Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
IK Aspidistra-Inga, individuālais komersants
Projekta kopējās izmaksas:
3193.50 EUR
Finansējums no VKKF:
2724.50 EUR
Līdzfinansējums:
469.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt un dažādot tradicionālajās vērtībās balstītu amatniecības kultūru, ceļot Rankas pagasta amatnieku individuālo prasmju līmeni, veicinot to piederības apziņu Vidzemes kultūrtelpai un izceļot savdabīgo.

Katrai vēsturiskai zemei ir jākopj un jāattīsta sava kultūrvēsturiskā vide, ejot no kopīgā uz individuālo, lai saglabāto nostiprinātu, nodotu to tālākā lietošanā. Projekta realizācijas vieta, Rankas pagasts etnogrāfiski saplūst ar Piebalgas novadu vēsturiskajā tekstilmākslā. Projektā, veicot vēsturisko izpēti, no kopējā mantojuma tiks izcelta rancēniešu atstātā daļa. Pagasta bagātās amatniecības vēstures faktu izpēte radīs emocionālu piesaisti, atklās piederību senām tradīcijām, ieinteresēs iesaistītes vietējās kopienas dzīvē.

Projekta praktiskās darbnīcas ir seno dzijas krāsošanas prasmju pārnese, mūsdienu akcentu piešķiršana tradicionālajiem rokdarbiem. Iegūtā tekstilmateriāla izmantošana austo, adīto izstrādājumu gatavošanā, veidos īpašo kopienas amatnieku garšu un rokrakstu. Darbnīcās tiks izmantots kā nemateriālais kultūras mantojums - tradīcijas, prasmes un zināšanas par dabu, tā no paaudzes paaudzē pārnestā mijiedarbība starp vēsturi un šodienu. Lai veicinātu rancēniešu prasmju pārmantojamību, amatniecības stundās, tiks uzrunāti pamatskolas skolēni, uztaustot viņu iespējamo interesi par rokdarbiem,

Noslēguma izstāde, par projekta darbnīcās paveikto, būs ne tikai kvalitātes un kvantitātes novērtēšana, bet arī pienesums kopienas iedzīvotāju izglītošanā un aktivizēšanā. Atvērtajā sarunā ar lietišķās mākslas konsultantu būs iespēja novērtēt, projektā radītā, iekļaušanos Vidzemes amatnieku tradīcijās, vēstures kontekstā.

 

Mērķi

Vidzemes amatniecības kultūras daudzveidībā, Rankas pagasts vēsturiski ir bijis ievērojams ar aušanas un citu rokdarbu prasmīgiem meistariem. Projekta ietvaros tiks piedāvāta iespēja apgūt dziju krāsošanas prasmes un iepazīt senākus novada meistaru darbus, atdarināt tos un, iedvesmojoties no tiem, veidot savus jaunrades darbus. Vilnas izstrādājumu darināšanā būtiska nozīme ir ne tikai to funkcionalitātei, bet arī kvalitatīvam izpildījumam. Mūsdienās būtiska ir arī tā vizuālā pievilcība, individualitāte, ilgtspēja. Piedāvājot darbnīcu dalībniekiem pašiem ievākt dabas materiālus un krāsot dziju, no kā darināt rokdarbus, vēsturiskie risinājumi kļūs par daļu no mūsdienu amatniecības ikdienas, turpinās dzīvot šodienā. Bet visbūtiskāk, tā būs īpaša, atgūta senā prasme, kas dos iespēju radīt atšķirīgo, eksperimentēt, izcelt dabas vērtību.

Mērķi:

1. Padziļināti apgūt senās dzijas krāsošanas prasmes ar augu un sēņu valsts materiāliem:

 • ievākt un sagatavot augus krāsošanai, kuri bieži pieejami un aug tieši Rankas pagastā un tuvākajā teritorijā, amatnieču dārzos;
 • atpazīt un izmantot sēņu sugas, kuru augšanas biotops ir tipisks Gaujmalas mežiem;
 • attīstīt rokdarbnieču prasmes izmantojot iegūtos augus, kombinēt tos un radīt daudzveidīgu un absolūti individuālu darba materiālu, krāsotu dziju,
 • dokumentēt visu krāsošanas darba gaitu, norādot izmantoto augu un sēņu sugas, apjomu, gatavošanas laiku, palīgmateriālus utt.;
 • sagatavot krāsoto dziju, no kā darināt izvēlētos izstrādājumus un prasmju demonstrēšanas paraugus.

2. Iesaistot pagasta amata meistares un darbnīcu dalībnieces, no iegūtā krāsotā (un nekrāsotā) materiāla izgatavot Vidzemei tipiskās šatieru segas, cimdus, novadam raksturīgajos toņos un rakstu pārklājumos. Tādejādi celt amatniecības kapacitāti un uzlabot prasmes.

3. Izcelt un popularizēt Rankas pagasta vēsturisko mantojumu un individualitātes iespējas Vidzemes novada amatniecības tradīcijā, rīkojot izglītojošas aktivitātes pagasta pamatskolā.

