Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras atbalsta un attīstības biedrība @kultūrvieta
Projekta kopējās izmaksas:
10238.50 EUR
Finansējums no VKKF:
6560.50 EUR
Līdzfinansējums:
3678.00 EUR

Kopsavilkums

Saglabājot un nododot nākamajām paaudzēm Latvijas un katra novada kultūras vērtības, svarīgi apzināt tos kultūras darbiniekus, kuru darbs ir veidojis novada stipros kultūras pamatus un saglabāt šo personību paveikto iedzīvotājiem pieejamā formātā.2024.gada decembrī savu simto jubileju svinētu dzejnieks, kultūras darbinieks un (operdziedātāja) Jāņa Zābera memoriālā muzeja “Vecais ceplis” pirmais vadītājs Jānis Gavars (1924 - 1987). Dzejnieks savā īsajā radošajā mūžā izdevis vien divus dzejas krājumus “Labību apliecini” (1973) un “Bites lidojums” (1980), trešais dzejas apkopojums “Zemē iesētās dienas” (1994) izdots pēc dzejnieka nāves. Dzejnieka Jāņa Gavara tekstus iecienījusi komponiste Elga Īgenberga, kā arī citi komponisti, kuri dzeju ietērpuši savās melodijās. Jāņa Gavara dzeja un mūzika ar dzejnieka tekstiem vēl joprojām tiek plaši izmantota, taču dzejas krājumi ir maz pieejami, iespiestie nošu materiāli ir reti sastopami, kā arī daudziem dzejnieka daiļrades izmantotājiem pat nav informācijas par Jāņa Gavara biogrāfiju. Ir savākti daudzi materiāli par Jāni Gavaru, taču nav neviena apkopojoša materiāla, kurā varētu atrast gan viņa dzeju, dziesmu notis un tekstus, kā arī apkopotas informācijas par dzejnieka  dzīves gaitām, līdzgaitnieku atmiņām Madonas novadā un Latvijā. Grāmata “Kā ozols… kā liepa… pie Aiviekstes. Dzejniekam Jānim Gavaram 100” būs veltījums dzejniekam Jānim Gavaram simtgadē un apkopos dzejnieka dzīves gājumu, līdzgaitnieku atmiņas, dzeju, kas publicēta visos trijos dzejas krājumos, nepublicētos dzejoļus, kā arī komponistu - Elgas Īgenbergas, Artūra Kloppes, Jāņa Novika un Ata Novika dziesmas ar Jāņa Gavara tekstiem.

Mērķi

Ar jau veikto plašo materiālu apkopojumu un izpēti (dzejnieka biogrāfija un radošā darbība, atmiņu stāsti un liecības, daiļrades apkopojums un atlase, nošu materiāli, fotogrāfijas un dokumenti) grāmata uzskatāma par starpnozarisku un novadpētniecisku darbu, kas saistāms gan ar literatūras, mūzikas un novadpētniecības profesionāļiem Vidzemes reģionā un Latvijā, kā arī veicina māksliniecisko jaunradi. 

Dzejnieks Jānis Gavars zināms kā literāts, kas apraksta cilvēka dzīvi Vidzemes laukos, tās dabas skaistumu un daudzveidību, ko apstiprina arī viņa līdzgaitnieku rakstnieces Ilzes Indrānes, Kelīnas Klānas, dzejnieka Pētera Jurciņa, Oļģerta Skujas u.c. apkopotās atmiņas, kuras plānots iekļaut izdevumā. 

Jānis Gavars piedalījies arī operdziedātāja Jāņa Zābera muzeja "Vecais ceplis" izveidošanā un bijis pirmais tā vadītājs muzeja aktīvākajos darba gados. Rakstījis dzeju un kopā ar komponisti Elgu Īgenbergu izveidots dziesmu cikls "Pie Aiviekstes" - veltījums Jāņa Zābera piemiņai, kura nošu partitūras paredzēts iekļaut izdevumā. 

Grāmatas izdevums plānots ne tikai kā veltījums dzejniekam Jānim Gavaram simtgadē, bet tas atainotu arī Madonas novada, un ne tikai, kultūras mantojumu literatūrā, mūzikā un novadpētniecībā, atspoguļojot Vidzemes radošo personību atstāto mantojumu. Izdevums labi kalpotu kā novada prezentācijas materiāls. Tā pieejamība Madonas novada bibliotēkās ļautu radošiem profesionāļiem izmantot grāmatā iekļauto materiālu mākslinieciskā jaunradē. 

Uzdevumi

  • Pabeigt grāmatas manuskriptu. (Apkopotas fotogrāfijas, dokumenti, publikācijas, atmiņu stāsti, dzeja, nošu partitūras.) 
  • Projekta apstiprināšanas gadījumā nodot manuskriptu korektoram un redaktoram.
  • Projekta apstiprināšanas gadījumā nodot koriģēto un rediģēto manuskriptu maketētājam.
  • Nodot Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājumam apkopotos materiālus.
  • Izdot tipogrāfijā gāmatu par dzejnieku un kultūras darbinieku Jāni Gavaru (1924 – 1987) “Kā ozols… kā liepa… pie Aiviekstes. Dzejniekam Jānim Gavaram 100”, tās metiens plānots 300 eks. - vispusīgs, sabiedrībai pieejams materiāls, kas apkopo Madonas novada kultūras mantojumu.
  • Publicitātes materiālu rakstīšana un veidošana, publicitātes pasākumu organizēšana. 
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Literatūras un mūzikas profesionāļi un amatieri, kultūrvēstures pētnieki, literatūras un mūzikas pedagogi un skolēni visā Latvijā, Madonas novada iedzīvotāji – savas vietas patrioti. Mērķauditoriju plānots sasniegt grāmatas eksemplārus nododot gan pašvaldības, gan skolu bibliotēkām, kā arī caur izglītojošiem kultūras pasākumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts - grāmata - visaptverošs izdevums, kas apvieno dzejnieka Jāņa Gavara dzīves laikā radīto daiļradi, biogrāfiju, atmiņu stāstus un fotogrāfijas. Grāmatu eksemplārus plānots dāvināt Madonas novada bibliotēkām, līdz ar to ieguvēji ir visi novada iedzīvotāji, jo grāmatā būs atrodama dzeja, kā arī notis, skolēni, jo grāmata izmantojama zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Ar grāmatas izdošanu tiks aktualizēta Jāņa Gavara daiļrade, veicināts lokālpatriotisms un sabiedrības izglītošana par ievērojamiem novadniekiem.