Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5712.60 EUR
Finansējums no VKKF:
5062.60 EUR
Līdzfinansējums:
650.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts iekļauj vairākas aktivitātes, kuru galvenais mērķis ir saglabāt un popularizēt unikālo un daudzveidīgo Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu.

Izzinot lizumnieša Viļa Zvaigznīša daudzpusīgo personību un daiļradi, kā arī atzīmējot viņa 110.dzimšanas dienu, tiks izdota grāmata “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”. Tajā, izvērtējot un atlasot no iepriekš atšifrētajiem Viļa rokrakstiem, tiks iekļauti dažādu posmu un dzejas formu darbi, fragmenti no dienasgrāmatām, viņa tēlniecības darbu fotogrāfijas, laikabiedru atmiņas, kā arī novadnieka Jura Zaķa pētījums par V.Zvaigznīša dzīvesgājumu, vienlaikus caur Viļa dienasgrāmatām atklājot daudzus vēsturiskus faktus. Grāmatas iespiešanu nodrošinās izdevniecība “Sava grāmata”. 

Tiks noorganizēti grāmatas atvēršanas svētki un tēlniecības meistardarbnīca ar tēlnieku Ivaru Drulli, pieaicinot arī literatūrzinātnes un tēlniecības studentus, radot iespēju izmantot dzeju un skulptūras kā iedvesmu, lai radītu ko jaunu un unikālu.

Lai popularizētu grāmatu un padarītu to pieejamāku plašākam sabiedrības lokam, kā arī  nodrošinātu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm, tiks iesniegts e-obligātais eksemplārs, grāmata būs pieejama Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM). Grāmatas fragmentu lasījumu audio ieraksti būs klausāmi interneta vietnēs – Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā, Latviešu Folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. 

Mērķi

Ir cilvēki, kuri nedrīkst „zust no ļaužu piemiņas”. Viens no tādiem ir Vilis Zvaigznītis – ar daudziem talantiem apveltīts, neparasts, dziļi inteliģents lizumnietis. Nākamajām paaudzēm mantojumā viņš ir atstājis daudzas skulptūras un literārus sacerējumus, laikabiedri viņu atceras kā apburošu un erudītu stāstītāju ar izkoptu valodu, kā vietējo gidu un izvadītāju bēru ceremonijās. 

Tēlnieks, literāts, pēc izglītības inženieris-ķīmiķis  Vilis (Vilhelms) Zvaigznītis dzimis Lizumā pirms 110 gadiem. Skulptūrās Vilis nereti izmantojis latviešu tautas pasaku velna tēlu. Zināmākā Viļa Zvaigznīša velna skulptūra ir Gosupes velns. Viļa mūža sapnis bija kļūt par dzejnieku, publicēt savus dzejoļu krājumus. Kaut atzīti literāti atbalstīja viņa centienus un darbus, laiku un apstākļu sakritības dēļ grāmata tā arī netika izdota. Arvien mazāk paliek to cilvēku, kuri viņu atceras, un viņa literārie darbi joprojām nav apkopoti un publicēti.

Ļoti novērtējami ir bijušā lizumnieša Jura Zaķa centieni saglabāt Viļa piemiņu un darbus. Juris ir rūpīgi studējis Viļa dienasgrāmatas, pārrakstījis viņa literāro darbu manuskriptus un apkopojis pētījumā, savijot vienotā stāstījumā laikmeta liecības ar fragmentiem no Viļa dienasgrāmatām. Juris ir vairāku grāmatu autors. Ar mērķi saglabāt vietējo kultūras mantojumu, līdztekus pētot un atklājot jaunus vēstures faktus, viņa pētījums ir nozīmīgs pagājušā gadsimta Latvijas vēstures liecinājums. 

Izdodot grāmatu “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”, projekta mērķis ir apzināt un atspoguļot daudzpusīgo Viļa Zvaigznīša daiļradi un dzīvesstāstu saistībā ar vēstures notikumiem, lai veicinātu Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamību un pieejamību, piederības sajūtu, paplašinot sabiedrības redzesloku un iedvesmojot mūsdienu cilvēkus nebaidīties būt radošiem, uzdrīkstēties un sekot savam sapnim.

Uzdevumi

Jūnijā Ligita Zitāne veic Viļa Zvaigznīša dzejas un prozas darbu izvērtēšanu iekļaušanai grāmatā.

Jūnijā Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki veic Viļa Zvaigznīša laikabiedru atmiņu un fotogrāfiju piefiksēšanu un sagatavošanu publicēšanai grāmatā.