Uzdevumi

1. Vēsturiskā materiāla izpēte un sadarbība ar daiļamata meistariem.

 • izpētīt tuvākās apkārtnes muzeju (Druvienas skolas muzejs, Gulbenes novadpētniecības un mākslas muzejs) krājumā un citās kultūras mantojuma iestādēs pieejamās Vidzemes šatiera segas. Iegūt informāciju par tajās pielietotajiem toņiem, kompozīciju, tehnikām;
 • pieaicināt daiļamata meistarus, kas savā praksē izmantojuši Piebalgai un Rankai raksturīgo aušanas rokrakstu, tajā skaitā apzināt rancēnietes, kas audušas 20. gs. otrajā pusē, saglabājot vēsturisko tradīciju;
 • izstrādāt uzskates materiālus radošajām darbnīcām un izglītojošām aktivitātēm par vēsturisko mantojumu un iespējamiem variantiem jaunajiem amatniecības darinājumiem.

2. Materiālu sagatavošana radošajām darbnīcām -  dzijas šķeteres (iepriekš izmazgātas), satītas spolēs (sagatavotas aušanai) un citu (ezera, avota ūdens) materiālu sagāde. Augu un sēņu ievākšanas vietu apzināšana. Iepriekšējo krāsošanas materiālu analīze, atlasot plānotajām darbnīcām noderīgākos piemērus.

3. Piecu dzijas krāsošanas darbnīcu norišu organizēšana dažādos mēnešos, lai daudzpusīgāk izmantotu augu/sēņu valstī ievāktos materiālus un iegūtu dažādu toņu dziju.

4. Vietējās rokdarbu kopas amatnieču/ku apzināšana un iesaistīšana darbnīcu un izglītojošo programmu norisē.

5. Izglītojošo aktivitāšu organizēšana vietējā skolā, rokdarbu stundā, vizualizējot darbnīcu norisi, iegūtos materiālus un parādot seno prasmju nozīmi mūsdienu amatniecības procesos un jaunradē. Nodarbību laikā veidot saikni starp pieredzējušajām pagasta amatniecēm un jauno paaudzi, veicinot prasmju pārmantojamību. 

6. Sagatavoto izstrādājumu, nokrāsoto materiālu paraugu, aprakstu un iegūto vēsturisko materiālu izstāde Rankas pagastā, sadarbībā ar pagasta iedzīvotāju kopienu. Darbu izvērtējums atklātā sarunā ar lietišķās mākslas konsultanti.

7. Projekta gaitas atspoguļošana sociālajos tīklos, novada laikrakstā u.c. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Rankas pagasta amatnieki, iesaistoties darbnīcu norisēs.
Rankas pagasta pamatskolas skolēni amatniecības stundās iepazīstot projekta rezultātus un turpmāk izmantojot dāvinātos materiālus no darbnīcām.
Vietējā kopiena un kaimiņu pagastu iedzīvotāji - sadarbojoties ar darbnīcu dalībniekiem, iesaistoties vēstures izpētē, apmeklējot izstādi par dzijas krāsošanas un pielietošanas tradīciju, kā Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļu.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Apkopots vēsturiskais materiāls par Rankas pagasta aušanas tradīciju Piebalgas etnogrāfiskajā kontekstā. Informācija tiks izmantota izstādei, darbu radīšanai, pagasta identitātes izcelšanai;
 • Dalībnieces apguvušas prasmes iegūt dažādu toņu dzijas no augu un sēņu valsts, nokrāsojot ~ 20 kg dzijas;
 • Dalībniecēm prasmes un citiem interesentiem pieejami apraksti par veidu kā iegūt 82 toņus (plānotās kombinācijas, daudzveidība), izmantojot 36 augu/sēņu sugas, 3 ķīmiskos kodinātājus, vismaz 3 dabiskos kodinātājus (pašu gatavoti);
 • Rankas amatnieces cēlušas savas individuālās prasmes noaužot trīs segas paraugam un papildus sagatavojot šatiera uztinumus;
 • Noadot 10 cimdu pārus veicināta vēsturiskā mantojuma izzināšana un jaunrades iespējas. Trīs (jaunrades cimdi) dāvināti novada muzeja krājumam, lai saglabātu šo prasmi nākamajām paaudzēm;
 • Novadītas darbnīcas 5 gab., darbnīcas apmeklējuši 40 (plānots 4x10) dalībnieki, no tiem 20 unikāli apmeklējumi;
 • Sagatavota un novadīta izglītojoša stunda skolā  ~ 30 skolēniem dažādās vecuma grupās. Nodarbības materiālu iespējams piedāvāt arī citām interesentu grupām;
 • Izstāde Rankas pagastā  ''Vasaras krāsas" (~ 90 apmeklētāji no Rankas pagasta un interesenti no kaimiņu pagastiem);
 • Apkopojošs materiāls, foto fiksācija procesam un gala rezultātam, krāsošanas vadlīnijas projekta vadītājas mājas lapā. 
 • Rankas pagasta mājas lapā, izveidotajā rokdarbu kopas Rankas bize sadaļā, ievietoti vizuālie materiāli, brīvi pieejami ikvienam interesentam, popularizē pagasta kultūrvēsturisko mantojumu.