Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Jumava"
Projekta kopējās izmaksas:
4968.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2752.00 EUR
Līdzfinansējums:
2216.00 EUR

Kopsavilkums

Grāmata "Cēsu novada pieminekļi" (pagaidu nosaukums) būs vēsturiski informatīvs izdevums, papildināts ar attēliem no iestāžu un privātpersonu arhīviem. Pieminekļi ir tautas atmiņas sastāvdaļa un Cēsu novadā ir risinājušies gana interesanti un dramatiski notikumi saistībā ar pieminekļu uzstādīšanu, saglabāšanu padomju okupācijas laikā un atjaunošanu pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Grāmatas veidošanā ir iesaistījušies: Māris Niklass, Guna Rukšāne, Ēriks Hānbergs.

Mērķi

Grāmatas idejas autors ir Māris Niklass, sabiedriskais darbinieks, kultūras pieminekļu atjaunotājs, ar viņa līdzdalību ir atjaunotas vairāk kā 12 piemiņas vietas. Ievērojamākās no tām ir Skolnieku rotas piemineklis Cēsīs, Cēsu Uzvaras piemineklis, Māte Latvija, Represēto piemiņas akmens Taurenē un Piemiņas akmens Kārlim Ulmanim Priekuļos. Tās ir svarīgs Cēsu novada un visas Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums, kuru aktualizējot tiks veicināta sabiedrības valstisko un nacionālo sakņu apzināšanās un nostiprināšana.

Uzdevumi

1. Apkopot informāciju par Cēsu novada kultūras pieminekļiem un piemiņas zīmēm (2022. gada oktobris – 2023. gada maijs);

2. Izveidot manuskriptu, balstoties uz apkopoto informāciju (2023. gada maijs – 2023. gada jūlijs);

3. Rakstnieks Ēriks Hānbergs uzraksta priekšvārdu grāmatai (2023. gada jūlijs);

4. Grāmata tiek maketēta (2023. gada augusts);

5. Grāmata tiek nodrukāta (2023. gada septembris);

6. Grāmatas atvēršanas un prezentācijas pasākumi (2023. gada oktobris – 2023. gada decembris).

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija:
1. Cēsu novada iedzīvotāji;
2. Latvijas sabiedrība.

Paredzamie projekta rezultāti

Galvenais projekta rezultāts būs gatava grāmata par Cēsu novada pieminekļiem.

Projekta ilgstspēju nodrošinās gan izdevniecības rīkotie pasākumi grāmatas popularizēšanai, kā arī Latvijas Republikas kultūrpolitikas vadlīnijas, kā prioritātes izvirzot vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un nodošanu to nākamajām paaudzēm, tādējādi veicinot vēsturiski ilglaicīgu latvisku Latviju ar paaudžu pārmantotu kopēju kultūras un vēstures izpratni.