Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule"
Projekta kopējās izmaksas:
2233.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1810.00 EUR
Līdzfinansējums:
423.00 EUR

Kopsavilkums

Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule" ir vieta, kur tiek apkopotas un saglabātas Malēnijai raksturīgās tradīcijas, folklora un malēniešu dzīves gaitas, kā nozīmīga šīs puses kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. Pateicoties šai savdabīgajai malēniešu dzīves uztverei, muzejs ir ļāvis atdzimt senai, malēniešu izdomātai kāršu spēlei Puns. Muzejs jau divu gadu garumā realizē un popularizē šo unikālo kāršu spēli. Sākotnēji mērķauditorija bija tikai jau izbijuši kāršu spēles pratēji, tomēr ar katru spēles reizi mērķauditorija kļūst arvien plašāka, pulcējot gan izbijušus spēlētājus, gan jaunus spēlētājus. Šogad, sadarbībā ar Viktora Ķirpa Ates muzeju "Vidzemes lauku sēta" tiks organizēts Pasaulē otrais Malēniešu PUNA festivāls. Pasākums balstīts uz malēniešu dzīves sastāvdaļas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, nododot to nākamajām paaudzēm, integrējot mūsdienīgā vidē. Plānotās festivāla norises- kultūras programma no Litenes tautas nama amatierteātra "Nebēdnieki", pirmās avīzes "Puna Vēstis" prezentācija, spēle starp komandām, starplaikos Puna stāstu fiksēšana- vēstures liecību dokumentācija Puna izstādei, noslēgumā rezultātu paziņošana un oriģinālu malēnisku kausu un medaļu pasniegšana no vietējā keramiķa Uģa Puzuļa un Puna kāršu pasniegšana- prezentācija spēlētājiem. 

Otrais projekta notikums ir trešās sezonas malēniešu kāršu spēles Puns Ceļojošā turnīra  atklāšana sadarbībā ar Alūksnes Novada Kultūras centru. Kur kā svarīgākais vai centrālais notikums tiek uzsvērta Ceļojošās izstādes par Punu atklāšana. Dienas garumā risināsies spēle, notikuma vieta Jaunlaicenes pagasta kultūrtelpa "Lazdiņas".

 

Mērķi

Īstenojot šo projektu tiktu veicināta Vidzemes kultūrvēsturiskās zemes Malēnijas  unikālas tradīcijas saglabāšana un stiprināšana nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros radītie pasākumi, paplašinās un dažādos sabiedrībai pieejamu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju  piedāvājumu Annas un Jaunlaicenes pagastos.

Projekta mērķi:

 1. Stiprināt malēnisko identitāti un saglabāt kultūrvēsturiskās zemes Malēnijas tradīcijas;
 2. Pētīt šīs unikālās spēles vēsturi, fiksēt vēstures liecinieku atmiņas;
 3. Radīt sabiedrībai pieejamus kultūras pasākumus dažādās novada vietās;
 4. Iesaistīt jauniešus, lai šis mantojums tiktu nodots nākamajām paaudzēm.

Alūksnes novadam raksturīga malēniešu kultūrvide un savdabīgā pierobežas dzīve. Šis pasākums nu jau kļuvis ļoti populārs Alūksnes novadā un pulcē spēlētājus arī no citiem novadiem. Pamazām šī unikālā spēle Puns kļūst par nozīmīgu un bagātīgi apmeklētu kultūras pasākumu Alūksnes novadā. Projekta īstenošana ļautu stiprināt malēnisko identitāti un piederību savam novadam caur tradīcijas attīstīšanas prizmu. Projekts saskan ar programmas mērķiem- tiek radīts kvalitatīvs, sabiedrībai pieejams pasākums Vidzemes vēsturiskajā zemē, balstīts uz malēnisko tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, kas mijiedarbojas ar savdabīgās malēniešu dzīves uztveres izzināšanu. 

