Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Rīgas Doma meiteņu kora biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
13050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8535.00 EUR
Līdzfinansējums:
4515.00 EUR

Kopsavilkums

1866. gada 18. jūlijā Lazdonā mācītājs Rūdolfs Guleke kopā ar ērģelnieku, diriģentu Kārli Pētersonu  noorganizēja pirmos latviešu skolēnu koru svētkus 200 dalībniekiem no piecām draudzes skolām.

Šie pirmie latviešu skolēnu koru svētki ir ļoti nozīmīgs notikums, kas no jauna - zelta burtiem - ierakstāms mūsu dziesmu svētku vēsturē. Tas ir izšķirošs atspēriena punkts turpmākam latviešu nacionālās identitātes veidošanās procesam, kurā nezūdoša ir kopā dziedāšana kā pašizpausme.

Lai izceltu skolēnu koru lomu dziesmu svētku tradīcijas sākotnē un sniegtu izpratni tradīcijas turpināšanai
nākotnē, tiks veikta 1866. gada svētku padziļināta izpēte un rezultātā taps jaunradīta mākslas un kultūras vērtība - koncertfilma -, kurā piedalīsies aktieri, Rīgas Doma kora skolas un Madonas novada skolu kori, daļēji rekonstruējot šī vēsturiskā notikuma norisi.

Filma papildinās topošo Dziesmu svētku ekspozīciju Mežaparka estrādē, vēstot par latviešu koru kultūras un
Dziesmu svētku kustības aizsākumiem gan vietējai, gan plašai starptautiskai auditorijai.

Ciešā saistījumā ar laikmeta vēsturiskajiem notikumiem filma atklās [tagadējā] Madonas novada dziļās kultūras saknes, garīgās bagātības un to ietekmi tālākā latviešu nacionālās identitātes veidošanās procesā.

Nelielas, bet īpašas epizodes filmā tiks veltītas arī šī novada kultūras dzīves izcilajām 20. gs. personībām – Dziesmu svētku virsdiriģentam, pedagogam, ērģelniekam Haraldam Mednim un diriģentam, ilggadējam Madonas mūzikas skolas direktoram, folkloristam, sabiedriskajam darbiniekam Artim Kumsāram. 

Projekta īstenošanā simbolisks ir nākotnes Latvijas – bērnu un jauniešu – devums savas tautas kultūras stiprināšanā un popularizēšanā.
 

Mērķi

Projekta rezultāts - koncertfilma par pirmajiem latviešu skolu koru svētkiem Lazdonā 1866. gadā ar bērnu un jauniešu līdzdalību - akcentēs skolēnu dziesmu svētku īpaši svarīgo nozīmi latviešu dziesmu svētku vēsturēs sākotnē, veicinās izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām un sekmēs to pārmantojamību nākamajām paaudzēm. Jaunradītā filma plašai sabiedrībai vēstīs par līdz šim maz izpētītiem un maz zināmiem faktiem par skolēnu dziesmu svētku vēsturi. Koncertfilma papildinās topošo Dziesmu svētku ekspozīciju un sniegs ieguldījumu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā. Projekta īstenojums veicinās bērnu un jauniešu līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī sabiedrības izpratni par kopdarbības un koprades nozīmi tradīcijas uzturēšanā. Projekta īstenojums nozīmīgi papildinās Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 150. jubilejas gadskārtas norises.
 

Īstermiņa mērķi

 1. Izveidot koncertfilmu par pirmajiem latviešu skolēnu koru svētkiem 1866. gadā Lazdonā, daļēji rekonstruējot šī vēsturiskā notikuma norisi un veicinot Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras vērtību saglabāšanu.
 2. Papildināt topošo Dziesmu svētku ekspozīciju ar nozīmīgiem, iepriekš nezināmiem un maz izpētītiem faktiem par skolēnu dziesmu svētku vēsturi.

Ilgtermiņa mērķi

 1. Sniegt nozīmīgu ieguldījumu skolēnu dziesmu svētku vēstures faktu precizēšanā un pārrakstīšanā.
 2. Izcelt skolēnu koru īpašo nozīmīgo lomu dziesmu svētku tradīcijas sākotnē un tās tālākā attīstībā.
 3. Vērst uzmanību un veicināt izpratni par skolēnu dziesmu svētkiem kā Latvijas dziesmu svētku kustībai svarīgu un neatņemamu sastāvdaļu gan vēsturiskā, gan šodienas aspektā.
 4. Iesaistot bērnus un jauniešus filmas tapšanas procesā, sekmēt līdzdalību radošajos procesos Vidzemes vēsturiskajā zemē un latviešu kultūras, tai skaitā dziesmu svētku tradīcijas, nodošanu nākamajām paaudzēm.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi

