Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
tabureTE
Projekta kopējās izmaksas:
10001.30 EUR
Finansējums no VKKF:
8366.30 EUR
Līdzfinansējums:
1635.00 EUR

Kopsavilkums

Apzināties piederību, identitāti, smelties pašapziņu un pārliecību, lepoties par savām saknēm un vēsturi - par to ir projekts “Dzīvie stāsti Stāmerienā”, kurā galvenais rīks un instruments ir kultūras nemateriālais mantojums - vietējo iedzīvotāju stāsti. Īpaši būtiski, lai tas ir saistoši jaunajām paaudzēm, kuri ir ne vien tagadne, bet kādreiz būs pagātne, un tieši no jaunās paaudzes lokālpatriotisma, vēstures zināšanām un entuziasma būs atkarīgs tas, kādas zināšanas sabiedrībā būs saglabājušās par šodienu un senāku vietas vēsturi. Lai vēsture saglabātos, tā ir jāpieraksta. Savukārt, lai vēsturi zinātu, tā ir jānodod dažādos formātos sabiedrībai. Šis projekts ietver abas šīs komponentes - gan pierakstīšanu, gan nodošanu caur jaunrades darbiem.

“Dzīvie stāsti Stāmerienā” ir biedrības “tabureTE” iecere saglabāt “dzīvos” stāstus par Stāmerienu: notikumiem, cilvēkiem, ēkām, pārmaiņām cauri laikiem utt.  Pirmajā posmā no vietējiem iedzīvotājiem (īpaši senioriem) tiek ievākti, dokumentēti stāsti interviju formātā, nodoti Stāmerienas pils un Gulbenes muzeja arhīviem glabāšanai un tālākai izmantošanai. Otrajā posmā šie stāsti tiek transformēti performatīvos uzstādījumos/jaunrades darbos - dramaturģiskā materiālā, no kura izriet būtiska un izzinoša kultūras un kultūrtūrisma piedāvājuma veidošana Stāmerienā.

Projekta idejas būtisks aspekts ir jauniešu un vietājās kopienas sadarbība. Tieši jaunieši un to mūsdienīgais redzējums ir atslēga vēstures pēctecībai un vietas attīstībai. Projektā darbosies Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) kultūras socioloģijas un menedžmenta, drāmas un teksta studenti  - topošie kultūras nozares profesionāļi.

Rezultāts: intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem un jaunrades darbi.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir saglabāt kopienas stāstus Stāmerienā un transformēt tos radošos jaunrades darbos, veidojot vietas vēsturi un piederības pēctecību, kā arī attīstot daudzveidīgu kultūras un kultūrtūrisma piedāvājumu Stāmerienā. Projektā LKA jaunieši iesaistās Stāmerienas kopienas kultūrtelpas veidošanā, balstoties uz izpēti un kultūras un vēstures mantojuma apzināšanu vietējo iedzīvotāju vidū. Biedrībai “tabureTE” ir būtiski, lai jaunieši iesaistās radīšanas procesos, veido mūsdienīgu kultūras piedāvājumu, ne vien patērē, neizjūtot sasaisti un piederību.

Projekts vistiešākajā veidā atbilst programmas mērķim un ir par kultūras daudzveidības saglabāšanu - nemateriālā mantojuma, kas šajā gadījumā ir iedzīvotāju stāsti, apzināšanu, izpēti, arhivēšanu. Būtiski, ka šie stāsti nepaliek vien arhīvos, bet tiek arī transformēti performatīvos uzstādījumos/jaunrades darbos, tādējādi veidojot bāzi jaunam kultūras un tūrisma piedāvājumam Stāmerienā. Jaunrades darbi pēc projekta noslēguma tiks iestudēti un performēti, ko darīs Stāmerienas pils teātris u.c. iedzīvotāji vai piesaistītās personas.

Stāmeriena ir vieta, kur teju katram gribas kļūt par vēsturnieku - lasīt, klausīties, izzināt. Ir laiki, par kuriem saglabājusies plaša informācija, un ir melnie plankumi - laikposmi, par kuriem ziņu ir maz. Šis projekts ir par to, lai saglabātu plašu un daudzveidīgu informāciju par 20. un 21. gs. Stāmerienā.

 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi: 

 • Apzināt Stāmerienas kopienas iedzīvotājus, kuri glabā stāstus, un uzrunāt tos dalībai projektā;
 • Plānot, organizēt un īstenot radošo rezidenci Stāmerienā LKA studentiem;
 • Veikt lauka pētījumu: 30 padziļinātās intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem;
 • Nodot intervijas glabāšanai un turpmākai izmantošanai Stāmerienas pils un Gulbenes vēstures un mākslas muzeja arhīviem;
 • Uzraudzīt peformatīvu uzstādījumu/jaunrades darbu tapšanas procesu, sniegt atbalstu studentiem;
 • Radīt un nodrošināt kvalitatīvu projekta publicitāti;
 • Pārraudzīt un ievērot projekta darbības programmā noteiktos termiņus;
 • Veikt rūpīgu projekta izvērtējumu, dokumentāciju un atskaišu sagatavošanu;
 • Īstenot projekta pēctecību – kultūras un kultūrtūrisma piedāvājuma daudzveidošana, izmantojot dramaturģisko materiālu, kas tapis projekta ietvarā.
   

Lai īstenotu kvalitatīvu projekta norisi un sasniegtu izvirzītos rezultātus, būtiska ir pilnvērtīga sadarbība starp trim iesaistītajām organizācijām/institūcijām - biedrību “tabureTE”, Stāmerienas pili un LKA. Visām trim pusēm ir izraudzīta vadošā persona, kas projekta ietvara veiks kooridnējošo darbu un uzraudzīs pilnvērtīgu un kvalitatīvu iesaisti un pienākumu izpildi projektā.


Radošās reizdences provizoriskā programma/nodarbību plāns pievienots projekta pieteikuma pielikumā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji dalāmi trīs grupās:
LKA studenti, kuri veiks lauka pētījumu un transformēs šos stāstus mūsdienīgā jaunradē - pieredze un iespēja mācīties darot;
Stāmerienas kopiena - gan tie, kuri nodos savus stāstus, gan pārējā iedzīvotāju daļa, jo jaunrade pavērs iespēju ikvienam iedzīvotājam un viesim izzināt Stāmerienu caur iedzīvotāju stāstiem;
Gulbenes novada iedzīvotāji, Stāmerienas pils viesi, tūristi, kultūras patērētāji, kuriem tiks piedāvāts jaunradītais kultūras saturs.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti:

 1. Saglabāts kultūras un vēstures nemateriālais mantojums - iedzīvotāju stāsti;
 2. Daudzveidota un papildināta kultūrtelpa un kultūrtūrisma piedāvājums Stāmerienas pagastā;
 3. Jauniešu aktīvāka iesaistīšanās un interese par reģionu kultūrtelpu;
 4. Veicināta sabiedrības izpratne par jauniešu iesaistes un iesaistīšanas iespējām un lomu kā kultūrtelpā, tā vietējā attīstībā.

Kvantitatīvie rezultāti:

 1. 30 padziļinātās intervijas;
 2. 10 jaunrades darbi/performatīvi uzstādījumi, t.sk. daļa no tiem audio formātā;
 3. 34 studenti guvuši prakstisku pieredzi un iemaņas.