Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Projekta kopējās izmaksas:
9825.88 EUR
Finansējums no VKKF:
7925.88 EUR
Līdzfinansējums:
1900.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk - LMS) plāno izdot grāmatu par Zvārtavas pili (Gaujienas pagasts, Smiltenes novads), šobrīd – LMS muzeja filiāle “Zvārtavas pils”. Izdevuma pamatā ir sertificētas arhitektes Rutas Dobičinas laikā no 2020. līdz 2022.g. veiktais pētījums par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Zvārtavas muižas kungu māju, valsts aizsardzības Nr.2763, LMS īpašumā no 1970.g. Pētījumā ir apkopota informācija par Zvārtavas pils vēsturi no 18. gs. vidus līdz mūsdienām, pētot tās teritoriālo identitāti un būvvēsturi. Izdevumā iekļauti fragmenti no Johana Krauzes atmiņām par laiku, kad viņš dzīvoja un strādāja Zvārtavas tuvākajā apkārtnē (1784 – 1786), kā arī barona Aleksandra Ferzena atmiņu stāstījuma fragmenti par dzīvi tobrīd jaunuzceltajā Zvārtavas kungu mājā. Pētījumā atklājas unikāla laikmeta aina kopsakarībā ar vēlākajiem izaicinājumiem gan veidojot Latvijas valstiskumu, gan pārdzīvojot okupācijas periodu. Izdevums iepazīstina ar Zvārtavas pils nākamajiem īpašniekiem un lietotājiem, ar ēkas pielāgošanu citām funkcijām, ēkā veiktajām pārbūvēm, tās saglabāšanu un atjaunošanu. Pētījuma materiāli, t.sk. vēstures liecības par pili un tās īpašniekiem, darbiniekiem, līdz šim nav bijuši publiski pieejami. Muižas komplekss ir ikdienā publiski pieejams tūrisma apskates objekts, kur ar vēsturiski bagāto mantojumu mijiedarbojas nozīmīgu Latvijas un ārzemju mākslinieku sniegums iekārtotajās mākslas darbu ekspozīcijās.

Mērķi

Projekta pamatojums ir izdot grāmatu par Latvijas vēsturei kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu, valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Zvārtavas muižas kungu māju, tās izveides apstākļiem un kontekstiem, aptverot arhitektūras, kultūras mantojuma, vizuālās mākslas, novadpētniecības un sociālās atmiņas – starpdisciplināri dažādos skatapunktus.  Ar VKKF finansējumu 2022. gadā ir tapis izdevums makets, tajā ir iekļauts R.Dobičinas pētījums un vizuālie materiāli – fotogrāfijas, projekta plāni, u.c., kopējais izdevuma maketa apjoms ir 208 lpp. Izdevuma druka ir plānota Jelgavas tipogrāfijā, plānotais izdevuma metiens 1000 gab.

Izdevums “Zvārtavas pils” ir nozīmīgs ieguldījums Zvārtavas pils darbībā un attīstībā gan kā LMS muzeja izstāžu un mākslinieku radošās darbības norises vietai, gan arī kultūras mantojuma un tūrisma apskates objektam Ziemeļvidzemē.

Projekta mērķi ir: 1) Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšana un saglabāšana, nodrošinot grāmatas Zvārtavas pils” izdošanu un publisko pieejamību dažādu interesentu un speciālistu lokam, t.sk. kultūras mantojuma, mākslas, vēstures nozaru profesionāļiem, mākslas zinātniekiem, pedagogiem, mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem, interesentiem un LMS muzeja apmeklētājiem, tūristiem; 2) veikt LMS muzeja un tajā iekļauto ēku - valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu, popularizēšanu, skaidrojot muzeja vēsturi un kontekstus; 3) veicināt Zvārtavas pils autentisko materiālu vēsturiskās izpētes procesu (ēkas arhitektūras, būvvēstures un tās īpašnieku vēsturiskā izpēte); 4) Zvārtavas kultūrtelpas un novada savdabības atainošana  atbilstoši vēsturiskiem avotiem un popularizēšana, rīkojot LMS muzeja izdevuma “Zvārtavas pils” prezentācijas LMS muzejā Rīgā, 11. novembra krastmalā 35 un LMS muzejā “Zvārtavas pils”.

Uzdevumi

01.06.-29.06.2023.    Izdevuma maketa pārskatīšana un sadarbībā ar SIA Jelgavas tipogrāfija sagatavošana drukai;

01.06. – 01.10.2023.  Izdevuma publicitātes pasākumu plānošana un veikšana;

29.06.- 29.07.2023. Izdevuma “Zvārtavas pils” druka Jelgavas tipogrāfijā;

05.08.2023.  Izdevuma “Zvārtavas pils” prezentācijas pasākums Zvārtavas pilī;

28.08.2023.  Izdevuma “Zvārtavas pils” prezentācijas pasākums LMS galerijā Rīgā, 11. novembra krastmalā 35;

01.10.-01.11.2023.  Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes novada mākslas skolu audzēkņi un pedagogi.
Vidzemes – Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes, Valkas u.c. novadu iedzīvotāji.
Zvārtavas pils apmeklētāji 2023. gadā. Visvairāk pili apmeklē ekskursanti (ģimenes, draugu, darba un senioru kolektīvi) no Vidzemes reģiona, Latvijas un ārzemēm. Bērni, jaunieši un ģimenes tiek īpaši aicināti uz dažādiem LMS muzeja pasākumiem: Leģendu nakts, Atvērtās dienas laukos u.c. Zvārtavas pils ir atvērta ikvienam kultūras mantojuma, mākslas interesentam.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izdots un prezentēts LMS muzeja izdevums “Zvārtavas pils”, kā pamatā ir sertificētas arhitektes Rutas Dobičinas no 2020.-2022.g. veiktais pētījums par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - Zvārtavas muižas kungu māju. Izdevuma maketā ir iekļauti arī vizuālie materiāli, kā vēsturiskās un mūsdienu fotogrāfijas, projekta plāni, u.c., kopējais izdevuma maketa apjoms ir 208 lpp. Izdevums “Zvārtavas pils” ir nozīmīgs ieguldījums Zvārtavas pils darbībā un attīstībā gan kā LMS muzeja izstāžu un mākslinieku radošās darbības norises vietai, gan arī kultūras mantojuma un tūrisma apskates objektam Ziemeļvidzemē. Izdevuma druka ir plānota Jelgavas tipogrāfijā, plānotais izdevuma metiens 1000 gab. Izdevumā izmantoti materiāli un fotogrāfijas no: Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas lasītavas kolekcijas, Smiltenes novada muzeja kolekcijas, Pērnavas pilsētas muzeja kolekcijas, Tallinas Arhitektūras muzeja kolekcijas, Māras Kārkliņas ģimenes arhīva, Lailas Nartišas ģimenes arhīva, Jāņa Prauliņa arhīva, Akmentiņu ģimenes arhīva. Tiks rīkotas LMS muzeja izdevuma “Zvārtavas pils” izdevuma prezentācijas LMS muzejā Rīgā, 11. novembra krastmalā 35, un LMS muzejā “Zvārtavas pils”.