 1. Komplektēt projekta darba grupas sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību. 
 2. Padziļināti pētīt vēsturisko notikumu – pirmos latviešu skolu koru svētkus Lazdonā 1866. gadā – un laikmeta kontekstu (konsultēties ar nozaru ekspertiem, izzinot konkrētā laikmeta parādības, vēstures notikumus, sadzīvi, mākslas un kultūras norises).
 3. Īstenot ekspedīcijas uz vēsturiskajām notikuma norises vietām.
 4. Atlasīt un veidot koncertfilmas koru repertuāru.
 5. Radīt koncertfilmas scenāriju.
 6. Iestudēt koncertfilmas kora dziesmu programmu mēģinājumos.
 7. Organizēt Madonas novada koru kopmēģinājumus kopā ar diriģenti Airu Birziņu. 
 8. Izstrādāt koncertfilmas scenogrāfijas (dekorāciju, kostīmu) koncepciju.
 9. Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību rezervēt filmas norises vietas, saskaņot filmēšanai nepieciešamos tehniskos un citus organizatoriskos jautājumus. 

 

Projektu konkursā tiek pieteikts filmas pirmais sagatavošanas posms ar
mērķi veikt padziļinātu pētījumu, radīt scenāriju, radīt scenogrāfijas koncepciju, atlasīt koru repertuāru koncertfilmai, īstenot ekspedīcijas uz vēsturiskajām norises vietām, organizēt kopmēģinājumus Madonas skolu koriem. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta rezultāts – koncertfilma – papildinās Dziesmu svētku ekspozīciju Mežaparka estrādē, tādējādi sasniedzot plašu auditoriju. Projekta mērķauditorija ir:
• Latvijas iedzīvotāji,
• viesi, tūristi no ārvalstīm,
• mērķorientēti latviešu kultūras un kormūzikas interesenti,
• mūzikas profesionāļi, diriģenti, mūzikas pedagogi, kultūras darbinieki, koru
dziedātāji un viņu ģimenes,
• skolēnu un viņu skolotāji,
• ģimenes ar bērniem,
• vēstures, kultūras, antropoloģijas pētnieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts būs koncertfilma par 1866. gada 18. jūlijā notikušajiem pirmajiem latviešu skolu koru svētkiem Lazdonā. Filmas uzņemšanas ietvaros notiks šo svētku koru koncerta daļēja rekonstrukcija,
iesaistot Rīgas Doma kora skolas korus un Madonas novada skolu korus (kopumā aptuveni 200 dziedātāji).

Koncertfilma papildinās topošo Dziesmu svētku ekspozīciju ar plašākai sabiedrībai iepriekš nezināmiem un līdz šim maz izpētītiem faktiem par skolēnu dziesmu svētku vēsturi. Projekta rezultāts veicinās izpratni par
skolēnu dziesmu svētku nozīmi latviešu dziesmu svētku vēsturē, kā arī sniegs ieguldījumu kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā.

Pētnieciskais darbs, filmas uzņemšana un tās izplatīšana sekmēs kultūras vērtību pārmantošanu un dziesmu svētku tradīcijas nodošanu nākamajām paaudzēm. Projekta īstenojums veicinās bērnu un jauniešu līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī sabiedrības izpratni par kopdarbības nozīmi tradīcijas uzturēšanā. Projekta rezultāts nozīmīgi papildinās Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 150. jubilejas norises 2023. gadā, akcentējot skolēnu koru lomu latviešu dziesmu svētku vēsturē un attīstībā. 

Filma sniegs nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Filmas tapšanas procesā tiks iesaistīti bērni un jaunieši, sekmējot līdzdalību un dziesmu svētku tradīcijas nodošanu nākamajām paaudzēm. Koncertfilma atklās Madonas novada dziļās kultūras saknes un to ietekmi tālākā latviešu nacionālās identitātes veidošanās procesā. 

Rezultātā taps 20 minūšu gara koncertfilma, kas vēlāk būs pieejama ikvienam interesentam. To ir iecerēts nodot Dziesmu svētku vēstures ekspozīcijai Mežaparka estrādē. 

Koncertfilmas tapšanā tiks iesaistīti arī vairāk nekā 100 brīvprātīgie. 

Projektu konkursā tiek pieteikts filmas pirmais sagatavošanas posms ar
mērķi veikt padziļinātu pētījumu, radīt scenāriju, radīt scenogrāfijas koncepciju, atlasīt koru repertuāru koncertfilmai, īstenot ekspedīcijas uz vēsturiskajām norises vietām, organizēt kopmēģinājumus Madonas skolu koriem.