Kopsavilkums

Starptautiskais amatierteātru festivāls „Spēlesprieks-”- “Teātris ar un bez robežām” veicinās amatierteātru attīstību, pilnveidos māksliniecisko kvalitāti un radošo izaugsmi, rosinās saglabāt Vidzemes amatieru teātru mākslas tradīcijas, popularizēs jaunu iestudējumu formu radīšanu, uzkrājot latviešu teātru pieredzi. Ļaus festivāla dalībniekiem analizēt piedāvāto saturu un pilnveidoties jaunā mākslinieciskā kvalitātē. Festivāls aicinās līdzdarboties gan Limbažu novada amatierteātrus, gan novada skolu jaunatnes interešu izglītības teātrus, gan teātrus no citiem kultūrvēsturiskajiem novadiem, gan no Dānijas. Festivāla laikā dalībniekiem būs iespēja vērot jau iestudētās izrādes, gan darboties festivāla meistarklasēs, gan veikt iepazīties ar Limbažu pilsētā festivālam radītajām instalācijām, kuras interaktīvā veidā nojauks robežas starpa bijušo, esošo un nākotni. Festivāla aktivitātes bagātinās Limbažu pilsētas 800 gades programmu, attainojot pilsētas vēsturisko savdabību, popularizējot Limbažus kā Hanzas savienības pilsētu. Festivāla laikā no no 2023.gada 15.septembra līdz 17.septembrim festivāla dalībniekiem, Limbažu novada iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs iespēja noskatīties vismaz 12 izrādes, dalībniekiem iespēja apgūt jaunas prasmes 3 meistarklasēs, pilsētvidē tiks izveidota interaktīva, teatrāli apspēlēta 800 gadu vēstures taka "Krēsli", dalībniekiem un viesiem iespēja piedalīties festivāla atklāšanā "Robežstabs"-kolektīvu mājas darbs- vides objekts, zīmes u.c. atspoguļojot katra teātra, novada raksturojošo un reklamējošo būtību un noslēguma pasākumā "Ceļakāja"-mājupceļa teatrāla izspēle.

Mērķi

   Projekta  mērķis ir veicināt un bagātināt Limbažu novada un Vidzemes kultūrvēstursikās telpas amatierteātru attīstību, pilnveidot māksliniecisko kvalitāti un radošo izaugsmi, saglabāt Latvijas amatieru teātru mākslas tradīcijas, popularizēt jaunu iestudējumu formu radīšanu, iesaistīt interešu izglītības teātra pulciņu dalībniekus, programmas Skola 2300 specializēto  kursu  „Teātris” un „Publiskā runa” skolēnus un pedagogus uzkrāt pieredzi, analizēt un pilnveidoties jaunā mākslinieciskā kvalitātē.  Reģionos amatierteātris ir   līdzdalības forma, kas iesaista vietējo sabiedrību aktuālu jautājumu atspoguļošanā caur teātra mākslu. Izrādēs tiek aktualizēti vietējai sabiedrībai svarīgi temati - vara un nauda, savstarpējās attiecības, politika un cilvēki, kā arī citas nozīmīgas tēmas, kas veicina sociālo atbildību un kritisko domāšanu, radošumu. Festivāls „Spēlesprieks ” šogad tiks organizēts 17. reizi, bet devīto reizi ar starptautisku nozīmi. Pēc teritoriālās reformas  Limbažu novads paplašinājies, līdz ar to festivāla  darbībai paveras jaunas iespējas  saglabāt amatieru teātru mākslas tradīcijas, popularizēt  jaunu iestudējumu formu radīšanu, iesaistīt darbā bērnus un skolu jaunatni, uzkrāt pieredzi, analizēt un pilnveidoties. Diskusijas, radošas tikšanās, personīgi kontakti un savstarpēja bagātināšanās ir nozīmīga festivāla sastāvdaļa. Festivāls “Spēlesprieks” ilgstoši ir nozīmīgs notikums, kas bagātina mūsu reģiona sabiedrību, kā arī saliedē to ar teātra nozares pārstāvjiem no visas Latvijas, tiem viesojoties Limbažos festivāla laikā.2023. gada amatieru teātru izrādes, mazo formu darbi, meklētās un atrastās teātra darbības formas, mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanas iespējas veidos šī gada festivāla pamatprogrammu ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu teātra mākslas pieejamību, saprast nepieciešamību piemēroties, apjaust pārmaiņas amatieru teātru darbā un izmantot jauniešu, pieredzējušu kolēģu un speciālistu zināšanas turpmākajam darbam. Šīs jaunās un atvērtās teātra formas piesaista apmeklētājus - ne tikai kā skatītājus, bet arī kā līdzdalībniekus sabiedrības procesos, veidojot personīgajā viedoklī balstītu atbildīgu rīcību. Festivāls bagātinās Limbažu pilsētas 800 gades programmu.800gade-vēstures laika robeža.

