas savukārt spēj nodot paaudžu mantojumu tālāk.
Projekta aktivitātes norisināsies autentiski saglabātā vēsturiskā Piebalgas zemnieku - amatnieku sētu vidē, kas aktualizēs amatniecības prasmju nozīmību vietējās, Piebalgai raksturīgās, kultūrvides tradīciju saglabāšanā.

Uzdevumi

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus Vecpiebalgas Vēveros no 28. - 30. jūlijam un no 25. - 27. augustam tiks organizētas sekojošas amatu meistardarbnīcas: keramikas, ādas apstrādes, izšūšanas, aubes darināšanas, rotu kalšanas un rupjmaizes cepšanas. Dalība meistardarbnīcās paredzēta pēc iepriekšējas pieteikšanās. Informācija par iespēju pieteikties meistardarbnīcās tiks ievietota LEBM mājas lapā un sociālos kontos, Cēsu novada pašvaldības mājas lapā un informatīvā izdevumā.
Keramikas meistardarbnīcu vadīs Piebalgas amatniece, keramiķe Marika Šube. Plānotais dalībnieku skaits - 20. Meistardarbnīcas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar keramikas vēsturi un praktiski tiks izgatavoti bezripas keramikas trauki.
Ādas apstrādes meistradarbnīcu vadīs amatniece Inese Jansone. Dalībnieku skaits - 10. Pēc vēsturiskiem paraugiem tiks izgatavoti ādas maciņi.
Izšūšanas un aubes darināšanas darbnīcas vadīs Piebalgas amatniece Ilze Prūse. Dalībnieku skaits katrā darbnīcā - 10. Dalībnieki apgūs monogrammu izšūšanas tehniku un izgatavos aubi.
Rotu kalšanas darbnīcas (2 reizes) vadīs Piebalgas amatnieks Oskars Rozenblats. Dalībnieku skaits katrā darbnīcā - 10. Meistardarbnīcu ietvaros tiks izgatavotas arheoloģiskās un etnogrāfiskās rotas. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar rotu an rotkaļu darbu vēsturi.
Rupjmaizes cepšanu (2 reizes) vadīs Piebalgas amatniece Vita Žīgure. Dalībnieku skaits katrā darbīcā - 20. Dalībnieki iepazīsies ar rupjmaizes cepšanas tradīcijām un prasmēm.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir Piebalgas un Vidzemes kultūrvēsturisko zemju iedzīvotāji - amatnieki, interesenti, ģimenes. Minētā auditorija sastādīs darbnīcu apmeklētāju loku kā potenciālie amatniecības prasmju īstenotāji nākotnē. Mērķauditorija ir Piebalgas kultūrvēsturiskās telpas iedzīvotāji (kopiena), kuriem būs iespēja iegūt plašāku priekšstatu par Piebalgas vēsturiskajiem amatiem, stiprināt identitāti un kultūrvēsturisko vērtību apziņu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti būs cieši saistīti ar meistardarbnīcu īstenošanu LEBM lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros. Kopumā tiks popularizētas un nodotas tālāk Piebalgas un Vidzemnieku tradicinālo amatu prasmes un zināšanas, sekmēta novada amatniecības tradīciju uzturēšana. Tiks stiprināta vietējo kopienu identitātes un kultūrvēsturisko vērtību apziņa. Projektā tiešā veidā plānots iesaistīt kopumā ap 120 dalībniekiem. Tomēr projekta rezultāti neaprobežosies tikai ar šo skaitli - iegūtās zināšanas un amatu prasmes tādā veidā tiks saglabātas un ar lielāku vai mazāku kapacitāti nodotas tālāk - ģimenēs, amatnieku studijās, pulciņos, dažādos pasākumos.