Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Projekta kopējās izmaksas:
18085.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8500.00 EUR
Līdzfinansējums:
9585.00 EUR

Kopsavilkums

Izstāde “Pretrunu pilns zīmējums un ar gaišredzības iezīmēm” paredz apjomīgu mākslinieka Māra Bišofa izstādes izveidi un īstenošanu Valmieras pilsētvidē (oktobris-novembris 2023). Izstādes ietvaros paredzēts eksponēt M. Bišofa zīmējumus vēl nepiedzīvotā mērogā - dažādās formās un izmantojot atšķirīgus medijus. Izstādes ietvaros dialogu ar mākslinieka zīmējumiem aicināti veidot arī Latvijas mūsdienu mākslinieki: Krišs Salmanis, Kaspars Groševs, Ēriks Božis, Ernests Kļaviņš, Viviana Maria Staņislavska, Agate Lielpētere, Ingrīda Pičukāne un Marija Luīze Meļķe.

Paralēli izstādes norisei tiks organizēta plaša publiskā un izglītības programma, kuras ietvaros lekciju, diskusiju, radošo darbnīcu un ekskursiju formātā domāt un reflektēt par Māra Bišofa daiļradi un laikmetīgo mākslu kopumā tiks mudināti Valmieras novada un Vidzemes reģiona bērni, jaunieši, kultūras darbinieki un visi kultūras interesenti. Publiskās programmas veidošanas ietvaros piedalīsies brīvprātīgie no Valmieras novada, kā arī izstādes mākslinieki, kuri notikumus sasaistīs ar pašu radītajiem darbiem izstādē.

Daļu finansējuma izstādes mākslinieciskai un tehniskai īstenošanai nodrošina Valmieras novada pašvaldība, papildus ticis iesniegts projekta pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai no VKKF regulārajā projektu konkursā, savukārt šajā konkursā lūdzam finansiālu atbalstu izstādes publiskās un izglītības programmas īstenošanai. 

Mērķi

Izstādes un tās publiskās programmas pamatojums balstās nepieciešamībā rādīt, popularizēt, informēt un mudināt izprast laikmetīgo mākslu ne tikai tai jau ierastajā vidē Rīgas reģionā, bet arī citos Latvijas reģionos ikdienā visiem pieejamā vietā - pilsētvidē. Lai veiktu iespējami plašu un visaptverošu sabiedrības izglītošanu, bez mākslas darbu jaunradīšanas un izstādīšanas Valmieras pilsētvidē tiks organizēta virkne publisku un izglītojošu notikumu, kuros gan izstādē iesaistītie mākslinieki, gan mākslas mediatori (brīvprātīgie no Valmieras) dažādām sabiedrības grupām stāstīs par izstādē redzamajiem darbiem, laikmetīgās mākslas nozīmi un rosinās arī pašiem līdzdarboties radoši.

Ilgtermiņa mērķi:

- Nodrošināt profesionālās laikmetīgas kultūras pieejamību un piedāvājumu Valmieras novadā un Vidzemes reģionā. 

- Atbalstīt nacionālas un starptautiskas nozīmes vizuālās mākslas profesionāļu iesaisti novada kultūras procesos, tā atverot reģiona kultūrtelpu jaunām sadarbībām un nodrošinot zināšanu pārnesi lokālajiem kultūras darbiniekiem. 

- Attīstīt plašāku sabiedrības, jo īpaši kopienu un nevalstiskā sektora iesaisti reģiona kultūras procesos 

-Veicināt mākslinieku sadarbību, jaunu mākslas darbu veidošanu, starpreģionu sadarbību, laikmetīgās mākslas iznešana ārpus centra

Īstermiņa mērķi:

- Izstādes ietvaros organizēt apjomīgu, vietējo sabiedrību iesaistošu saistīto pasākumu programmu dažādām mērķauditorijām, sniedzot iespēju sabiedrībai iepazīties ar M.Bišofa darbu interpretācijām; 

- Ar laikmetīgās mākslas starpniecību veidot starppaaudžu dialogu par izstādē risinātajiem jautājumiem. 

