Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība " Ģimenes centrs Tuti"
Projekta kopējās izmaksas:
5800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5350.00 EUR
Līdzfinansējums:
450.00 EUR

Kopsavilkums

Latvijas kultūrvēsturiskas vietas Dzelzavas muižas pils iepazīšana un tās vērtību apzināšana, kā arī animācijas un mākslas popularizēšana skolēnu vidū. Radīt skolēnos izpratni, cik būtiska ir kultūras pieminekļu izpētes, saglābšanas programma.

Biedrības “Ģimeņu centrs TuTi” radošais potenciāls izpaužas ne tikai organizējot un vadot izglītības nodarbības ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, bet arī īstenojot radošas, interaktīvas idejas, kas  sevī apvieno  dažādas kultūras jomas: vizuālo māksla, mūziku, kultūrvēsturisko mantojumu, literatūru. Biedrības – darbnīcās ir brīva un darbu motivējoša atmosfēra, kur bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

“Ģimeņu centrs TuTi” sadarbībā ar Dzelzavas kultūras namu, Lubānas Mākslas skolu, animācijas filmu studiju "Animlab”, skaņu ierakstu studiju „???” un animācijas darbnīcu vadītāju, mākslinieci, režisori, animatori Daci Liepu vēlas īstenot kultūras projektu – bērnu un jauniešu radošo animācijas meistardarbnīcu. Projekta būtība ir Vidzemes Dzelzavas muižas pils kultūrvēstures izpēte, iesaistot bērnus atraktīvā pasākumā, radot kvalitatīvi jaunu kultūras produktu – bērnu un jauniešu veidotu animācijas filmu "Teiksmains mirklis Dzelzavā" (ilgums līdz 7 minūtēm). Animācijas filma apvienotu sevī gan vietējās vides faktus, gan arhitektūras objektus, kuros darbotos dalībnieku jaunradītie tēli pašu radītā scenārijā, kas taptu iedvesmojoties no Dzelzavas apkārtnes bērnu veidotām teikām.

Mērķi

 Animācijas darbnīca iepazīstinātu auditoriju ar Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu  - Dzelzavas muižas pili,  mūsdienīgā atraktīvā, bērniem viegli uztveramā formātā –  ar pašu bērnu veidotas animācijas filmas  palīdzību.

Animācijas filma ar bērna  skatījumu pievērstu uzmanību Madonas novadam, mākslas, mūzikas un kino pasaulei. Radošā darbnīca saliedētu dažāda vecuma un kopienu bērnus un jauniešus, kuri piedalīsies animācijas nodarbībās un mūzikas materiāla veidošanā. Nodarbības attīstīs spēju ieklausīties dažādos viedokļos, diskutēt un vienoties par  kopīgu  animācijas filmas vadmotīvu.

Bērniem un jauniešiem radoši darbojoties, nonākot pie kopīga galarezultāta, ar kuru varētu lepoties vienaudžu, vecāku un sabiedrības acīs, tā stiprinot bērnos un jauniešos piederības sajūtu savam novadam (vienlaicīgi valstij) un nozīmības sajūtu – arī es spēju ieguldīt savu darbu kultūras dzīvē. Stereotipi un aizspriedumi bērniem un jauniešiem rada izjūtu – „nevienam mēs neesam vajadzīgi”. Tas var izpausties antisociāla uzvedībā, vērtību ignorēšanā un noliegšanā, nievājošā attieksmē pret kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir pretrunā ar iespēju stiprināt lokālpatriotisma jūtas: cieņu un mīlestību pret Latviju, tās arhitektūru, kultūru, vēsturi, un sekmēt identitātes un esības apziņu novadā, Latvijā, Eiropā.

Uzdevumi

Mērķi:

 • Vidzemes reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana;
 • iesaistīt  bērnus un jauniešus  atraktīvā pasākumā; radīt kvalitatīvi jaunu kultūras produktu – bērnu un jauniešu veidotu animācijas filmu "Teiksmains mirklis Dzelzavā".
 • Mērķi:
 • aktivizēt Dzelzavas pagasta un Madonas novada bērnu un jauniešu radošumu un veicinātu jaunu māksliniecisku prasmju apguvi;
 • popularizēt animācijas filmas veidošanas apguvi, radot laikmetīgus darbu - animācijas filmu;
 • parādīt mūzikas iespaidu un nozīmi filmas uzbūvē;
 • iedrošināt apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli un piedalīties darbā skaņu ierakstu studijā
 • Meistarklasē aicināsim mūziķus mijiedarboties gan savā starpā, gan arī ar dalībniekiem
 • Uzdevumi:
 • darbs ar projekta komandu, sadarbības līgumu slēgšana, pasākumu tehniskos jautājumu risināšana, kas saistīti ar transportu, izmitināšanu, skatuves tehniku, dalībnieku uzņemšanu, dalībnieku reģistrāciju, pasākuma plāna izstrādi un īstenošanu; 
 • īpaši iesaistīt Dzelzavas, Lubānas un Madonas  apkaimes skolēnus radošajās darbnīcās. 
 • iegūt vai atsvaidzināt pamatzināšanas animācijas un mākslas tehnikās;
 • izstrādāt animācijas filmu
 • pielietojot iegūtās atziņas un prasmes, kā arī individuālās iespējas, ļauties animācijas radošai interpretācijai;
 • iegūt vai atsvaidzināt pamatzināšanas mūzikā, iedrošināt kolektīvai muzicēšanai;
 • veikt visus koncertu sagatavošanas darbus - sagatavot koncerta afišas, tās izvietot, reklamēt koncertu sociālajos mēdijos un presē. koncerta ietvaros iepazīstināt klausītājus ar konceptuāli pārdomātu, mākslinieciski augstvērtīgu, profesionāli izpildītu mūzikas programmu. Par izpildītājiem un mūziku sniegt informāciju koncerta programmā.
 • sadarboties ar nozares profesionāļiem, organizācijām, izglītības iestādēm, pašvaldību. pasākumu / meistardarbnīcu publicitātes veidošana; brīvprātīgo piesaiste pasākuma norises nodrošināšanā;
 • finansējuma piesaiste.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija – Vidzemes iedzīvotāji.
Tiešā mērķauditorija:
• Dzelzavas pagasta un Madonas novada ģimenes ar bērniem un jaunieši
• Lubānas apvienības pārvaldes Mākslas skolas audzēkņi – 15 skolēni un 2 pedagogi,
* Jebkurš interisents, jo gatavo animācijas filmu tiks ievietota sociālos tīklos, plašākai auditorijai.

Paredzamie projekta rezultāti

Gatavā animācijas filma YouTube