Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Pērses krasts”
Projekta kopējās izmaksas:
4700.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3900.00 EUR
Līdzfinansējums:
800.00 EUR

Kopsavilkums

Latvijā ir daudz vietu, kas bagātas ar vēstures liecībām, taču Koknese to vidū izceļas īpaši. Dabas parks, ar viduslaiku pilsdrupām un divu upju ainavu, ir nozīmīgs kultūrvēsturisks centrs, kas glabā stāstus par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas dabas un kultūras vērtībām. Savas kultūrtelpas izzināšana mijiedarbībā ar dabu un vēsturi, kultūras mantojuma mūsdienīgs atspoguļojums un jaunu kultūrizglītības risinājumu radīšana sekmē kopienas identitātes un pēctecības izjūtu, veicina cilvēku radošo darbību un izaugsmi.

Projekta “Daugavas Sama stāsts” vispārīgais mērķis – veicināt Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma  pieejamību plašai sabiedrības daļai, motivēt, izglītot un iesaistīt iedzīvotājus Kokneses lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanā un pārmantošanā. Tiešais mērķis – izveidot un publicēt viedtālrunī izmantojamu aplikāciju - maršrutu vēstures materiālu parādīšanai digitālajā vidē ar paplašinātās realitātes (AR) saturu un atraktīvu audio stāstu par vismaz 20 nozīmīgiem objektiem un notikumiem Kokneses pilsētā. 

Jau izstrādātas un testētas aplikācijas "Galastacija KOKNESE" pilotversija tiks papildināta ar audio ieraksta stāstu no vecā Kokneses Sama skatu punkta. Satura veidošanai rīkosim 3 stāstnieku darbnīcas sadarbībā ar jauniešu biedrību "Solis" iesaistīsim bērnus un jauniešus.  Lietotnes gala versiju ar audio ierakstu atjaunināsim un publicēsim lietojumprogrammu vietnēs ar bezmaksas pieeju .

 

 

Mērķi

Koknesieši var lepoties ar spēcīgu kultūrvēsturisku dzīvesvietu. “Daugavas un Pērses sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām”  kā īpašs vēstījums, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm ir iekļauts digitālajā “Ainavu dārgumu krātuvē” https://ainavudargumi.lv/daugavas-un-perses-sateka-un-kokneses-parks-ar-viduslaiku-pilsdrupam//

Kā zudušo saglabāt, atdzīvināt un atklāt paaudzēm, kas nav to redzējušas? Kā izzināt un izvērtēt vēsturiskos notikumus, lai sabiedrība līdzdarbotos un aktīvi iesaistītos mūsdienu kultūrtelpas veidošanā? Vēsturisko notikumu izvērtēšana un kopsakarību identificēšana ir veids kā izprast šodienas sabiedrības attīstības procesus, iezīmējot konkrēta cilvēka, ģimenes vai kopienas līdzdalību. Jauno tehnoloģiju un digitālo instrumentu izmantošana kultūrvēstures atspoguļošanā un to integrēšana tūrisma aktivitātēs rada spēcīgu unikālās teritorijas apmeklēšanas motīvu. Tūrisms 21. gadsimtā ir ne tikai ekonomikas nozare un industriāla atpūta, bet arī sociāli kulturāla aktivitāte. Sociālā tūrisma būtība: ikviena radīts ikvienam un kopā ar ikvienu (FOR everybody, OF everybody and WITH everybody).

Īstenojot projektu vēlamies nodot izpratni, cik svarīgi globalizācijas apstākļos ir izzināt, kopt un nodot nākamajām paaudzēm katra cilvēka, ģimenes, dzimtas, skolas un kopienas vērtības. Veidot spēju sadarboties unikālā kultūrvidē un sekmēt jauniešu līdzdalību. Paredzam sekojošu ietekmi mūsu kopienas kā Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā:

 • veicināta kultūras un radošo industriju attīstība, radīts materiāls izmantošanai izglītības procesos
 • akcentēta Kokneses kultūrvēsturiskās vides unikalitāte, tās savdabības saglabāšana un attīstība
 • biedrība  “Pērses krasts” iegūs atpazīstamību un sabiedrības uzticību
 • mūsdienīgi un atraktīvi publiskotais materiāls aktivizēs kopienas iedzīvotājus izzināt sava novada kultūrvēsturi un novērtēt novadpētniecības iespējas
 • unikālā iespēja vēsturiskos notikumus un zudušos objektus salīdzināt ar mūsdienu ainavu un aktivitātēm

