Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Brāļu draudzes misija"
Projekta kopējās izmaksas:
3143.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3143.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts paredz izdot Matīsa Kaudzītes grāmatu "Brāļu draudzes Vidzemē". Matīss Kaudzīte (1848–1926) – rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs. 1877.gadā izdota M. Kaudzītes grāmata "Brāļu draudze Vidzemē", kurā aplūkota hernhūtisma izcelšanās un izplatība Rietumeiropā, reģistrētas brāļu draudzes saiešanas vietas Vidzemē.

Matīsa Kaudzītes kultūrvēsturiskis traktāts ir vērtējams kā izcilas nozīmes vēstures dokuments.  Šis darbs dažādos aspektos ietver arī pārnacionāla mēroga unikālas īpašības.

Matīsa Kaudzītes „Brāļu draudze Vidzemē” ir pirmais latviešu vēstures pētījums un vēstures grāmata, pirmais latviešu vēstures stāsts.  Darbs ir viens no veiksmīgākajiem integrētās vēstures paraugiem Latvijas historiogrāfijā, proti, ka vēsturiskie notikumi Vidzemē tiek atsegti un iekļauti plašā, hronoloģiski dziļā, bet pamatotā vēsturisko notikumu un ideju evolūcijas kompozīcijā.

2014.gadā tapis grāmatas makets - ietverot gan oriģinālo tekstu gan Dr.hist. Gundara Ceipes komentāru. Projekts paredz komentāru un pēcvārda aktualizāciju, rediģēšanu, maketa sagatavošanu tādā pakāpē, lai to var iesniegt tipogrāfijā, grāmatas izdošanu papīra formātā un iepazīstināšanu ar to dažādos kultūras pasākumos, konferencēs, kā, piemēram, Brāļu draudzes misijas rīkotos pasākumos, kas regulāri notiek daudzviet Latvijā - Dzērvenē, Straupē un citur. Grāmatu paredzēts dāvināt lielākajam Latvijas bibliotēkām. 

 

 

 

 

Mērķi

Brāļu draudzes it īpaši aktīvi darbojušās Vidzemē un veicinājušas latviešu nācijas veidošanos. Brāļu draudzes veicināja iedzīvotāju izglītošanos - saiešanu apmeklētāji apguva gan rakstīt, gan lasīt, gan dziedātprasmes. Ne velti vidzemnieki bija visaktīvākie grāmatu lasītāji un izplatītāji. Pirmie Dziesmu svētki Vidzemē, Dikļos izauga no hernhūtiešu dziedāšanas tradīcijas. Tādējādi hernhūtiešu kustība ir svarīga Vidzemes vēstures un identitātes daļa.

Izdodot atkārtoti M.Kaudzītes darbu "Brāļu draudzes Vidzemē", tiks izzināts un popularizēta Vidzemes vēstures un identitāte.

Uzdevumi

1.Manuskripta rediģēšana, komentāru un pēcvārda aktualizācija. Grāmatas word versija sagatavota pirms 10 gadiem un to nepieciešams aktualizēt. Pielikumā grāmatas versija, kas sagatavota 2014.gadā.

2. Vāka  un pašas grāmatas makets, fotogrāfiju apstrāde. Paredzēts, ka jau esošais teksts tiks papildināts ar fotoilustrācijām.

3. Grāmatas makets( pašlaik word formātā) sagatavošana formātā, lai grāmatu varētu iesniegt tipogrāfijā.

4. Grāmatas druka 500 eksemplāri.

5. Grāmatas popularizēšana masu medijos un vairākos kultūras pasākumos un Brāļu draudžu pasākumos. Piem. tiek plānots pasākums Straupē, kur Grāmatas izdošanas gadījumā  tiktu popularizēta arī grāmata. Grāmatu paredzēts dāvināt arī Nacionālajai bibliotēkai un Vidzemes novadu centrālajām bibliotēkām.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Kultūrvēstures interesenti - ar grāmatu tiks iepazīstināts kultūras pasākumos un tā tiks dāvināta LNB un Vidzemes centrālajām bibliotēkām

Paredzamie projekta rezultāti

Grāmata tiks izdota 500 eksemplāru tirāžā, tiks dāvināta LNB un Vidzemes lielākajām bibliotēkām. Makets tiks saglabāts un grāmatu iespējams drukāt arī atkārtoti