Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTe"
Projekta kopējās izmaksas:
7750.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6790.00 EUR
Līdzfinansējums:
960.00 EUR

Kopsavilkums

Veicot Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu teorētisku un praktisku izpēti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, Drabešu muižas Amatu mājas meistari apkopojuši un dokumentējuši  lielu daudzumu interesanta un vērtīga materiāla. To izvērtējot un konsultējoties ar LNVM speciālistiem, secināts, ka izpētītais ir pietiekams, lai izgatavotu seno tērpu rekonstrukcijas - sieviešu un vīriešu tērpu un rotu komplektus, kas glabāsies un būs publiski pieejami apskatei Drabešu muižas Amatu mājā. Izvēlēti tērpi no senākā slāņa 910.-11.gs.robežās), kas līdz šim nav atdarināti un ir mazāk zināmi plašākai publikai un hronoloģiski atbilst vienam laikam. Vienlaikus Drabešu muižas Amatu mājā tiks rīkotas seno tērpu  darināšanas meistarklases un konsultācijas - Aušana , kreklu šūšana, rotu izgatavošana, apavu izgatavošana un LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieces Iritas Žeieres lekcija "Arheoloģisko materiālu izmantošanas prakse tērpu rekonstrukciju izgatavošanā. Vēsture, pieredze, ieteikumi." Meistarklašu dalībnieku izgatavotie tērpi vai atsevišķi priekšmeti paliks viņu īpašumā un iegūtās prasmes tupmāk varēs izmantot seno tērpu izgatavošanā. 

Mērķi

Ar VKKF Vidzemes kultūras porgrammas atbalstu 2021.gadā Drabešu muižas Amatu mājas meistari veikuši Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu teorētisko un praktisko izpēti, apmeklējuši Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu, veikuši materiālu uzmērīšanu, foto dokumentāciju, apkopojuši un izvērtējuši informāciju. Materiāls ir ļoti interesants un pietiekams, lai izgatavotu  seno tērpu rekonstrukcijas - sieviešu un vīriešu tērpu komplektus, kas glabāsies Drabešu muižas Amatu mājas ekspozīcijā un būs pieejami publiskai apskatei. Projekts dos ievērojamu ieguldījumu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā, jo līdz šim par Drabešu Liepiņu senkapiem nav bijušas publikācijas, nav arī izgatavotas  plašākai publikai pieejamas tērpu rekonstrukcijas./arheoloģiskā materiāla raksturojums pievienots pielikumā/ Konsultējoties ar LNVM Arheoloģijas departamenta speciālisti Iritu Žeieri,  tiks izgatavoti atrastie materiāli no 53.kapa - sieviešu tērps un rotas, no 90.kapa - vīriešu tērps. Šie kapi ir izvēlēti, jo tie pārstāv senāko slāni (10.-11.gs.robeža) un arī hronoloģiski atbilst vienam laikam. Līdz šim tie nav atdarināti un maz zināmi plašākai publikai.

Projekta mērķi: 1)izgatavot seno tērpu rekonstrukcijas - sieviešu un vīriešu tērpu komplektus,iepazīstināt plašāku auditoriju ar vietējo kultūrvēsturisko  mantojumu. Dot iespēju interesentiem iepazīt un apgūt senās amatu prasmes.2) Rīkot izglītojošus pasākumus - seno audumu,celaiņu, ādas priekšmetu un rotu izgatavošanas, kreklu šūšanas meistarklases, apgūt tehniskos paņēmienus un pamatprasmes senā tērpa izgatavošanai, izgatavot paraugus un pēc tam seno tērpu rekonstrukcijas.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu, Drabešu muižas Amatu mājas meistari apmeklēs Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai precizētu nepieciešamo informāciju muzeja krātuvē,  tiks veikti tehniskie un materiālu aprēķini seno tērpu rekonstrukciju izgatavošanai. 

Tiks sarīkotas 4 meistarklases seno tērpu izgatavotājiem - aušana, kreklu sūšana, seno apavu darināšana, rotu izgatavošana

Tiks izgatavotas seno tērpu rekonstrukcijas - sieviešu un vīriešu tērpu komplekti, par pamatu ņemot Drabešu Liepiņu senkapu atradumu senāko slāni (10.-11.gs.)

Rekonstrukcijas glabāsies Drabešu muižas Amatu mājas ekspozīcijā un būs pieejamas publiskai apskatei. Projekta noslēgumā paredzēta projekta prezentācija un  ekspozīcijas atklāšana. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Drabešu muižas Amatu mājas meistari, pulciņu dalībnieki, aušanas pulciņa audējas, citu studiju dalībnieki, meistarklašu apmeklētāji, citi interesenti, kas vēlēsies apgūt seno tērpu izgatavošanu. Tūristi, skolniekus grupas, citi Amatu mājas apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Izgatavotas seno tērpu rekonstrukcijas - sieviešu un vīriešu apģērbu komplekti, kas izgatavoti, izmantojot Drabešu Liepiņu senkapos 53. un 90.kapā atrastos priekšmetus.Līdz šim rekonstrukcijās neizmantotu tērpu komplekti tiks nodoti apskatei Drabešu muižas Amatu mājas ekspozīcijā./ Amatu māju gadā apmeklē ap 1000 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm./Tiks sarīkotas 4 seno tērpu izgatavošanas meistarklases un viena teorētiska lekcija, kurās Amatu mājas apmeklētāji un citi interesenti apgūs   jaunas un papildinās esošās amatu prasmes. Plānots, ka katru meistarklasi apmeklēs 12 - 13 cilvēki, kopā ap 20 dalībnieki. Amatu mājas aušanas pulciņa 10 dalībnieces projektā darbosies visu projekta laiku, apgūstot un praksē pielietojot apgūtās prasmes. Plašākai auditorijai tiks padarīts pieejams līdz šim nepubliskots vēstures materiāls un zināšanas. 

Tiks pilnveidotas un papildinātas Amatu mājas meistaru zināšanas un amata prasmes, kā arī pulciņu dalībnieku un citu meistarklašu dalībnieku zināšanas un prasmes.