Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Projekta kopējās izmaksas:
6840.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6070.00 EUR
Līdzfinansējums:
770.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta “Manto. Mantojums. Vēstures DNS” ietvaros biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk - LMS) LMS muzejā Zvārtavas pilī rīkos vairākus pasākumus: 1) mākslas simpoziju, kurā profesionāli mākslinieki pils parkā veidos vācbaltiešu kultūras mantojumam veltītu objektu; 2) ekspozīcijas “Zvārtavas muižas DNS” izveidi par Vidzemei nozīmīga kultūrvēsturiska objekta – Zvārtavas muižas – vēsturi; 3) Ferzenu Verzenu biedrības, Ferzenu dzimtas viesošanās Zvārtavas pilī ar dzimtas pārstāvju plaukstas atlējumu veidošanu ģipša materiālā;  4) radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, kurās tiks zīmēti Zvārtavas pils vēsturisko dzimtu - Švarchofu, Baneru, Delvigu, Skotusu, Ferzenu-Coikelu ģimeņu ciltskoki, ar laikmetam atbilstošu kostīmu ilustrāciju un portretu interpretāciju.

Projekta ietvaros tiks papildināta LMS muzeja āra objektu ekspozīcija ar kokā veidotu mākslas lielformāta objektu. Tāpat Zvārtavas pilī tiks īstenota LMS muzejpedagoģiskā programma profesionālu mākslinieku un pedagogu vadībā - radošajās darbnīcās bērni un jaunieši iepriekš sagatavotos metodiskajos materiālos izzinās pils vēsturi un agrāko pils īpašnieku ciltskokus, rosinot interesi un izpratni par kultūras mantojumu. Savukārt 20. jūlijā Zvārtavas pilī tiks uzņemti Ferzenu Verzenu biedrības pārstāvji, kurā ietilpst pils bijušo īpašnieku Ferzenu-Coikelu dzimta, un piedalīsies kulturvēsturiski pētnieciskā norisē – mākslinieki, iedziļinoties vēsturisko ģipša lējumu tehnoloģijās, veidos bij. pils saimnieku pēcteču rokas atlējumus, kas tiks izvietoti jaunā ekspozīcijā Zvārtavas pils pagrabā. Tiks apkopoti un apzināti Ferzenu Verzenu biedrības rīcībā esoši dokumenti, vēsturiskie materiāli, kas papildinās ekspozīciju.

Mērķi

Projekta pamatojums sakņojas LMS vēlmē popularizēt Vidzemes reģiona vācbaltu un muižu mantojumu, to konsolidējot ar mūsdienām – papildinot pils ekspozīcijas ar muižas vēstures izklāstu un jauniem profesionāliem mākslas darbiem. Uz Ferzenu Verzenu biedrības pārstāvju viesošanos Zvārtavas pilī tiks pieaicināti Smiltenes pašvaldības, biedrības “Domus Rigensis”, neogotikas piļu īpašnieku pārstāvji, lai papildinātu informāciju par vācbaltiešu kultūras mantojumu.

Projekta mērķis ir radīt vairākas aktivitātes (simpozijs, radošā darbnīca, muižas vēstures ekspozīcijas izveide) kontekstā ar Ferzenu Verzenu biedrības un vācbaltiešu dzimtu pārstāvju (arī pils bijušo īpašnieku pēcteču) vizīti Zvārtavas pilī, kas norisināsies 2023.gada jūlijā. Projektu nepieciešams īstenot, jo tiks akcentēta  muižas vēsture, tās bijušie īpašnieki, vācbaltu kultūras mantojums Vidzemē. Tiks radīta pilī vēl neesoša pastāvīgā ekspozīcija “Zvārtavas muižas DNS” – paliekoša vērtība, kas vizuālā un tekstuālā formātā vēstīs par vienu no Vidzemes pērlēm – Zvārtavas pili un tās saimniekiem, kuru dzimta ir cieši saistīta ar citiem Vidzemes piļu īpašniekiem. Ekspozīcijas “Zvārtavas muižas DNS” izveidē tiks izmantots izdošanai sagatavotais arhitektes Rutas Dobičinas manuskripts “Zvārtavas muiža”. Tiks paplašināta Zvārtavas pils starptautiskā sadarbība, ārzemju kolēģi tiks informēti par LMS aktivitātēm.

Projekts nodrošinās profesionālu mākslinieku iesaisti ekspozīciju izveidē, jaunu darbu radīšanā un turpināta LMS muzeja pedagoģiskā darbība Zvārtavas pilī, organizējot radošās darbnīcas bērnu un jauniešu auditorijai ar izzinošu informāciju par Zvārtavas pils vēsturiskajām dzimtām, veicot uzdevumus iepriekš sagatavotos metodiskajos materiālos.

