Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
8406.40 EUR
Finansējums no VKKF:
6095.60 EUR
Līdzfinansējums:
2310.80 EUR

Kopsavilkums

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu un Cēsu novada pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde” rīkos jau tradicionālo jauno mūziķu koncertu “Vidzemes Talanti 2024”, kurā piedalīsies ap 20 spožākie Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi – reģionāla, valsts un starptautiska mēroga konkursu laureāti. Koncerta galvenais mērķis ir sniegt iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru un veicināt talantīgo bērnu un jauniešu pilnveidi ceļā uz izcilību.

Koncerts “Vidzemes Talanti 2024” ne tikai sniegs iespēju labākajiem skolu audzēkņiem kopā ar orķestri uzstāties uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās zāles skatuves, bet tam ir un būs nenovērtējama nozīme viņu attīstībā. Pasākums palīdzēs piesaistīt jaunu auditoriju akadēmiskās mūzikas pasākumiem, piesaistīs jaunus audzēkņus Vidzemes reģiona mūzikas skolām un veicinās sabiedrības izpratni par klasisko mūziku.

Mērķi

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (turpmāk – AKCMV) ir vienīgā vidējās profesionālās mūzikas izglītības mācību iestāde Vidzemes reģionā, kurā bērni un jaunieši vecumā no 6-20 gadiem iegūst mūzikas izglītību. AKCMV budžeta iespēju robežās veic pastāvīgu metodisko darbību, nodrošinot 28 reģiona mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem iespēju piedalīties meistarklasēs, konkursos un semināros.

AKCMV atbalsta biedrība sadarbībā ar skolu un Kultūras pārvaldi ikgadēji organizē jauno mūziķu koncertu “Vidzemes Talanti”, kurā piedalās ap 20 talantīgākie reģiona mūzikas skolu audzēkņi – dažāda mēroga konkursu laureāti. Koncerta galvenā ideja– sniegt iespēju jaunajiem mūziķiem uzstāties uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās zāles skatuves kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Iespējams, daļa no šiem jauniešiem nākotnē būs tie, kuri dos pievienoto vērtību augstvērtīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšanā un īstenošanā ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Koncerts ir iespēja bērniem un jauniešiem gūt nozīmīgu pieredzi uzstāties plašākas auditorijas priekšā un sniedz stimulu turpmākai izaugsmei.

Lai koncerts būtu kvalitatīvs un ar augstu pievienoto vērtību, katram skaņdarbam ir nepieciešams aranžējums, jāsagatavo pasākuma scenārijs un režija, kā arī ir jābūt atbilstošam tehniskajam nodrošinājumam un publicitātes pasākumiem, piesaistot arī video un foto māksliniekus.

Tā kā AKCMV ir ierobežoti budžeta līdzekļi un skola mācību gada ietvaros organizē dažāda līmeņa aktivitātes, visas koncertam nepieciešamās finansiālās vajadzības pašu finansējuma ietvaros nav iespējams nodrošināt.

Projekta īstermiņa mērķis: sniegt iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, veicinot aktīvu jauniešu iesaisti Vidzemes kultūras procesu nodrošināšanā un pilnveidojot bērnu un jauniešu talantus ceļā uz izcilību.

Projekta ilgtermiņa mērķis: AKCMV veikt reģionālā metodiskā centra funkcijas, regulāri organizējot profesionālās pilnveides aktivitātes Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Uzdevumi

1. 2024.gada maijā visām Vidzemes reģiona mūzikas skolām tiek nosūtīts uzaicinājums pieteikt audzēkņus dalībai koncertā.

2. Projekta dalībnieku atlase. 2024.gada maijs-jūnijs. Katra Vidzemes reģiona mūzikas skola līdz 2024.gada 14.jūnijam piesaka savu audzēkni un izvēlēto skaņdarbu koncertam.

