Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Vītolēni
Projekta kopējās izmaksas:
29153.26 EUR
Finansējums no VKKF:
7880.90 EUR
Līdzfinansējums:
21272.36 EUR

Kopsavilkums

Radošā mūzikas nometne Vītolēni notiek kopš 2003.gada un 2023.gadā atzīmēja savu 20.gadu jubileju.  Nometnes mērķi un uzdevumi paliek nemainīgi - bērni un jaunieši apgūs kora un simfoniskā orķestra programmu Vītolsvētku koncertiem, iepazīs mūzikas dižgaru Jāzepu Vītolu, Gaujienas kultūras un dabas vērtības. Projekts nodrošina divkāršu zināšanu pārnesi – profesionālie pedagogi ne tikai audzina dalībniekus, bet arī jaunos pedagogus, JVLMA studentus, mācot pedagoģisko un profesionālo pieredzi. Radošās idejas mūzikā tiek realizētas koncertos, kuri notiek kultūrvēsturiskā vietā – pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”. Projekts veicina vietējās sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā un dod būtisku ieguldījumu Vidzemes kultūrtelpas stiprināšanā, bērnu un jauniešu veiksmīgu iesaisti kultūras un radošajos procesos, kā arī,  sniedzot kvalitatīvu izglītību. Nometnes noslēguma Vītolsvētku koncertā atskaņos komponista Andra Riekstiņa jaundarbu bērnu korim un orķestrim "Sprīdītis".

Mērķi

Projekta mērķi:

1. Saglabāt un turpināt iesākto tradīciju – radošo mūzikas nometni Vītolēni, saturīgi pavadot brīvo laiku un dot iespēju profesionālai izaugsmei.
2. Nostiprināt, saglabāt un popularizēt Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot reģiona iedzīvotājiem kultūras pieejamību un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras procesos.
3. Attīstīt profesionālās mūzikas koncertdarbību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi bērnu un jauniešu vidū.
4. Veicināt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

Nometne savas darbības laikā ir pārliecinājusies par tās ieguldījumu kultūrizglītībā. Bijušie dalībnieki atgriežas Vītolsvētkos jau kā amatierkoru dalībnieki vai diriģentiuz svētkiem ved piedalīties savus korus. Dalībnieki, ieguvuši augstāko mūzikas izglītību  nometnē strādā kā pedagogi un veido paaudžu pārmantojamību.

Uzdevumi


Nometnes uzdevums - dot iespēju mūzikas skolu audzēkņiem spēlēt simfoniskajā orķestrī, dziedāt korī, apgūt  repertuāru un sniegt vairākus koncertus Gaujienas Vītolsvētkos, attīstot profesionālās mūzikas koncertdarbību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi bērnu un jauniešu vidū. Savukārt brīvajā laikā caur izzinošām aktivitātēm tiks iepazīts un popularizēts Gaujienas un komponista Jāzepa Vītola kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī dabas
vērtības.

Nometnes laikā  bērnu korim un simfoniskajam  orķestrim tiek iestudētas programmas vairākiem koncertiem Vītolsvētkos. Darbs notiek grupās, arī individuāli, izveidojot arī kameransambļus, solo numurus, kopīgus ar pedagogiem. Šogad jaundarbs - A.Riekstiņa simfoniska pasaka "Sprīdītis". Kora repertuārā šogad plānots iekļaut daļu no skolēnu Dziesmusvētku repertuāra. Neiztrūkstoši tiks iestudētas Jāzepa Vītola kora dziesmas. 

Lai labāk iepazītu komponistu Jāzepu Vītolu, neiztrūkstoši notiek muzeja apmeklējums, pildītas darba lapas un noslēgumā - konkurss par Jāzepu Vītolu ar naudas balvām. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

120 mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi vecumā no 10 – 18 gadiem– nometnes dalībnieki; 15 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un pedagogi, 10 nometnes darbinieki ; mūzikas un mākslas skolu pedagogi, direktori; Latvijas amatierkoru dziedātāji, svētku koncertu skatītāji un
klausītāji - Gaujienas pagasta, Smiltenes novada un Vidzemes reģiona iedzīvotāji, nometnes dalībnieku vecāki; 10 brīvprātīgie darbinieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta izpildes rezultātā tiek veicināta gan kultūrizglītība, gan daudzpusīga sadarbība, audzinot aktīvus nākotnes kultūras dzīves veidotājus un dalībniekus. Piedalīšanās Vītolsvētku koncertos attīsta 120 nometnes
dalībnieku koncertdzīves pieredzi, iesaista kultūras procesos. Projekta realizācija apliecinās, ka Vītolsvētki ir nozīmīgs pasākums latviešu kultūras vērtību attīstīšanā un popularizēšanā Vidzemes kultūrtelpā. Projekta
rezultātā tiks stiprināta latviskā identitāte, apzināta piederība savai valstij, savām kultūras tradīcijām, tautas dziesmai. Tiks radīta jauniešu interese par Gaujienu kā kultūrvēsturisku vidi, dotas jaunas zināšanas par
komponistu Jāzepu Vītolu. Aptaujas anketas liecina, ka daudzi nometnes dalībnieki maina attieksmi pret muzicēšanu, turpina mācības mūzikas vidusskolās vai augstskolās. Mērķauditorija šim projektam apvieno gan
dažādu interešu, gan sociālo slāņu jauniešus, katram no tiem piedaloties ar noteiktu uzdevumu. 10 brīvprātīgie darbinieki piedalās gan svētku pasākumu organizēšanā, vides sakopšanā, gan kā nometnes darbinieki. Svētku
organizatoru pieredze kultūras pasākumu organizēšanā nodrošina nometni un Vītolsvētkus kā kvalitatīvu kultūras produktu, kā arī veido jaunu pieredzi, sadarbību un idejas, lai katru gadu būtu jauni piedāvājumi, saglabājot nemainīgo– J. Vītola mūzika, profesionāla pedagoģiskā darbība un augsta kultūras vērtība.