Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
5730.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5030.00 EUR
Līdzfinansējums:
700.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis - kultūras mantojuma saglabāšana un tā nodošana nākamajām paaudzēm. Īstenojot šo projektu tiks saglabātas Staiceles mazpilsētas tradīcijas, apzinot to unikalitāti, nodrošinot pēctecību un radīta visiem interesentiem pieejama kvalitatīva kultūrvide. Projekta uzdevums - gūstot pieredzi, mācoties no citiem labo praksi, sekmēt mazpilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras procesu norisi un to pieejamību tuvāk dzīves vietai. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti dažādu vecumu staicelieši. Jaunajai paaudzei tiks celta pašapziņa un lepnums par savu dzimto vietu un tās tradīcijām. Staiceles rokdarbnieki jau no 1960. gadiem izmantojot dažādus dabas materiālus, auduši sedziņas, galda un sienas dekorus, paklājus. Projekta laikā notiks radošās darbnīcas aušanā ar dabas materiāliem, pieredzes apmaiņa ar citiem rokdarbniekiem Latvijā un Igaunijā.  Viena no galvenajām aktivitātēm -  plenērs, kura laikā dosimies dabā, savāksim nepieciešamos materiālus, no kuriem tiks veidoti dažādi dekori un  noslēgumā tiks rīkota radīto darbu izstāde. Projekta aktivitātēs tiks aicināti piedalīties interesenti gan no Vidzemes lībiskās kultūrtelpas, gan no visa Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona.

Mērķi

Staicele atrodas gleznainā Ziemeļvidzemes vietā, pavisam netālu no Igaunijas robežas. Kādreiz te bijusi Vidzemes Salacas lībiešu apdzīvota vieta. Mazpilsētu ar savu nerimtīgo plūdumu caurvij gleznainā Salacas upe. Staicelieši ir īpaši ļaudis, nerimtīgi, lieli savas pilsētas patrioti, romantiski ideālisti, apveltīti ar mākslinieka dvēseli un gēnos mantotu gaumes izjūtu, strādīgi un aktīvi sabiedriskajā dzīvē. Tāpēc šeit izveidojušās vairākas biedrības, viena no tām "Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība" izveidojās jau 1913. gadā. Tajā ļoti aktīvi darbojās Dāmu komiteja, organizējot dažādus kultūras pasākumus, vācot ziedojumus gan Staiceles atpūtas parka, deju grīdas izveidei, gan Baznīcas būvniecībai. Biedrība atjaunota 2014. gadā, arī tagad biedrības Dāmu komiteja ļoti aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīves veidošanā. Šī projekta mērķis ir Staiceles aušanas tradīciju saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.  Sanākot kopā Staiceles rokdarbniecēm 1958. gadā tika nodibināts rokdarbnieku pulciņš, kurš laika gaitā, cītīgi darbojoties izveidojies par Tautas Lietišķās Mākslas studiju "Staicele". TLMS rokdarbnieces ir arī biedrības Dāmu komitejas aktīvas dalībnieces. Viena no Staiceles audēju īpašajām aušanas tradīcijām ir dažādu dekoru, sedziņu, paklāju darināšana no dabas materiāliem - saules un vēja apmīļotām bezposmu smilgām, ašķiem, kosām un citiem dabas materiāliem, kurus vācam apkārtnes pļavās, izcirtumos, mežos un purvos. Laikam ejot, palikuši vien daži šī amata meistari, viena no tām Irēna Graviņa, kura paspēja smelties pieredzi no "vecajiem" audējiem. Ar šī projekta palīdzību vēlamies apmācīt jaunus amata pratējus. Projekta ietvaros sadarbībā ar Staiceles Lībiešu muzeju "Pivālind" tiks iepazīstināti visi interesenti ar lībisko kultūras mantojumu, tostarp aušanas ar dabas materiāliem tradīcijām, paredzēts plenērs dabā ar augu vākšanu, pieredzes apmaiņa, Vides objekta izveidoša, radošās darbnīcas aušanā un viss radītais tiks atrādīts projekta noslēguma pasākumā - izstādē. 

Īstenojot šo projektu, tiks sasniegts tā galvenais mērķis - kultūras mantojuma saglabāšana, tā nodošana nākamajām paaudzēm, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu norise, saglabājot Staiceles mazpilsētas tradīcijas un apzinot to unikalitāti.

Uzdevumi

Projekta ietvaros notiks Staiceles aušanas ar dabas materiāliem tradīciju apzināšana sadarbībā ar Staiceles Lībiešu muzeju "Pivālind", izpēte un dokumentēšana sadarbībā ar Staiceles foto biedrību "Laiks", prezentācijas materiālu izgatavošana,  plenērs dabā ar materiālu vākšanu, pieredzes apmaiņa, vides objekta pie Audēju namiņa izveidošana un radīto darbu izstāde. Noslēguma pasākumu plānojam kā Latviskās dzīvesziņas izziņas pasākumu par Latviskām tradīcijām, prasmēm un kultūras mantojumu. 

Lai popularizētu Vidzemes Lībisko kultūrtelpu un Salacas lībiešu valodu, plenēra laikā savāktos augus mācīsimies nosaukt lībiešu valodā.

Nu jau vairāk kā 15 gadus viens no tūrisma objektiem Staicelē ir Audēju namiņš ar tam blakus esošo vasaras izstāžu zāli "Mākslinieku šķūnis", kas ir tūristu īpaši iecienīts apskates objekts. Ik gadu to apmeklē vairāki tūkstoši gan Latvijas iedzīvotāji, gan arī ārzemnieki.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir dažāda vecuma Staiceles pagasta un apkārtnes iedzīvotāji. Projekta darbības laikā sasniegtie rezultāti labvēlīgi ietekmēs Limbažu novada Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas iedzīvotājus - tiks piedāvāta daudzveidīga un interesanta brīvā laika pavadīšanas iespēja.
Tieši ieguvēji būs rokdarbnieki, meistarklašu un citu pasākumu apmeklētāji (kopā ap 200 dalībnieku) un netieši visi Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas iedzīvotāji un citi interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Ja projekts tiks īstenots, tiks sasniegts tā galvenais mērķis - Vidzemes lībiskā kultūras mantojuma un tradīciju un prasmju saglabāšana un to nodošana nākamajām paaudzēm.  Tiks saglabātas Staiceles mazpilsētas tradīcijas un  aušanas  ar dabas materiāliem prasmes un zināšnas. 

Gūstot pieredzi, mācoties no citiem labo praksi, tiks sekmēta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās, kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras procesu norise, to pieejamība tuvāk dzīvesvietai. 

Izveidojot vides objektus un izvietojot informāciju, tiks sakārtota un pilnveidota vide, ikviens tūrists saņems kvalitatīvu, izzinošu un izglītojošu informāciju. 

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas iedzīvotāji (kopā ap 200 cilvēku)