Uzdevumi

  1. Radīt jaunu patstāvīgo ekspozīciju “Zvārtavas muižas DNS”, kas vizuālā un tekstuālā formātā vēstīs par vienu no Vidzemes pērlēm – Zvārtavas pili un tās saimniekiem, kuru dzimta ir cieši saistīta ar citiem Vidzemes piļu īpašniekiem.
  2. Rīkot profesionālu mākslinieku simpoziju, kurā tiks radīts baltvāciešu kultūras mantojumam veltīts lielformāta mākslas objekts koka materiālā un izvietots Zvārtavas pils parka āra ekspozīcijā.
  3. Veidot sadarbību ar profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Alūksnes Mākslas skolas, Smiltenes Mākslas skolas, lai iesaistītu projekta aktivitātēs.
  4. Sagatavot projektam nepieciešamos radošo darbnīcu metodiskos materiālus, darba lapas par Zvārtavas pils vēsturisko dzimtu - Švarchofu, Baneru, Delvigu, Skotusu, Ferzenu-Coikelu ģimeņu ciltskokiem, laikmetam atbilstošu kostīmu ilustrācijām un portretu interpretācijām.
  5. 20.07.2023. rīkot Ferzenu Verzenu biedrības vācbaltiešu dzimtu pārstāvju uzņemšanu Zvārtavas pilī, veidojot tikšanos ar kulturvēsturisku faktu apzināšanu un mākslas akciju - bij. īpašnieku rokas atlējumu veidošanu ģipsī. Pieaicināt NKMP, Smiltenes novada pašvaldības, biedrības “Domus Rigensis”, neogotikas piļu īpašnieku pārstāvjus.
  6. Izveidot ekspozīciju “Zvārtavas muižas DNS” Zvārtavas pils pagrabā. Ferzenu Verzenu biedrības tikšanās materiālu un dzimtu pārstāvju rokas atlējumu iestrāde ekspozīcijā.
  7. Rīkot radošās darbnīcas bērnu un jauniešu auditorijai, iesaistot arī jauniešu mūzikas nometnes “Vītolēni” dalībniekus.
  8. Izsniegt LMS sertifikātu par piedalīšanos profesionāla līmeņa izglītības projektā mākslas skolu pedagogiem un LMS biedriem - māksliniekiem.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Veicināta LMS sadarbība starptautiskā un Latvijas mākslas organizāciju vidē.
Vidzemes mākslas skolu audzēkņi un pedagogi.
Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes u.c. novadu iedzīvotāji.
Zvārtavas pils apmeklētāji. Visvairāk pili apmeklē ekskursanti (ģimenes, draugu, darba un senioru kolektīvi) no Vidzemes reģiona, Latvijas un ārzemēm. Apmeklētāji īpaši aicināti uz dažādiem LMS muzeja pasākumiem: Leģendu nakts, Atvērtās dienas laukos u.c. Zvārtavas pils ikdienā ir atvērta ikvienam interesentam.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Būs noorganizētas trīs radošās darbnīcas Vidzemes reģionā, Zvārtavas pilī, Smiltenes novadā, laika periodā no 2023. gada jūlijam līdz oktobrim. Katrā radošo darbnīcu norises dienā piedalīsies vidēji apmēram 50 dalībnieki (izņemot augustā, kad piedalīsies Jāzepa Vītola Mūzikas dienu Gaujienā mūzikas nometnes “Vītolēni” 150 dalībnieki). Kopā iesaistīti ap 250 dalībnieki, īpaši bērni un jaunieši, kas gūs jaunas zināšanas par Vidzemes reģiona kultūras mantojumu un Zvārtavas pils vēsturi, veicot uzdevumus par vēsturisko dzimtu - Švarchofu, Baneru, Delvigu, Skotusu, Ferzenu-Coikelu ģimeņu ciltskokiem.

2. Projekta rezultātā simpozijā būs radīts jauns baltvāciešu kultūras mantojumam veltīts lielformāta koka mākslas objekts LMS muzeja Zvārtavas pils parka brīvdabas ekspozīcijai.

3. Būs īstenots nozīmīgs notikums, kas aktualizē Vidzemes baltvāciešu kultūras mantojumu un Zvārtavas pils vēsturi un kurā tiks pieaicināti NKMP, Smiltenes novada pašvaldības, biedrības “Domus Rigensis”, neogotikas piļu īpašnieku pārstāvji. Būs noorganizēta Ferzenu Verzenu biedrības - Zvārtavas pils vēsturisko īpašnieku Ferzenu-Coikelu dzimtas pārstāvju viesošanās Zvārtavas pilī, būs apzināta jauna kultūrvēsturiska informācija un veikta mākslas akcija – dzimtas pārstāvju rokas atlējumu veidošana ģipsī.

4. Būs izveidota ekspozīcija “Zvārtavas muižas DNS” Zvārtavas pils pagraba akas telpā. Ekspozīcijā apmeklētājiem būs iespēja apskatīt materiālus no arhitektes Rutas Dobičinas laikā no 2020. līdz 2022.g. veiktā pētījuma par Zvārtavas muižas kungu māju, kā arī ekspozīcijas izveidē būs iekļauta informācija no Ferzenu-Coikelu dzimtas pārstāvju viesošanās Zvārtavas pilī un dzimtas pārstāvju rokas atlējumi ģipsī.

5. Zvārtāvas pilī būs nodrošināta LMS muzeja radošā, muzejpedagoģiskā un pētnieciskā darbība.

6. Popularizēts Zvārtavas pils komplekss Smiltenes novadā, kas ir LMS muzeja izstāžu, mākslinieku radošo darbnīcu un rezidenču norises vieta un nozīmīgs kultūras mantojuma un tūrisma apskates objekts Vidzemes reģionā.