Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
sia Lampu dizaina darbnīca
Projekta kopējās izmaksas:
15605.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8365.00 EUR
Līdzfinansējums:
7240.00 EUR

Kopsavilkums

DABA RADA ir Dzērbenes radošās mājas MEMBERI projekts, kas notiek jau 5. gadu un pulcē kopā papīrmāksliniekus no visas Latvijas. Norisēs tiek apgūtas un pilnveidotas papīrizgatavošanas, lampu-gaismas skulptūru un mākslinieku oriģinālgrāmatu izgatavošanas prasmes. Dalībnieki zīmē, glezno, pēta augus, to šķiedras, meklē jaunas, radošas dabas un otrreizējās pārstrādes materiālu izmantošanas iespējas mākslā, dalās zināšanās un māca to darīt citiem apmeklētājiem un noslēgumā rada jaunus mākslas darbus kopīgām grupas izstādēm. Ilgtermiņa ietekmē, pēc vietējo iedzīvotāju vēlmēm radušās papildus aktivitātes-

novitātes- Piebalgas kultūrtelpas vārtu atvēršana, uzsākot 

MĀLDERDIENAS TAURENĒ - ar paplašināta skaita dalībnieku 5g. jubilejas vasaras nometni, kuras laikā notiks tradicionālajā kultūrā balstīta seno amata prasmju lietošana muižas laiku noskaņās, meistarklasēs iekļaujot vietējos iedzīvotājus (mālderēšana, otēšana, pervēšana, pindzelēšana ar dabas pervēm) un

MĀLDERDIENAS DZĒRBENĒ - ar darbu plenērā, radot mūsdienu krāsu teātri, kurā tiks pētīta krāsa, kā pasaules enerģijas nesēja, attēlotas dabas formas un vide, krāsu atbilstoši režisējot un lietojot pretkrāsas pēc nepieciešamības un loģikas, piesaistīti jaunieši ar mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējām, kopīgi zīmējot, gleznojot, filmējot, fotografējot un dokumentējot lauku vidi.

Projektu organizē: Starptautiskās papīrmākslinieku asociācijas IAPMA biedres Ērika Māldere un Ērika Zutere, LDS dizainers Aigars Lenkevičs un producente Emīlija Lenkeviča. Piedalās: ādas māksliniece Ilizane Grīnberga un Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās kino skolas pedagogi Daiga Livčāne, operatori  Uldis Jancis, Andrejs Verhoustinskis, u.c.

Mērķi

Projekts sniedz ieguldījumu Valsts kultūrpolitikas īstenošanā un radošo industriju attīstībā Latvijas lauku teritorijā, tiek organizēts 5. gadu, ir pierādījis savu nepieciešamību un dzīvotspēju un nepieciešamību  paplašināties, jo

 • sagatavošanas darbi un norises notiek organizatoru patstāvīgajā dzīvesvietā, pašu radītā darbnīcā, kas ir Cēsu novada kultūrtūrisma objekts, atrodas Dzērbenes vēsturiskajā centrā, pretī luterāņu baznīcai;
 • veido papīrmākslinieku grupu, savstarpējo mijiedarbību, lai mākslinieki varētu satikties, apmainītos zināšanām, dalītos ar prasmēm un atrādītu jaunradītos darbus, gūtu iepriecinājumu, atbalstu un jaunus iespaidus.

Projekts notiek, lai

 • aktivizētu Piebalgas kultūrtelpas vārtus: Taurene-Dzērbene, iekļautos vēsturisko zemju kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstīšanā, veicinātu vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • stimulētu mākslinieku radošumu dabas, otrreizējās pārstrādes materiālu un vietējo kultūrvides resursu izmantošanā; 
 • saglabātu vispārnacionālas kultūras vērtības - amatus, prasmes, veidotu tiltu starp profesionāliem māksliniekiem un amatniekiem, veidotu sabiedrības izpratni par kvalitatīvu mākslu, mūziku un cilvēku radošajām spējām;
 • iedzīvinātu papīrmākslu Latvijā- pasaulē plaši pazīstamo pašizteiksmes veidu-mākslinieku oriģinālgrāmatu un gaismas ķermeņu izgatavošanu;
 • sekmētu vietas potenciāla un kultūrtūrisma, radošā dzīvesveida tūrisma attīstību, lai veicinātu dalībnieku un vietējo iedzīvotāju labbūtību un pašapziņas izaugsmi;
 • balstītu vietējo kopienu mijiedarbību attīstību ar virzību uz vēlmi sadarboties, augt un attīstīties kā vienots kopienas veselums.

Mērkis: pildīt magneta funkciju, piesaistot jaunrades, radošuma un starpdisciplināro kultūras un mākslas procesu veicinātājus, tos iedvesmot, attīstīt un ar māksliniecisko darbību iesaistīties Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas plāna veidošanā.

 

Uzdevumi

 

1.daļa: Tiks organizēta projekta 5gadu jubilejas vasaras nometne MĀLDERDIENAS TAURENĒ un

 • meistarklasēs un seminārdarbnīcās radītas iespējas izpētīt un pilnveidot senās tradicionālās roku darba prasmes savstarpējā saskarsmē, mijiedarbībā, eksperimentos, pielietojumā mūsdienās;
 • lietoti dabas un otrreizējās pārstrādes materiāli batikošanai, otu izgatavošanai, gleznošanai un zīmēšanai veltītās nodarbībās, vītas īpašas vijas;
 • iesaistīti nometnes dalībnieki un vietējie iedzīvotāji skaņu/krāsu Performancē un vakara stāstniecības darbnīcā ar tradicionālo dziedāšanu Greizie rati;
 • apzināta norises vietas kultūrtelpa-Nēķenes muiža, parks, Gaujmala, Aluspagrabs, estrāde, novadpētniecības ekspozīcija;
 • nometnes noslēgumā iekārtota radīto darbu izstāde Taurenes muižas Alus pagrabā, kas tiks iekļauta Taurenes kultūras nama organizētajā noslēguma pasākumā ar Cēsu Tautas teātra izrādi un amatnieku un mājražotāju tirdziņu;

