Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība Mētrienas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
1190.00 EUR
Finansējums no VKKF:
900.00 EUR
Līdzfinansējums:
290.00 EUR

Kopsavilkums

Gadsimtu garumā Latvijas nemateriālajā kultūras mantojumā ir izveidojušās vairākas tradīcijas, ar kurām latvieši lepojas un atšķiras no citām tautām. Viena no šādām tradīcijām ir deja. Tā sadalās divās daļās, viena daļa ietver sevī jaunradītus skatuviskos darbus, otra folkloras dančus, kas ir pārmantoti no mūsu senčiem gadsimtu laikā.

Skatuviskā deja ir populārāka, no dejas izpausmēm, jo tiek dejota dažādos, lielākos vai mazākos deju pasākumos. Folkloras danči ir mazāk populāri, it sevišķi jaunatnes vidū. Bet dančus var dejot šaurā lokā, ļaujot izkustēties gan bērniem, gan pieaugušajiem, nav vajadzīgs konkrēts pāru skaits.

Ir svarīgi iesaistīt dejošanā to sabiedrības daļu, kas nav iesaistīta kopienas amatiermākslas kolektīvos. Parādīt, ka praktiski visi var būt piederīgi dejai un iesaistīties kopienas aktivitātēs.

Mērķi

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Mētrienas pagasta jauniešu centru "Mētrienas centriņš". Ir daudz bērnu un jauniešu, kas nepiedalās nekādās aktivitātēs. Ir pasīvi, viņiem grūti socializēties. Visu brīvo laiku aizņem viedierīču lietošana. Lielākais akcents būs likts tieši uz tādiem jauniešiem. Lai viņi sajustos piederīgi un vajadzīgi. Kā arī iemācītos kādas citas prasmes, kuras izslēdz viedierīču izmantošanu.

Kopā ar  ETNO kompāniju "Zeidi" iemācīt 18. un 19. gadsimta populārākos dančus jauniešiem un plašākai neaktīvai sabiedrības daļai. Lai turpmāk iesaistītu vairāk kopienas iedzīvotājus kultūras aktivitātēs.

Tā kā meistarklase ir paredzēta Mētrienas pagasta svētku ietvaros, pēc apmācību noslēguma, iesaistītie dalībnieki varēs savas prasmes demonstrēt plašākai publikai, tā ievadot folkloras danču pasaulē arī citus.

Uzdevumi

Piesaistīt latviešu tradīcijām jaunatni.

Dot iespēju izprast latviešu tautas tradīcijas.

Iedrošināt neaktīvu sabiedrības daļu iesaistīties kopienas kultūras dzīvē.

Palīdzēt jauniešiem integrēties sabiedrībā.

Novērst jauniešu uzmanību no pārāk lielas viedierīču izmantošanas.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunieši iepazīsies ar Vidzemes dančiem, ar tautas mūziku. Apgūs deju pamatsoļus. Iemācīsies mūzikā saklausīt ritmu. Apgūs danču iemaņas kuras varēs pielietot brīvā laika pavadīšanas pasākumos, ballītēs. Svarīgi apzināties, ka tiks izcelti un popularizēti tieši Vidzemē pierakstīti danči un danču mūzika. Savukārt projekta īstenotājiem tas dos iespēju turpmākajos kultūras pasākumos izmantot iegūtās iemaņas, kas ļaus vēl plašāk popularizēt Vidzemes danču tradīciju.

Paredzamie projekta rezultāti

Piedalīšanās projektā palīdzēs neaktīvākiem jauniešiem vieglāk integrēties sabiedrībā. Vismaz un kādu laiku novērsīs domas no viedierīcēm. Cels jauniešu pašapziņu, daloties ar apgūtām iemaņām ar citiem. Pēc meistarklasēm, kopā ar ETNO kompāniju "Zeidi" dalībnieki mācīs Vidzemes dančus plašākai sabiedrībai, tā iesaistot danču pasaulē savas savu ģimeņu locekļus, draugus un kaimiņus.

Apmeklējot līdzīgus pasākumus, projekta dalībnieki ar prieku varēs iesaistīties dejās.

Mētrienas tautas namā nesen tika izveidota koklētāju kopa. Sadarbībā ar projektā iegūtām iemaņām koklētāju kopa "Ramana" varēs izveidot Vidzemes danču programmu. Iesaistot iedzīvotājus ar šo programmu varēs papildināt  tradicionālajos latviešu gadskārtu pasākumus.