Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
16000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8000.00 EUR
Līdzfinansējums:
8000.00 EUR

Kopsavilkums

Par valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam mērķi izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai, vienlaikus risinot kā kultūras pieejamības sabiedrībai jautājumus, tā kultūras ilgtspējas jautājumus un apliecinot, ka kultūra ir būtisks resurss gan nacionālas valsts attīstībai, gan katra cilvēka personīgajai izaugsmei. Galvenais kultūrpolitikas fokuss ir vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem attiecībā uz kultūras pakalpojumu pieejamību un līdzdalības iespējām kultūrā.

Latviešu vēsturiskajās zemēs ir pierakstīts un uzkrāts -  Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latvijas Universitātes aģentūrā, bagātīgs teiku un leģendu krājums, bet tas galvenokārt tiek izmantots zinātniskajos pētījumos. Projektā “Leģendas nakts” vēlamies izstāstīt ar profesionālu mākslinieku palīdzību sabiedrībai Valkas teiku, kas ir viena no vismazāk zināmām par Pedeles upi un Putras kalnu.

Dosim iespēju pierobežas reģiona, Valkas un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem, kā arī viesiem iepazīties ar šo Vidzemes reģiona Valkas  teikas unikalitāti.  

Projekta pasākums tiks realizēts 2024. gada  9. augustā Valkā, Putras kalnā un abos Pedeles upes krastos. Uzvedumā  "Leģendas nakts" piedalīsies 100 profesionālo un amatiermākslas kolektīvu dalībnieki (bungu un dudu mūzikas grupu "Auļi", Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs, jaukatais koris "Anima", Valkas novada sieviešu koris "Ziemeļstīga", Valkas folkloras dziesmu kopa "Naburgi", SIA "Artistic") un plānotais skatītāju skaits ir 1000.

Mērķi

Popularizēt Latviešu vēsturisko zemju Vidzemes reģiona mutvārdu folkloras teiku daudzveidību un unikalitāti.

Ilgtermiņa mērķi:

- Sekmēt personības pilnvērtīgu attīstību, popularizēt Vidzemes mutvārdu folkloras daudzveidību un izplatību, kas veicinātu demokrātiskas, atvērtas sabiedrības attīstību.

- Rosināt sabiedrības interesi par Vidzemes reģiona  mutvārdu folkloras nozīmi cilvēka garīgās pasaules veidošanā.

Īstermiņa mērķi:

  1. Apliecināt Vidzemes mutvārdu folkloras (teikas)  profesionālu mākslinieku izpildījumā, kas sekmētu  sabiedrības ētisko un estētisko vērtību attīstību.
  2. Akcentēt atšķirīgo un neapšaubāmi bagātīgo Latviešu vēsturisko zemju mutvārdu folklorā,
  3. Veicināt jauniešu mērķauditorijā un sabiedrībā kopumā interesi par Vidzemes mutvārdu folkloru profesionālu mākslinieku izpildījumā uzvedumā "Laģendas nakts" ar moderniem skatuviskās izteiksmes līdzekļiem tā sekmējot personības pilnvērtīgu attīstību.

Uzdevumi

1. Palielināt Vidzemes reģiona Valkas  mutvārdu folkloras materiālu atpazīstamību, noorganizējot Valkas pilsētā uzvedumu "Leģendas nakts", tā veicinot demokrātiskas, atvērtas sabiedrības attīstību.

2. Noorganizēt pasākumu - uzvedumu  "Leģendas nakts", kurā piedalīsies bungu un dudu mūzikas grupu "Auļi", Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs, jaukatais koris "Anima", Valkas novada sieviešu koris "Ziemeļstīga", Valkas folkloras dziesmu kopa "Naburgi",

3. Nodrošināt uzvedumā "Leģendas nakts" modernās mākslas instalācijas 3D vizualizāciju ūdens ekrānos (Artistic.lv)

4.         Veicināt Valkas mutvārdu folkloras (teikas) iekļaušanu sabiedrības ētisko un estētisko vērtību attīstībā.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Balstoties uz iepriekšējo pieredzi novada pasākumos, mērķauditoriju veidos jaunieši (25%), vidējā paaudze (40%), seniori (30%), kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām (5%).
Plānotais uzveduma skatītāju skaits – 1000 Valkas novada iedzīvotāji un novada viesi. Informācija par pasākumu tiks publicēta: Instagram, Facebook, www.valka.lv, www.ziemellatvija.lv), kā arī tiks izvietotas afišas Valkas pilsētā un pagastu pārvalžu teritorijā. Valkas pilsētā tiks izvietoti reklāmas baneri pilsētā.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie un kvalitatīvie rādītāji:

 - Uzvedumā piedalīsies arī 40 amatierkolektīvu dalībnieki, kuriem būs iespēja pilnveidoties un iegūt papildus zināšanas, strādājot kopā ar 60 profesionāliem māksliniekiem,

 - vismaz 1000 skatītājiem būs iespēja iepazīt Vidzemes mutvārdu folkloras (teikas) daudzveidības iespējas  profesionālu mākslinieku izpildījumā uzvedumā "Laģendas nakts" ar moderniem skatuviskās izteiksmes līdzekļiem, kas sekmēs Vidzemes kultūras daudzveidību saglabāsanu, kā arī sabiedrības ētisko un estētisko vērtību attīstību,

-  Veicinās jauniešu mērķauditorijā (aptuveni 20% no kopējā skatītājus skaita) un sabiedrībā kopumā interesi par Vidzemes mutvārdu folkloru tā sekmējot personības pilnvērtīgu attīstību.