2.daļa: Tiks organizēts seminārdarbnīcu cikls māksliniekiem Dzērbenes Radošajā mājā MEMBERI;

 • lai aktivizētu radošumu, izraisītu jaunu mākslas darbu: lampu-gaismas skulptūru, oriģinālgrāmatu rašanos un gala darbu grupas izstāžu rašanos, notiks papīrliešanas, lampu izgatavošanas, grāmatsiešanas, kaligrāfijas, reljefspiedes un grafikas meistarklases;
 • iekārtota izstāde norises vietā.

3.daļa: Tiks organizēts plenērs MĀLDERDIENAS DZĒRBENĒ un mācīta krāsu, pretkrāsu likumu izmantošana gleznošanā, zīmēšanā, filmēšanā un fotografēšanā;

 • nodarbībās un individuālās konsultācijas pie māksliniekiem, operatoriem, fotogrāfiem gūts ieskats modernās mākslas pasaulē un apgūtas mūsdienu vizualizācijas tehniskās iemaņas;
 • darbā iesaistīti jaunieši, topošie operatori, producenti, kā arī vietējie interesenti;
 • iekārtota noslēguma izstāde norises vietā.

Tiks veikta saimnieciskā uzraudzība visu projekta aktivitāšu laikā, nodrošinot dalībniekus ar darba vietām, nepieciešamajiem materiāliem, krāsni, malku, kurināšanu, krāsām, otām, papīru, molbertiem, nakšņošanu, ēdināšanu u.c.

4.daļa: IZSTĀDES. Tiks veikta katra posma darbu izlikšana dienas beigās, meistarklašu noslēgumos norises vietās un gala darbu noslēguma izstādēs, (plānots: Siguldas bibliotēkā, LU Botāniskajā dārzā, LKA Nac.kino skolā).

Skat.pielikumā: NORIŠU PLĀNS

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

1)Nometnē, meistarklasēs un plenērā- katrs, kas būs atsaucies uz reklāmu internetā un pieteicies, radošas personas, amatnieki, mākslinieki, mūzikas un mākslas mīļotāji, novērtētāji, studenti;
2) norišu vērotāji, izstādes apmeklētāji, kas sekojot izplatītajai reklāmai norišu vietās un apkaimē atnāks un to redzēs;
3) projekta dalībnieki-mākslas skolu pedagogi, kas iegūtās prasmes nesīs tālāk;
4) Vecpiebalgas apvienības kopienas, kam rūp notiekošās aktivitātes Piebalgas kultūrtelpā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā

 • tiks iezīmēti Piebalgas kultūrtelpas vārti, aktivizēts 2 pagastu vietas potenciāls, 2 pagastu kopienu mijiedarbība, veicināta saliedēšanās, dažādu sabiedrības slāņu piesaistīšana;
 • popularizēta Piebalgas kultūrtelpa, veicināta kultūrtūrisma un radošā dzīvesveida tūrisma attīstība;
 • tiks rasts projekta realizētāja iekšējās nepieciešamības risinājums- iespēja vasaras nometnē vienkopus sanākt lielākam interesentu skaitam, nometnē līdz 50, satikties dažādo meistarklašu dalībniekiem arī no citiem gadiem, lai atzīmētu projekta 5g.jubileju, gūts 100% gandarījums, iepriecinājums, stimulēts radošums;
 • aktivitātēs tiks izmantoti dabas materiāli un vietējais kultūrvides potenciāls, atklāti jauni risinājumi (piem.ko dod pojeņu lapas, ko dara topinambūrs?); 
 • tiks izveidoti jauni mākslas darbi- papīra gaismas ķermeņi (5), lampas (15), kolāžas (5), vietas dokumentēšanas skices (30), gleznas (7), kaligrāfijas rakstu darbi (20), otrreizējās grāmatu pārstrādes un mākslinieku jaunrades oriģinālgrāmatas (20), foto, video (ap 100);
 • dalībnieki un apmeklētāji iepazīsies ar 3 norišu vietām un mākslinieku paveiktajiem darbiem tajās, ar senajām amatu prasmēm (12), receptēm (9), paņēmieniem (15), grafikas tehnikām (4) un tā visa pielietošanas mūsdienu iespējām;
 • Latvijā tiks iedzīvināta pasaulē plaši pazīstama tradīcija: izgatavot mākslinieku oriģinālgrāmatas, kas kalpo kā labs pašizteiksmes veids, arī kā terapija un sevī apvieno dažādu amatprasmju pielietojumu; 
 • nometnes laikā tiks stiprināts tilts starp amatniekiem un profesionāliem māksliniekiem, visi apmeklētāji varēs līdzdarboties skaņu un mākslas performancē NAKTSVIJOLE,
 • plenērā tiks iesaistīti jaunieši (ap 40pers.), gūts ieskats gleznošanā, zīmēšanā, krāsu pielietošanā, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējās, operatora, fotogrāfa darbā;
 • notiks 3 gala izstādes, izveidota projekta mākslinieku oriģinālgrāmatu izstāde, plānota Siguldas novada bibliotēkā un gaismas objektu izstāde, plānota LU Botāniskajā dārzā un Plenēra darbu izstāde Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā Kino skolā;
 • ar paveikto tiks sniegts ieguldījums radošo industriju attīstībā Latvijas lauku teritorijā, Valsts kultūrpolitikas un Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas plāna veidošanā.