Projekta uzdevumi: 

- Nodrošināt kvalitatīvu izstādes koncepta un dizaina izstrādi un izveidi, veicinot strukturētu sadarbību ar visām izstādes izveides procesā iesaistītajām personām un institūcijām; 

- Sniegt iespēju dažādām mērķauditorijām iepazīties ar augstvērtīgu profesionālās mākslas programmu, izmantojot laikmetīgās mākslas valodu kā jaunas auditorijas piesaistes instrumentu; 

- Nodrošināt efektīvu sabiedrības informēšanu par izstādi un ar to saistītajiem pasākumiem.

Uzdevumi

- Izstādes un publiskās programmas radošās un tehniskās komandas komplektēšana (marts – maijs); 

- Komunikācijas plāna izstrāde (marts, aprīlis, maijs); 

- Promo pasākumu veikšana (aprīlis-septembris); 

- Organizatoru sanāksmes/ kuratoru un mākslinieku tikšanās, pilsētas vizītes (marts – novembris); 

- Mākslas darbu un ar to saistīto publisko pasākumu veidošana (marts-septembris); 

- Saistītās programmas sagatavošana (ceļveži, kartes, uzskates materiāli (maijs-septembris)); 

- Aktīva komunikācija mediju telpā/sociālajos tīklos (maijs– novembris); 

- Iesaistīto cilvēkresursu – brīvprātīgo apzināšana (maijs-septembris); 

- Izstādes norise (oktobris-novembris); 

- Izstādes saistītās programmas nodrošināšana (oktobris – novembris); 

- Izstādes monitorings/izvērtēšana, atskaišu sagatavošana (decembris).

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Valmieras novada un Vidzemes reģiona iedzīvotāji (visas vecuma grupas), topošās kultūrtelpas KURTUVE apmeklētāji, nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras un radošo industriju pārstāvji un interesenti. Latvijas un ārvalstu mediji un sadarbības organizācijas, ar kuru palīdzību plānots veicināt projekta atpazīstamību, kā arī pozicionēt Valmieru, kā nozīmīgu starptautiska līmeņa kultūras norišu vietu. Sabiedrība kopumā gan kā kultūras patērētāji, gan aktivitāšu organizatori.

Paredzamie projekta rezultāti

- Izveidota visaptveroša, nacionāla mēroga, mākslinieka Māra Bišofa izstāde “Pretrunu pilns zīmējums un ar gaišredzības iezīmēm” unikālā formātā, aptverot visu Valmieras pilsētvidi. 

- Ar augstvērtīgas, vizuālās mākslas un dizaina nozares profesionāļu veidotas izstādes un publiskās programmas starpniecību, veicināta plaša interese un diskusijas par laikmetīgās mākslas procesiem, to nozīmi, reģionos. 

- Plaši iesaistīta vietējā sabiedrība (gan kā brīvprātīgie, gan lokālie vēstneši, ekskursiju vadītāji, gan kā būtiska daļa no izglītības programmas); 

- Izejot pilsētvidē, izstāde un tajā risinātās tēmas ir sasniegušas jaunu, no laikmetīgās mākslas iepriekš nošķirtu auditorijas daļu; 

- Nodrošināta "Dinamiskās pilsētas" koncepta attīstība un ilgtspēja, rezonanse publiskajā telpā, tādējādi nodrošinot plašākas ārējā finansējuma piesaistes iespējas programmai turpmākajos gados. 

- Sasniegti projektā sākotnēji izvirzītie mērķi; 

- Veidotas un uzturētas ilgtspējīgas attiecības ar projektā iegūto partneru tīklu, veicināta sabiedrības interese par Valmieras pilsētu kā potenciālu kultūrpunktu/vietu dažāda mēroga laikmetīgās mākslas sadarbībām.