Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis””
Projekta kopējās izmaksas:
6320.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3910.00 EUR
Līdzfinansējums:
2410.00 EUR

Kopsavilkums

Projektu īstenojot, pieteicējam turpinot iepriekšējos gados iesākto Piebalgas kultūras mantojuma apzināšanu un izpēti, tiks dokumentēta, izpētīta, aktualizēta un popularizēta nozīmīga un daudzslāņaina, taču līdz šim mazpētīta Piebalgas kultūrtelpas (Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Inešu pagasts, Kaives pagasta A daļa) mantojuma sastāvdaļa – vēsturiskie lauku krogi.

Projekta ietvaros tiks:

1) lokalizētas, apsekotas un fotodokumentētas līdz mūsdienām dabā saglabājušās Piebalgas kultūrtelpas vēsturisko krogu ēkas, zudušo krogu vietas un to apkārtnes kultūrvēsturiskā ainava (ap 18 krogi un krogu vietas);

2) apkopotas avotu un literatūras ziņas, attēli, kartes un citi materiāli atmiņas institūciju krātuvēs un privātās kolekcijās;

3) apzināti teicēji un, kur iespējams, vākti ar pētāmajiem krogiem saistīti, piebaldzēnu vidū vēl zināmie nostāsti un vietvārdi;

4) sastādīti krogu apraksti, kuri tiks publicēti Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvē un novadpētniecības platformā Historia.lv, papildinot topošā Latvijas vēsturisko krogu kataloga Vidzemes sadaļu;

5) sarīkots noslēguma pasākums, iepazīstinot Piebalgas kultūrtelpas iedzīvotājus ar projekta rezultātiem.

Mērķi

Piebalga ir viens no savdabīgākajiem Vidzemes kultūrvēsturiskajiem novadiem ar bagātu nemateriālo un materiālo mantojumu – seniem vietvārdiem, folkloru, etnogrāfisko amatu prasmēm, arheoloģijas un tautas celtniecības pieminekļiem, kultūras darbinieku dzīves vietām, muižām, dzirnavām, krogiem... Taču, ja citas pieminekļu grupas ir vairāk vai mazāk aptveroši apzinātas un zinātniski pētītas, tad vēsturiskajiem Piebalgas krogiem līdz šim pievērsta salīdzinoši maza vērība.

Vēsturiskās krogu ēkas ir nozīmīgas gan kā kultūrvēsturiski objekti un vēstures notikumu liecinieki, gan kā Latvijas arhitektūras mantojuma sastāvdaļa – tie ir neaizstājami, Latvijā maz pētīti informācijas avoti par sava laika būvniecības tradīcijām.

Diemžēl, dēļ sociāli ekonomiskajām pārmaiņām un mūsdienās strauji augošās urbanizācijas dēļ vēsturisko krogu ēkas aizvien biežāk tiek pamestas, kas lielākoties rezultējas ar to pilnīgu izzušanu vai neatgriezenisku pārbūvi. Tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi kvalitatīvi dokumentēt vēl saglabājušās ēkas, lai nākotnē tās varētu izzināt un par tām mācīties pat tad, ja fiziski celtnes vairs nebūs saglabājušās. Šī uzdevuma veikšanai Historia.lv, īstenojot vairākus VKKF un Latvijas vēsturisko zemju Kultūras programmu atbalstītus projektus, ir sākusi veidot Latvijas vēsturisko krogu katalogu. Ar sagatavotajiem un publicētajiem 133 krogu aprakstiem var iepazīties ŠEIT: https://www.historia.lv/karte/vieta/celi-un-robezas-890/vieta/krogi-925

Pilnu projekta nepieciešamības pamatojumu sk. projekta pieteikuma pielikumā pievienotā PDF dokumentā.

Projekta mērķi:

1) Saglabāt Vidzemes un Piebalgas kultūrvēsturisko telpu veidojošā kultūras mantojuma daudzveidību;

2) Veidot izpratni un radīt plašāku interesi par krogiem kā kultūrvēstures un arhitektūras pieminekļiem, veicināt krogus celtņu saglabāšanu, revitalizāciju, kā arī izmantošanu novadpētniecībā/lokālās vēstures izpētē un popularizācijā, izziņas un kultūras tūrismā;

3) Pakāpeniski izveidot Vidzemes sadaļu topošajā Latvijas vēsturisko krogu katalogā.

Uzdevumi

1) Apzināt un apkopot atmiņas institūciju krātuvēs, privātos arhīvos un kolekcijās rakstisko un kartogrāfisko avotu ziņas, materiālus un literatūru par Piebalgas kultūrtelpas vēsturiskajiem krogiem;

2) Ekspedīcijās apsekot, lokalizēt un dokumentēt (veicot fotofiksāciju (zemes un aerofotografēšana) un pēc iespējas vācot ziņas no vietējiem iedzīvotājiem) līdz mūsdienām dabā saglabājušās krogus ēkas, zudušo krogu vietas un to apkārtnes kultūrvēsturisko ainavu (ap 18 krogi);

3) Apkopot un apstrādāt iegūtās ziņas, apstrādāt attēlus;

4) Sastādīt un publicēt Historia.lv sadaļā "Vietas" Piebalgas kultūrtelpā apzināto krogu aprakstus un fotogrāfijas;

5) Informēt sabiedrību par projekta norisi, tā gaitu un rezultātiem, sarīkot noslēguma pasākumu Piebalgas kultūrtelpas teritorijā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Piebalgas kultūrtelpas iedzīvotāji, Vidzemes reģiona un citu Latvijas vietu novadpētnieki, kultūrvēsturiskā mantojuma un ainavas apzinātāji, pētnieki un popularizētāji, vēstures, kultūras un ģeogrāfijas skolotāji, pasniedzēji, attiecīgo nozaru studenti, Vidzemes tūrisma organizatori un popularizētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā, papildinot Latvijas vēsturisko krogu kataloga Vidzemes sadaļu, tiks apzināti, apsekoti, fotodokumentēti ap 18 vēsturiskie krogi Piebalgas kultūrtelpā, tādējādi fiksējot un saglabājot nākamībai šībrīža krogus ēku (krogus vietu, kur ēkas vairs nepastāv vai ir drupās) stāvokli, apkopojot un popularizējot vēsturiskās ziņas par šiem krogiem kā nozīmīgiem kultūras un vēstures pieminekļiem, veicinot to saglabāšanu un izmantošanu novadpētniecībā, kultūras un izziņas tūrismā. Krogu aprakstos atklātie vēstures stāsti stiprinās piebaldzēnu identitāti un piesaisti dzimtajam novadam. Sagatavotie un publicētie apraksti un attēli būs brīvi pieejami vietnē Historia.lv