Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
Projekta kopējās izmaksas:
475136.75 EUR
Finansējums no VKKF:
8601.56 EUR
Līdzfinansējums:
466535.19 EUR

Kopsavilkums

Devītais Sarunu festivāls LAMPA norisināsies 2023. gada 9. un 10. jūnijā Cēsu pilsētā. Apmeklējums – bez maksas. Festivāls ir ikgadēji demokrātijas, diskusiju, sarunu kultūras svētki un plaša, atvērta platforma Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanai sabiedriskajos un pilsoniskajos procesos, stiprinot Latvijas kā demokrātiskas valsts attīstību. Saturu divu dienu garumā nodrošina konkursu izturējuši pasākumu rīkotāji – NVO (t.sk. kultūras), valsts pārvalde, mediji, uzņēmumi, indivīdi u.c., radot unikālu pasākuma formātu – valstiska mēroga līdzdalības kopprojektu. 2023. gadā festivālā plānoti 250 pasākumi - paneļdiskusijas, debates, performances, spēles, darbnīcas un citi iesaistoši formāti. Nepieciešamība stiprināt Latvijas sabiedrības noturību, drošumspēju, kritisko domāšanu un saliedētību šobrīd, esot kaimiņos agresorvalstij, kas karo ne tikai pret Ukrainu, bet visas brīvās un demokrātiskās pasaules vērtībām, kā arī pieaugot polarizācijai un sašķeltībai sabiedrībā, ir kļuvusi vēl aktuālāka kā iepriekš. Demokrātija nav tikai vēlēšanas, institūcijas, likumi. Tā ir arī mūsu sarunāšanās un lēmumu pieņemšanas kultūra un vērtību kopums. Domapmaiņa, diskusijas, dialogs un cilvēku aktīva interese un dalība sabiedrības un valsts dzīvē, piederības sajūta un atbildības uzņemšanās par kopienas un valsts attīstību raksturo demokrātiski nobriedušu sabiedrību. Tieši šīs vērtības un pieeja ir Sarunu festivāla LAMPA pamatā, lai turpinātu un stiprinātu Latvijas demokrātijas noturību. Daļai pasākumu tiek nodrošināta tiešraide, video un audio ieraksti. Festivāla atmosfēra spēj piesaistīt arvien pieaugošu sabiedrības apmeklējumu, sasniedzot lielu auditoriju, kā arī plaši izskanot Latvijas kultūrtelpā.

Mērķi

Cēsis ir festivāla mājas kopš pirmā tā norises gada un neatņemama Cēsu kultūras piedāvājuma daļa. Sarunu festivāla LAMPA laikā Cēsis kļūst par vietu, kur pulcējas aktīvākie Latvijas iedzīvotāji, kam rūp Latvijas nākotne. Ar festivālu LAMPA Cēsis ir arī stabili iezīmējušas savu vietu Baltijas un Ziemeļvalstu demokrātijas festivālu tīklā. Ņemot vērā, ka Cēsis ir izvirzījušas demokrātiju kā vienu no programmas “Kultūra 2025” pamatvirzieniem, ir būtiski, ka festivāla tradīcija tiek turpināta Cēsu pilsētas ietvaros. 
Ilgtermiņa mērķi: Demokrātijas un demokrātiskās kultūras stiprināšana un sabiedrības līdzdalības, izpratnes un ieinteresētības veicināšana sabiedriskajos un politiskajos procesos. Radīt apziņu, ka mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam valsts – līdzatbildīgi un nozīmīgi valsts attīstībā. Demokrātija ir gan process, gan sarunu un diskusiju kultūra, kas ir jāattīsta un par ko ir jārūpējas. Argumentēta un atvērta diskusija ir viens no demokrātiskās kultūras stūrakmeņiem. Tādēļ festivāla ilgtermiņa ietekmes mērķis ir demokrātijas un cieņpilnas sarunu kultūras attīstīšana Latvijā, kas pieļauj dažādu viedokļu līdzās pastāvēšanu. Mūsdienu polarizētā un fragmentētā sabiedriskā diskursa kontekstā, vietas un platformas radīšana, kur varam sarunāties par mūsu sabiedrībai būtiskiem jautājumiem un darīt to veidā, kur varam sadzirdēt viens otru, ir ārkārtīgi svarīga sabiedrības vienotībai un ilgbūtībai. Īstermiņa mērķi: Nodrošināt sekmīgu Sarunu festivāla LAMPA 2023 norisi, turpinot Sarunu festivāla LAMPA tradīciju Cēsīs un Vidzemes kultūrtelpā.

Uzdevumi

Festivāla rīkošana ierasti aizņem vienu kalendāro gadu, līdz ar to liela daļa no veicamajām darbībām festivāla norisei projekta iesniegšanas brīdī ir paveikta. 
Zemāk norādīta darbības programma visam 2023. gadam, kā arī lielākie veicamie un jau veiktie uzdevumi festivāla organizēšanā. 

