Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada bibliotēka
Projekta kopējās izmaksas:
2970.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2850.00 EUR
Līdzfinansējums:
120.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts ”Stipri garā, stipri darbos” ir 3 kultūras nozaru - bibliotēkas, kultūras nami, muzeji - 7 reģiona vēsturiskās zemes novados: Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu,  Valmieras, Valkas iestāžu darbinieku apmācību programmas projekts, kas paredz iesaistīt aptuveni 80 dalībniekus. Projekta realizācijas vieta – Madonas novada bibliotēka. Projekta ietvaros plānotas 3 dienu apmācības:

  1. Iedvesmojošā diena

Ieva Lejiņa / Adamss, sabiedrisko attiecību speciāliste, komunikācijas un iedvesmas trenere.

  1. Publiskās uzstāšanās diena

Ligita Smildziņa, Mag.paed., teātra pedagogs; prasme uzstāties, publiski runāt, sevi pasniegt publikas priekšā, improvizēt.

  1. Mediju diena

Krista Vāvere, mediju komunikācijas, prezentāciju prasmju un runas trenere

Rezultātā tiks attīstītas un pilnveidotas prasmes un iemaņas savstarpējā komunikācijā komandas darba organizācijā, tiks iegūtas jaunas zināšanas par iedvesmas un radošuma attīstīšanu, publisko uzstāšanos, mediju komunikāciju un pasākumu režiju, paplašinot un uzlabojot turpmākā darba un kultūras iestāžu sadarbības iespējas, veicinot kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma radīšanu sabiedrībai Vidzemes vēsturiskajā zemē..

Nozīmīgākais faktors - attīstīsies sadarbība starp 7 novadu pašvaldību - Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Valmieras, Valkas kultūras nozarēm- bibliotēkām, kultūras namiem un muzejiem turpmākajiem kopprojektiem, balstoties uz jauniegūtajām zināšanām.

Mērķi

Bibliotēkas, muzeji, kultūras nami nereti tiek nostādīti konkurējošās lomās, pasākumu, aktivitāšu plānošana notiek šaurā lokā – iestādes iekšienē, tādējādi vienlaikus “ģenerējot” līdzīgas idejas. Tāpēc nepieciešams tuvināt visas kultūras iestādes, ļaujot iepazīt citam citu, mācīties sadarboties, vienoties kopīgās rīcībās, vienotā redzējumā uz kopīgiem mērķiem visus vienojošajā Vidzemes vēsturiskajā zemē.

“Pētījumi liecina, ka sistemātiskas mācības var paaugstināt darbinieku produktivitāti par 15-20%. Mācībām var būt pietiekoši liela ietekme uz darbinieku rīcību, ja tās ir atbilstošas moderniem mācīšanās principiem”. Jebkurš darbinieks vēlas mācīties un apgūt kaut ko jaunu, sev noderīgu. Galvenais priekšnoteikums – darbiniekam ir jāsaskata jēga tērēt savu laiku un enerģiju, iesaistoties konkrētās mācību aktivitātēs.

Valstiskā līmenī katras nācijas izdzīvošana ir atkarīga no nācijas intelektuālās elites, kultūras procesu virzības, valodas, mijiedarbes starp cilvēkiem, viņu spējām un zināšanām nodrošināt konkrētās vēsturiskās vietas raksturīgās kultūrvides tradīciju un vērtību saglabāšanu un to tālāku popularizēšanu.

Kultūras darbiniekam jāapgūst novitātes, jaunas šodienai atbilstošas darba metodes, lai tās pielietotu saskarsmē ar iestāžu apmeklētājiem, vietējiem iedzīvotājiem, rodot individuālu pieeju, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sociālās vai reliģiskās piederības, tādējādi nodrošinot pakalpojumus, kultūras piedāvājumu jebkuram sabiedrības loceklim Vidzemes vēsturiskajā zemē.

Bibliotēka ir vieta, kur pulcējas zināšanas un mums ir jāmācās saprast nevis to, kas mūs šķeļ, bet gan to, kas mūs vieno, tādējādi kļūstot stiprākiem garā un stiprākiem darbos!

Šajā projektā ir meklēts un iestrādāts kopīgais nozarēm, kas varēs kalpot, veidojot ideju banku tālākai sadarbībai, tālākiem kopprojektiem. Ņemot vērā pastāvošo konkurenci, virzība uz sadarbību ir izaicinājums jaunu ideju ieviešanai, kas pēc būtības ir galvenais faktors jebkurai attīstībai.

Šodien svarīgi saprast sevi un redzēt par sevi to, kas dod iespēju attīstīties un virzīties uz priekšu. Meklēt vēl neieraudzīto, kas palīdz attīstīties ne vien mums pašiem, bet attīstīt kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Vidzemes vēsturiskajā zemē.

Uzdevumi

Ir izveidota projekta realizācijas darba grupa, kura izstrādājusi projektu un to realizēs.

