Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrības "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs " valdes locekle
Projekta kopējās izmaksas:
3061.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1000.00 EUR
Līdzfinansējums:
2061.00 EUR

Kopsavilkums

Lūgts atbalsts grāmatas “Gaismas pils Salacas krastos” drukai. Doma šāda izdevuma tapšanai radās jau gadiem. Kā saglabāt uzkrāto. Kā vēstīt par saglabātā mantojuma – raksti, vēstules, fotogrāfijas, cilvēcisko atmiņu stāstu pieraksti u.c. – unikalitāti. Kā nepazaudēt izpētīto materiālu jēgpilno saturu. Kādā formā nodot visu savākto nākamajām paaudzēm. Mūsu atbilde ir – ar grāmatas palīdzību.

Grāmata ir par Vidzemi, bibliotēkām, skolām, cilvēkiem. Caur Salacgrīvas bibliotēkas prizmu parādīta Vidzemes kultūras daudzveidība. Bērnu un jauniešu dalība dažādos kultūras projektos. Grāmatas aptvērums pamatā balstās uz ziemeļvidzemes bibliotēkām, skolām. Sadarbībā ar biedrību “Salacas baseina bibliotēku apvienību “Salacas bibliotēkas”, kurā draudzējas bibliotekāri no Burtniekiem, Mazsalacas, Vecates, Skaņkalnes, Ramatas, Staiceles, Ainažu, Svētciema un, protams, Salacgrīvas puses, organizētas daudzas un dažādas aktivitātes, tai skaitā astoņi unikālie Vidzemes Patriotiskie dzejas festivāli (2005.-2018.). Jaunizveidotā grāmata būs vērtīgs pienesums Vidzemes vēsturiskās zemēs ietilpstošajām Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras bibliotēkām (ap 150). Iekļaujoties bibliotēku fondos, grāmatas būs kā kultūrvēsturisks mantojums nākamajām paaudzēm.

Mērķi

Grāmatas izdošana tika plānota jau gadiem. Tika apzināti resursi Salacgrīvas bibliotēkas fondos, Salacgrīvas muzeja krājumos.  Pētīti materiāli presē izmantojot LU Akadēmiskās bibliotēkas krājumu. Saistībā ar Salacgrīvas bibliotēkas 120 gadu jubileju (2022.gadā) bija iecerēta grāmatas tapšana fiziskā veidā. (Jāmin, ka sākotnējais grāmatas nosaukums bija “Salacgrīvas bibliotēka laiku lokos”).  Ierobežotie finansiālie resursi neatļāva pilnībā realizēt plānoto. Grāmata tika samaketēta, iesieta brošūras veidā, un informācija pieejama Salacgrīvas bibliotēku kopkatalogā. Šogad aktualizējām tieši grāmatas izdošanu drukātā formā. Limbažu novada pašvaldība atbalstīja izdošanu ar savu daļu. Mēs – biedrība – apzinājām savas iespējas un pievienojam savu pašfinansējumu. Diemžēl, vēl trūkst finanses, lai varētu drukāt grāmatu. Esam veikuši cenu aptauju un izvēlējušies lētāko izdevniecību. Ja mūsu iesniegtais projekts tiks atbalstīts, tad šogad tiks nodrukāta grāmata, kurā attēlota mūsu puses – ziemeļvidzemes kultūras daudzveidība. Grāmatas tiks dāvinātas bibliotēkām šādos Vidzemes vēsturiskajās zemēs ietilpstošajos novados – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras. Ar šīs grāmatas palīdzību tiks nākotnei saglabāta informācija par Vidzemes kultūras daudzveidību. Radīta jauna grāmata, kas būs pieejama ikvienam turpmākajā nākotnē.

Uzdevumi

  1. Virsuzdevums - izdot grāmatu
  2. Informēt izdevniecību “Latgales Druka”, ka ir atrasts pilns finansējums grāmatas izdošanai.
  3. Vēlreiz izskatīt, izvērtēt grāmatas maketu. Ja nepieciešams, veikt labojumus.
  4. Sociālajos tīklos publiskot informāciju par projektu.
  5. Izdevniecībai nodrukāt grāmatu.
  6. Rast iespēju grāmatu nogādāšanu bibliotēkās.
  7. Projekta vadītājai nodrošināt projekta publicitāti un laicīgi iesniegt atskaites.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes iedzīvotāji. Bibliotēku apmeklētāji.
Grāmata nonāks bibliotēku plauktos, kur ikviens varēs to paņemt un lasīt.
Ar šīs grāmatas palīdzību tiks nākotnei saglabāta informācija par Vidzemes kultūras daudzveidību. Grāmatā minēti unikāli notikumi, kas saistās ar Vidzemes apdzīvotām vietām, dažādām kultūras iestādēm, skolām. Fotogrāfijas atspoguļo bagātīgo kultūras klāstu.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji

Tiks izdota viena grāmata 300 eksemplāros.

Grāmata tiks dāvināta 8 Vidzemes vēsturiskajās zemēs ietilpstošo novadu 146 bibliotēkās.

Kvalitatīvie rādītāji

Ar šīs grāmatas palīdzību tiks nākotnei saglabāta informācija par Vidzemes kultūras daudzveidību. Grāmatā minēti unikāli notikumi, kas saistās ar Vidzemes apdzīvotām vietām, dažādām kultūras iestādēm, skolām. Fotogrāfijas atspoguļo bagātīgo kultūras klāstu.