Darbības programma 2023. gadam: Janvāris – februāris: Konkursa izsludināšana un pasākumu pieteikumu saņemšana; Februāris - marts: Konkursa pieteikumu izvērtēšana; Janvāris – aprīlis: Nepieciešamā finansējuma piesaiste, sadarbības partneru uzrunāšana; Janvāris – jūnijs: Festivāla tehniskā plānošana un producēšana; Aprīlis – jūnijs: Darbs ar publicitāti, komunikācija un konsultācijas ar pasākumu organizatoriem; Maijs – jūnijs: Festivāla programmas izziņošana, komunikācijas kampaņa; 9.-10. jūnijs: Sarunu festivāla LAMPA norise; Jūnijs – septembris: Festivāla izvērtēšana un atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Projekta uzdevumi: - izsludināt pasākumu pieteikumu konkursu un vadīt pasākumu atlasi; - sniegt nepieciešamo atbalstu pasākumu rīkotājiem viņu pasākumu izveidē; - turpināt darbu ar esošajiem festivāla atbalstītājiem un partneriem un strādāt pie jaunu atbalstītāju piesaistes; - attīstīt jaunus sarunu formātus festivāla ietvaros; - izstrādāt un vadīt festivāla komunikācijas un reklāmas kampaņu; - piesaistīt, apmācīt un sekmīgi iesaistīt festivāla norisē brīvprātīgos; - nodrošināt festivāla tehnisko norisi; - nodrošināt festivāla tiešraižu un ierakstu pieejamību gan festivāla mājaslapā, gan citās platformās (sociālie tīkli, mediji).

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Sarunu festivāls LAMPA potenciāli aicina jebkuru Latvijas iedzīvotāju, neatkarīgi no viņu tautības, sociālā statusa, vecuma vai pilsonības.
2023. gadā tiek plānots klātienes apmeklējums ap 15 000–20 000 cilvēku.
Dati par festivāla auditoriju uzrāda, ka festivāla pamata auditorija ir 20-40 gadus veci (70%), pārsvarā sievietes (60%), kas dzīvo Rīgā vai Vidzemes reģionā.

Paredzamie projekta rezultāti

Sarunu festivāls LAMPA ir gan demokrātijas kultūra stiprināšanas rīks, gan izpausme, jo autoritārās un totalitārās valstīs atklāta sabiedriska diskusija, līdzpastāvot dažādiem viedokļiem, netiktu pieļauta. Dalība festivālā iespējo un iedvesmo ne tikai tā apmeklētājus, bet arī ļoti plašu organizāciju, institūciju un profesionāļu loku, kas ir tieši iesaistīti Latvijas sabiedrības, politiskās vides, uzņēmējdarbības attīstībā un virzībā. 
Festivāla apmeklējums ir stabili audzis kopš tā pirmā norises gada. Tas liecina par festivāla nepieciešamību Latvijas sabiedrībai. 
Cilvēki iesaistās un interesējas par valstī un sabiedrībā notiekošo tad, kad viņi jūtas uzrunāti, gaidīti un iekļauti. Tādēļ apzināti veidojam festivālu kā brīvu un atvērtu vidi un vietu, kur varam uzticēties viens otram un kur sarunāties ir aicināts ikviens cilvēks. 2022.gada festivālā veiktajā aptaujā 79% respondentu sava apmeklējuma pieredzi vērtēja ar 8-10 baļļu atzīmi (no maksimāli 10 iespējamiem).
2022. gada festivāla laikā veiktā apmeklētāju aptauja rāda, ka festivāls galvenokārt iedvesmo:
1)    vairāk interesēties par Latvijā un pasaulē notiekošo (63%);
2)    būt atvērtākiem pretējiem viedokļiem (47%);
3)    darīt lietas sabiedrības kopējam labumam (38%). 

Zemāk minēti vairāki festivāla ietekmes veidi: 

- Sarunu festivāls LAMPA ir unikāla, nozīmīga, valsts mēroga satikšanās platforma viedokļu līderiem, speciālistiem, valsts amatpersonām un profesionāļiem. 
- Pasākumu rīkotāju izaugsme. 
-  Starpdisciplināru un starpinstitucionālu sakaru veidošanās. Rīkojot pasākumus festivālā, jebkura organizācija vai institūcija ierasti uzrunā un piesaista pasākuma norisē kā ekspertus vai viedokļu līderus citu nozaru vai organizāciju pārstāvjus. 
- Ļoti plašas auditorijas sasniegšana, runājot par visdažādākajiem jautājumiem, kas ir aktuāli Latvijas sabiedrībai – sākot ar izglītības kvalitāti, kultūras nozari, bērnu un jauniešu jautājumiem, ilgtspējīgas un zaļas domāšanas, cilvēktiesību tēmām, reģionālo attīstību u.c. 
- Veidotā satura pieejamība un aktualizēšana arī ārpus festivāla norises. Liela daļa festivāla pasākumu tiek filmēta un ierakstīta arī audio formātā. Tas ļauj piekļūt saturam arī pēc festivāla –festivāla mājas lapā, sociālo mediju platformās, TV (TV 24 un TV 4).