Jūnijā Juris Zaķis turpina atšifrēt un pārrakstīt datorrakstā Lizuma novadpētniecības muzeja krājumā esošos Viļa Zvaigznīša rokrakstus; pēta un izvērtē materiālus par Viļa Zvaigznīša dzīvesgājumu - Latvijas valsts arhīva krājumā, kā arī personīgajos arhīvos esošos, veic daiļrades un vēsturisko faktu izpēti, izvērtēšanu un iekļaušanu grāmatā; papildina grāmatas saturu. Ar Lizuma novadpētniecības muzeju saskaņota materiālu publicēšana. Sakārtoti autortiesību jautājumi grāmatas publicēšanai. Manuskripts tiek nodots izdevniecībai.

Jūlijā izdevniecība “Sava grāmata” veic manuskripta rediģēšanu, maketēšanu, vāka dizaina izstrādi.

Augustā izdevniecībā “Sava grāmata” notiek grāmatu drukāšana.

Septembrī Gulbenes novada bibliotēka organizē grāmatas “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos” atvēršanas pasākumu Viļa Zvaigznīša dzimtajā pusē – Lizuma pagasta “Kalaņģos”. Pasākuma ietvaros tēlnieks Ivars Drulle organizē un vada tēlniecības meistardarbnīcu “Viļa Zvaigznīša radītās skulptūras – iedvesma lieliem un maziem”. Uz pasākumu tiks aicināti literāti, tēlniecības un literatūrzinātnes studenti, jaunieši, ikviens interesents.

Oktobrī Mikus Bulmeisters, SIA "KlausāmNAMI”, nodrošina profesionālu grāmatas fragmentu lasījumu audio ierakstu veikšanu studijā. Fragmentus lasa brīvprātīgie.

Novembrī Gulbenes novada bibliotēka veic audio ierakstu apstrādi, ievieto tos bibliotēkas mājaslapā, Latviešu Folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Tiek iesniegts grāmatas e-obligātais eksemplārs, nodrošinot pieejamību Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM).

Decembrī projekta atskaites sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes, īpaši Lizuma puses iedzīvotāji, kuri paši vai viņu senči pazinuši Vili Zvaigznīti. Taču grāmata (kas būs pieejama arī digitālā formātā Latvijas Nacionālās bibliotēkas DOM sistēmā) un tās fragmentu lasījumi audio formātā varētu saistīt ikvienu, kurš interesējas par Latvijas kultūrvēsturi, vēlas veikt V.Zvaigznīša daiļrades pētīšanu. Grāmatu varēs iekļaut un izmantot Gulbenes novada skolu mācību stundās par novada kultūrvēsturi, ieinteresējot jauniešus un paplašinot viņu redzeslauku.

Paredzamie projekta rezultāti

Turpinot iesākto Viļa Zvaigznīša rokrakstu (dzejoļu, prozas, dienasgrāmatu) atšifrēšanu, tiks apzināts viņa atstātais literārais mantojums.

Darbi tiks izvērtēti un atlasīti publicēšanai grāmatā.

Apzināts Viļa Zvaigznīša veikums tēlniecībā, veicot viņa tēlniecības darbu – skulptūru foto fiksāciju, izvērtējot grāmatā iekļaujamos attēlus.

Iegūti atmiņu stāsti no iedzīvotājiem, kuri pazinuši Vili Zvaigznīti.

Jura Zaķa sarakstītajam pētījumam par Viļa Zvaigznīša dzīvi un daiļradi pievienota V.Zvaigznīša dzejoļu un prozas darbu izlase, tēlniecības darbu un citas viņa dzīvi un daiļradi raksturojošas fotogrāfijas.

Izdota grāmata “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos” ne vairāk kā 200 eksemplāros, kuri nonāks novada skolu un pagastu bibliotēkās, kā obligātais eksemplārs lielākajās bibliotēkās Latvijā, kā arī tiks izmantoti Gulbenes novada bibliotēkas un Lizuma pagasta prezentācijas vajadzībām.

Noorganizēts grāmatas atvēršanas pasākums ar fragmentu lasījumiem klātienē, kā arī ar tēlniecības meistardarbnīcu, tādējādi veicinot grāmatas publicitāti. Pasākuma apmeklējums 80 cilvēki, meistardarbnīcas 15 – 20 cilvēki.

Veikti grāmatas fragmentu lasījumu audio ieraksti, kas ikvienam klausāmi Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā un Latviešu Folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Tā kā tiks iesniegts grāmatas e-obligātais eksemplārs, digitālā formātā tā būs lasāma ikvienam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM).

Materiāli tiek izmantoti skolās mācību procesā par novada kultūrvēsturi.