Ir apzinātas apmācību  tēmas, kas vieno visas trīs kultūras nozares. 

Ir apzināti lektori – savas darbības lietpratēji, kuri var aizraut auditoriju, atstājot paliekošas zināšanas. 

Veiktas sarunas ar iespējamiem lektoriem. 

Apzinātas apmācību telpas Madonas bibliotēkā.

Mācību metodes - izvēlētas atbilstoši situācijai, konkrētiem mācību mērķiem. Lai cik populāra šobrīd pasaulē ir mācīšanās, izmantojot sociālās, tiešsaistes platformas, attālinātā mācīšanās Covid-19 laikā daudzus ir nogurdinājusi, šobrīd izkristalizējusies tendence, ka cilvēki priekšroku dod klasiskajiem kursiem un semināriem. Īpaši aktuālas kļuvušas interaktīvas mācības ar spēles elementu iesaisti.

Balstoties uz iestrādēm, projekta realizācija notiks  2 posmos: apmācību  sagatavošanas posms un apmācību  norises posms

1.diena. Iedvesmojošā diena 

Ieva Lejiņa / Adamss, uzņēmēja, sabiedrisko attiecību speciāliste, pasniedzēja, komunikācijas un iedvesmas trenere.

Kā kļūt par ekspertu savā jomā? Kā izvairīties no pārpratumiem komunikācijā un panākt, lai tevi sadzird? Kā trenēt harizmātisku uzvedību un pārrakstīt realitāti savā labā? Kā izbeigt uztraukties un sākt gūt prieku no publiskas uzstāšanās? Kā likt stereotipiem strādāt savā labā un padarīt savu personu par zīmolu? Kā kļūt par magnētisku personību? Kā izskatīties un justies labāk?

2.diena. Publiskās uzstāšanās diena

Ligita Smildziņa, Mag.paed.,teātra pedagogs. 

Efektīva komunikācija ilgtspējīgai sadarbībai – prasme uzstāties, publiski runāt, sevi pasniegt publikas priekšā, stresa pārvarēšana, prasme pielāgoties, saprasties, improvizēt.

3.diena. Mediju treniņa diena

Krista Vāvere, mediju komunikācijas, prezentāciju prasmju un runas trenere, konsultante, žurnāliste

Konkrētai mērķauditorijai adresētu vēstījumu formulēšana, improvizēta mediju intervija, t.sk., atbildot uz neērtajiem jautājumiem. Apģērbs. Autentiskums runā. Bailes runāt medijos. Balss un runas veids. Elpošanas tehnikas. Instrumenti. Ķermeņa valoda. Metodes baiļu un stresa pārvarēšanai. Neverbālā komunikācija. Runas līmeņi. Runas saturs un struktūra. Runātājs telpā. Saikne ar auditoriju.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

3 kultūras nozaru (bibliotēkas, kultūras nami, muzeji) iestāžu vadītāji 7 Vidzemes vēsturiskās zemes novados - Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Valmieras, Valkas. Aptuveni 80 dalībnieki.
Pastarpināti šo kultūras iestāžu klienti – esošie un potenciālie.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Projekta dalībnieku skaits-  ap 80 kultūras darbinieki.

Apmācības palīdzēs dalībniekiem:

  • attīstīt un pilnveidot prasmes un iemaņas savstarpējā komunikācijā, izvairoties no pārpratumiem, trenējot harizmātisku uzvedību, izvērtējot personīgo efektivitāti, attīstot  radošumu.
  • tiks iegūtas jaunas zināšanas un materiāli efektīvai komunikācijai ilgtspējīgai sadarbībai, trenējot prasmi uzstāties, publiski runāt, pārvarēt stresu, prasmi pielāgoties, saprasties un improvizēt.
  • Apgūta konkrētai mērķauditorijai (medijiem) adresētu vēstījumu formulēšana, izzināti neverbālās komunikācijas aspekti, runas līmeņi, tās saturs un struktūra, saikne ar auditoriju un citi svarīgi faktori komunikācijā ar medijiem.

Attīstīsies sadarbība starp 7 novadu pašvaldību - Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Valmieras, Valkas kultūras nozarēm - bibliotēkām, kultūras namiem un muzejiem  turpmākajiem  kopprojektiem.

Madonas novada  bibliotēka:

  • pilnveidos savu profesionālo spēju - jaunas zināšanas lekciju apmācībās
  • profesionālie kontakti - turpmākai sadarbībai, idejām
  • jauna kvalitāte modernajā komunikācijā, pasākumu organizatoriskajā jomā 

veidos publicitāti Vidzemes reģionā 

Rezultātā - ieguvēji kultūras patēriņa klienti visās 3 kultūras nozarēs. 


Līdz ar jaunām zināšanām tiek izslēgta iespēja pasaules procesus uzlūkot pa vecam.