Uzdevumi

 Lai īstenotu projektu nepieciešams :

1. Pasākuma sagatavošanas organizēšana – festivāla nolikuma publicēšana, ielūgumu izsūtīšana, dalībnieku atlase, norises programmas izstrāde, speciālistu piesaiste, cenu aptaujas, līgumu slēgšana ar pasākuma režisoru, mākslinieku, tehniskā aprīkojuma nodrošinātājiem, meistarklašu vadītājiem, pakalpojumu nodrošinātājiem;
2. Pasākuma norises organizēšana – festivālā iesaistīto dalībnieku, speciālistu, pakalpojumu sniedzēju koordinēšana;
3. Publicitātes pasākumu organizēšana – sākotnējās informācijas par festivālu izplatīšana (internetā, dažādām organizācijām), afišu un pasākuma bukleta izgatavošana, reklāmas laikrakstos, radio, TV pasūtīšana, festivālu atspoguļojošas informācijas izplatīšana medijos pirms un pēc tā norises un pasākuma laikā.
4. Pasākuma programmas īstenošana:

1) Noorganizēts 3 dienu pasākums ar ar 12 teātra izrādēm un 3 meistarklasēm. Izvēlētas12 amatierteātru izrādes. Izrādes atlasītas no kolektīvu iesūtītajiem izrāžu video anotācijām(kritēriji- formu un izteiksmju dažādība, tehniskais nodrošinājums, izrādes vieta, lugas aktualitāte), lai veidotu daudzveidīgu teātru programmu. Izrādes tiek izrādītas klātienē, gan filmētas, straumētas sociālajos kontos;

2)  noorganizēt meistarklases:1) "Izrādes telpa" ; 2) "Aktiera dizains-plastika, žests" ; 3) "Teksts- kā robežškirtne"; 
3) Īstenoti pasākumi "Robežstabs" un "Ceļakāja";
4)Izveidota interaktīva Limbažu pilsētas 800 gadu taka "Krēsli"- instalācijas ar aprakstiem 8 Limbažu vēsturiskajās vietās-Laukums, kur bija Ļeņina piemineklis- padomju periods, Vienības parks- Saviesīgās biedrības rīkotie pasākumi brīvas Latvijas laikos, Baumaņu Kārļa piemineklis- autora dziesmas, kuplejas, Ev.Lut. baznīcas dārzs- atceres dzeja un dziesmas atbrīvotājiem, Mazezers- topošais Hanzas parks- daudzgadīgo ziedu-narcišu, tulpju stādīšana, A/S "Limbažu piens"- piena, siera, saldējuma vēsture, cerības, izmisums, Limbažu pilsdrupas - viduslaiki Limbažos, Burtnieku kvartāls- pilsētas Sudraba sirds. izveidotā vides instalācija  mēnešu garumā izglītojoši izklaidēs  viesus Limbažu 800 gades svinībās.

5. Pasākuma norises izvērtēšana, atskaišu sagatavošana, iesniegšana.


 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Festivāla izrādes norises vietās noskatīsies līdz 1000 skatītāju. Tas dos iespēju iepazīt teātru sniegumu, dramaturģiju un nacionālās bagātības. Izrādes veicinās sabiedrības interesi par amatierteātru iestudējumiem. Vismaz 150 festivāla dalībniekiem- būs iespēja piedalīties meistarklasēs, noskatīties teātra izrādes attīstot radošumu, smeļoties idejas, pilnveidojot prasmes. Pilsētas viesi baudīs 800 gades taku "Krēsli" visu septembra/ oktobra mēnešos.

Paredzamie projekta rezultāti

 Amatierteātru dalībnieki  un režisori iegūs vērtīgu pieredzi, kā paplašināt  personīgo iespēju un teātra telpas iedomātās robežas, iegūs izpratni kādas pašizpausmes formas var izmantot apgūstot iespieddarba saturu, kā to niansēti atspoguļot izmantojot aktierdizainu, scenogrāfiskos izpausmes līdzekļus. 
Festivāla vieskolektīvi un apmeklētāji  iepazīs Vidzemes kultūrvēsturisko  un  ainavisko bagātību iepazīstot Hanzas savienības pilsētu Limabažus- pilsētas 800 gades zīmē.  Festivāla dalībnieki un apmeklētāji iepazīs Latvijas  vēsturisko novadu amatierteātru daudzveidību caur katra kolektīva unikalitāti.
Festivāla laikā veidosies starpkultūru dialogs, tolerance un aktīva pilsoniskāsabiedrība.
Profesionālā teātra un speciālistu piesaiste festivāla aktivitātēs bagātinās gan festivāla dalībniekus, gan apmeklētājus. Festivāla laikā dibinātie kontakti starp teātriem ir ilgstoši, teātri dalās pieredzē un viesojas viens pie otra jau nākošos festivālos. Meistarklasēs iegūtās zināšanas režisori un kolektīvu dalībnieki varēs pielietot ikdienas darbā Latvijas amatieru teātros un skolu jaunatnes interešu izglītības teātros. Festivāls ar savām norises vietām ir pieejams plašai mērķauditorijai. Pilsētvidē īstenojot atklāšanas pasākumu "Robežstabi"  un noslēguma pasākumu "Ceļa kāja" tos var apmeklēt neierobežots skatītāju loks. Skatītājiem šajos pasākumos būs iespēja vērot kā dalībnieku radošums brīvi plūst gan uzdotajā mājas darbā, gan improvizējot uz vietas. Festivāls ir skatītājiem pieejams ilgstošākā periodā un ar izglītojošo saturu, kas top līdztekus iestudētajām amatierteātru izrādēm. Interaktīva Limbažu pilsētas 800 gadu taka "Krēsli"- instalācijas ar aprakstiem 8 Limbažu vēsturiskajās vietās- Laukums, kur bija Ļeņina piemineklis- padomju periods, Vienības parks- Saviesīgās biedrības rīkotie pasākumi brīvas Latvijas laikos, Baumaņu Kārļa piemineklis- autora dziesmas, kuplejas, Ev.Lut. baznīcas dārzs- atceres dzeja un dziesmas atbrīvotājiem, Mazezers- topošais Hanzas parks- daudzgadīgo ziedu-narcišu, tulpju stādīšana, A/S "Limbažu piens"- piena, siera, saldējuma vēsture, cerības, izmisums, Limbažu pilsdrupas - viduslaiki Limbažos, Burtnieku kvartāls- pilsētas Sudraba sirds,2 mēnešu garumā izglītojoši izklaidēs  viesus Limbažu 800 gades svinībās.