Uzdevumi

Sagatavošanas darbi, sadarbības partneru tikšanās, līgumu slēgšana

Daugavas Sama stāsta veidošanas un audio ieraksta scenārija darbnīcas iesaistot bērnus un jauniešus:

 • sagatavošanās maršruta stāsta izveides darbnīcām, dalībnieku uzrunāšana, materiāla apkopošana par izveidoto lietotni “Galastacija KOKNESE” un par Kokneses simboliku;
 • trīs stāstnieku darbnīcu organizēšana, maršruta iziešana, darba grupu izveide, uzdevumu sadalījums. Stāsta struktūras izveide no Kokneses Sama skatupunkta;
 • Ideju apkopošana, stāsta kopsavilkuma un scenārija iesniegšana.

Satura  pārnese audioierakstā - stāsts no vecā Sama skatupunkta, mūzikas, skaņas un citu audio efektu ieraksts skaņu studijā

Aplikācijas "Galastacija KOKNESE" papildināšana, testēšana un publicēšana:

 • ievietot audio stāstījumu par objektu vēsturi;
 • sagatavot lietotnes programmatūru audio failu ievietošanai;
 • izmanīt mobilās lietotnes saskarnes dizainu, lai tas būtu lietotājam ērts un viegli saprotams ar pievienotajiem audio stāstījumiem;
 • lietotnes atjaunināšana Google play un Apple app lietojumprogrammu veikalos, lai tas būtu pieejams lietotājiem;
 • testēšana.

Noslēguma pasākums - lietotnes prezentācija

Projekta noslēguma atskaites sagatavošana un iesniegšana 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējās kopienas dažādas interešu grupas un pārstāvji - skolēni, formālās un neformālās izglītības dalībnieki, gidi, studenti, radošo industriju uzņēmēji, ģimenes
Kokneses dabas parka viesi - kultūras tūristi, vēstures interesenti, ģimenes, draugu kompānijas, skolēni, studenti, vasaras nometņu dalībnieki, interešu grupas
Biedrības biedri
Sadarbības partneri - pašvaldība, kultūras un izglītības iestādes, NVO, radošo industriju pārstāvji, atmiņu institūcijas, tūrisma nozares uzņēmumi.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji

 • Izstrādāta 1 viedtālrunī izmantojamu aplikāciju - maršrutu vēstures materiālu parādīšanai digitālajā vidē ar paplašinātās realitātes (AR) saturu un atraktīvu audio stāstu par vismaz 20 nozīmīgiem objektiem un notikumiem Kokneses pilsētā. 
 • Sagatavota, prezentēta un publiski pieejama 1 projekta gaitas un rezultātu digitāla prezentācija.
 • Noorganizēts 1 pasākums, kas aktualizē kultūras mantojuma digitalizācijas priekšrocības  novada  kūltūrvides veidošanā

 

Kvalitatīvie rādītāji

 • veicināta kultūras un radošo industriju attīstība reģionā, radīts materiāls izmantošanai izglītības procesos, uzņēmēju risinājumos un pakalpojumos, virtuālās un paplašinātās realitātes produktos;
 • piesaistīta vietējo iedzīvotāju un Kokneses viesu interese par Daugavas posma pie Kokneses, Pērses upes un Kokneses dabas parka ainavas kultūrvēsturiskā mantojuma salīdzinājumu ar mūsdienām;
 • akcentēta Kokneses kultūrvēsturiskās vides unikalitāte, tās savdabības saglabāšana un attīstība
 • biedrība  “Pērses krasts” iegūs atpazīstamību un sabiedrības uzticību, kas ļaus veidot kvalitatīvu vēsturiskās informācijas un datu saglabāšanas sistēmu, lai rūpētos par kultūrvēsturisko liecību pārmantošanu;
 • mūsdienīgi un atraktīvi publiskotais materiāls aktivizēs kopienas iedzīvotājus izzināt sava novada kultūrvēsturi un novērtēt novadpētniecības iespējas;
 • unikālā iespēja vēsturiskos notikumus un zudušos objektus salīdzināt ar mūsdienu ainavu un aktivitātēm, rosina  to visu redzēt un izzināt arī klātienē;
 • tiks stiprināta biedrības biedru un vietējās kopienas pašapziņa, spēja sadarboties unikālā kultūrvidē sekmējot līdzdalību novadpētniecības, sociālo jautājumu un kritiskās domāšanas aspektos