 

Uzdevumi

Projekta ietvaros tiks rīkoti divi pasākumi. Pirmais no tiem būs Pasaulē otrais Malēniešu PUNA festivāls ar norises vietu Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta", kur pasākumu atklās Gulbenes novada Litenes tautas nama amatierteātris "Nebēdnieki", spēles norisi un gaitu vadīs Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule" darbinieki, spēles starplaikos tiks fiksēti Puna atmiņu stāsti- stāsti novada vēsturei, ko muzejs apkopo ceļojošās izstādes realizēšanai. Spēles noslēgumā paredzēta pirmās Puna avīzes prezentācija un pasniegšana spēlētājiem, speciālo Puna kāršu prezentācija un dalībnieku sasniegumu paziņošana, kopīga fotografēšanās.

Otrais projekta pasākums ar norises vietu Jaunlaicenes pagasta kultūrtelpā "Lazdiņas"- trešā sezona, Malēniešu kāršu spēles Puns Ceļojošā turnīra atklāšana. Kultūras programmu un pasākuma atklāšanu vadīs Jaunlaicenes folkloras kopa "Putnis", spēles norisi un dalībnieku reģistrāciju organizē Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule". Ceļojošās izstādes par Punu atklāšana, spēles noslēgumā rezultātu paziņošana.

Uzdevumi projekta īstenošanai:

 1. Projekta satura- pasākumu plānošana, sagatavošana (uzsākta gatavojot projekta pieteikumu);
 2. Kultūras programmu dalībnieku piesaistīšana pasākumiem (tiek realizēta);
 3. Mērķauditorijas uzrunāšana uz konkrētajiem pasākumiem (jau tiek uzrunāti, informēti par pasākuma datumiem)
 4. Projekta publicitātes nodrošināšana- informācija tiks ievietota muzeja sociālo tīklu kontos, sadarbības partneru sociālajos kontos: Alūksnes novada Kultūras centrs, Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta", Alūksnes novada sociālajos tīklos, Alūksnes Novada Vēstīs, laikrakstā "Alūksnes un Malienas ziņas", drukātu afišu sagatavošana un izplatīšana;
 5. Pasākumu īstenošana;
 6. Projekta dokumentācijas, atskaišu daļas sagatavošana;
 7. Projekta izvērtēšana.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija- spēles dalībnieki, komandu spēlētāji, pasākuma apmeklētāji un skatītāji. Mērķis sasniegt apmeklējuma skaitu- 100 dalībnieki, kas popularizējot šo pasākumu dažādās novada vietās veicina mērķauditorijas pieaugumu. Dalībnieku ieguvumus- kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, emocionālais baudījums un kultūras pasākuma apmeklējums.

Paredzamie projekta rezultāti

Vērojama tendence arvien palielināties dalībnieku skaitam 2022. gada 22. oktobrī- 12 spēlētāji, 2023. gada 24. februārī -68 spēlētāji. Piesaistot jau izbijušus spēlētājus un arī apmācot jaunus interesentus, no kā var secināt, ka tiek attīstīta šīs spēles kultūra. Tiek veicināta arvien plašākas kopienas iesaistīšana šajā pasākumā, kur ieguvēji noteikti ir spēlētāji ar kvalitatīvu laika pavadīšanas iespēju un līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ieguvēji ir kultūras speciālisti radot jaunas kultūras programmas konkrētajam pasākumam, ieguvēji ir muzeja darbinieki- arī šī pasākuma organizatori, kas veicina malēniešu identitātes saglabāšanu, apkopo spēlētāju stāstus novada vēsturei, veido izstādi, kas būs pieejama visiem interesentiem, muzeja krājumā jau veidojas atsevišķa kolekcija par šo malēniešiem nozīmīgo tēmu. 

Sasniedzot mērķi 100 dalībnieki, iespēja organizēt Puna čempionātu un attīstīt šo unikālo mantojumu starp jauniešiem.