3. Iesniegto pieteikumu izvērtēšana un dalībnieku apstiprināšana koncertam. 2024.gada 17.jūnijs-27.jūnijs.

4. Audzēkņu gatavošanās process koncertam un skaņdarbu aranžējumu veidošana. 2024. gada 1.jūlijs – 31.jūlijs.

5. Līdz 2024.gada 1. augustam tiek sagatavoti aranžējumi un nodoti pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, lai pilnvērtīgi sagatavotos koncertam.

6. Koncerta publicitātes veidošana un citu organizatorisku jautājumu risināšana. 2024.gada jūnijs – augusts. Sākot no 2024.gada 1.augusta līdz 25.augustam, notiek reklāmas un publicitātes kampaņa – informācija par koncertu tiek publiskota dažādos informācijas kanālos. Notiek darbs pie koncerta scenārija izstrādes un režijas.

7. Kopmēģinājums Koncerta dalībniekiem un Vidzemes kamerorķestrim Koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē 2024.gada 23.augustā.

8. Koncerta norise 2024.gada 25.augustā.

9. Publicitātes nodrošināšana pēc koncerta. 2024.gada septembris. Preses relīžu, foto un video atskatu sagatavošana, publicēšana un nosūtīšana koncerta dalībniekiem un medijiem.

10. Projekta atskaites par piešķirto finansējumu sagatavošana un iesniegšana Vidzemes plānošanas reģionā. 2024.gada oktobris.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primāri projekta mērķauditorija ir Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi. Sekundāri – Vidzemes reģiona iedzīvotāji no dažādām sabiedrības grupām, kā arī pasākuma dalībnieku ģimenes locekļi, Cēsu novada iedzīvotāji un viesi. Projekta norises gaitā tiks veiktas publicitātes aktivitātes, tādējādi, informējot potenciālos pasākuma apmeklētājus par koncerta norisi un nodrošinātu koncertam lielāku sabiedrības ieinteresētību. Plānots, ka koncertu apmeklēs apmēram 400 skatītāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Plānots, ka koncertā “Vidzemes Talanti 2024” piedalīsies ap 20 Vidzemes reģiona bērni un jaunieši, kuri laika periodā no maija līdz augustam turpinās kopt un attīstīt savu iepriekš sagatavoto priekšnesumu. Audzēkņus koncertam gatavos ap 40 pedagogu un koncertmeistaru, bērnu un jauniešu izglītības procesā tieši tiks iesaistīti arī viņu ģimenes locekļi. Plānots, ka kopumā pasākumu apmeklēs ap 400 interesentu.

Koncerts “Vidzemes Talanti 2024” ne tikai dos iespēju labākajiem skolu audzēkņiem kopā ar orķestri uzstāties uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās skatuves, bet tam ir un būs nenovērtējama nozīme viņu attīstībā. Pasākums radīs interesi par mūzikas izglītības apguvi profesionālā līmenī un piesaistīs jaunus audzēkņus Vidzemes reģiona mūzikas skolām.

Tā kā koncerts ir plānots kā bezmaksas pasākums, tā būs lieliska iespēja ikvienam vietējās kopienas dalībniekam apmeklēt augstvērtīgu akadēmiskās mūzikas koncertu, kas savukārt  veicinās sabiedrības izpratni par klasisko mūziku.

Koncerts veiksmīgi iekļaujas regulārajā un intensīvajā AKCMV metodiskajā darbā. Tas ir kā spožs un gandarījuma pilns darba cēliena noslēgums un reizē jauna mācību gada sākums, kurā pulcējas visi labākie iepriekšējās sezonas reģionālo un valsts konkursu laureāti, apliecinot savu talantu un pedagogu ieguldījumu. AKCMV sadarbība ar reģiona skolām un Vidzemes kamerorķestra mūziķiem ir ilggadīga, intensīva un nepārtraukta gan piedaloties meistarklasēs, gan organizējot konkursus un seminārus, gan piesaistot talantīgākos bērnu mūzikas skolu skolēnus AKCMV nākotnes audzēkņu pulkam.