Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMEI M"
Projekta kopējās izmaksas:
5081.42 EUR
Finansējums no VKKF:
5081.42 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Katvaru muižas apbūve ezera krastā veidojusies 1740. gadu pirmajā pusē. Līdz mūsdienām saglabājies muižas centra parādes pagalms un to ietverošā apbūve. Katvaru muižas apbūves centra kompozīcijā visnotaļ viegli saskatāms barokam raksturīgais simetrijas princips, tā ietvaros katrā pagalma malā uzceļot 3 ēkas – divas lielākas un vienu vidū mazāku. Lai gan 20. gadsimta otrajā pusē pašreizējās pagalma ēkās veiktas ļoti apjomīgas pārbūves (vairākām ēkām uzbūvēts otrais stāvs), visās konstatējamas senākas struktūras.

Šobrīd apbūvē iekļautās ēkas plašākai sabiedrībai nav pieejamas, jo nepieciešami vēl izpētes, atjaunošanas/ restaurācijas darbi. Tūristiem un interesentiem pieejams un ļoti iecienīts ir muižas parks pastaigām ar izeju uz ezeru un liepu aleju. Projektu konkursa ietvaros vēlamies veikt Katvaru muižas ratnīcas (sk. 3. pielikumu) arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju(AMI), kas būs pirmais solis uz ratnīcas atjaunošanu. Līdz šim ratnīcai AMI nav veikts un vēsturiskie materiāli ir visai skopi.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. Veikta kvalitatīva Katvaru muižas ratnīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Tiks izstrādāta Katvaru muižas ratnīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un iesniegta Pasūtītājam vienā papīra eksemplārā un digitālā formātā.
  2. Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par veikto Katvaru muižas ratnīcas AMI Vidzemes plānošanas reģiona majas lapā www.vidzeme.lv un Valsts kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv. Iztrādātā izpētē tiks minēts, ka darbs tika veikts ar VKKF atbalstu. 

Mērķi

Katvaru muižas apbūve Katvaru ezera krastā un kungu māja celta 1740. g. sākumā. Bet Katvaru vēstures pirmsākumi meklējami jau 14. gadsimtā, kad tie piederējuši Jakobam Līvem (Jacob Live). Pēc Katvaru īpašnieka Mihaila Zommera nāves 1906. gada 26. martā kā pēdējais Katvaru muižā līdz 1920. gada zemes reformai valdīja barons Eriks Zommers

1920. g. kungu mājā tika izvietota pamatskola mazāko klašu skolēniem. Katvaru speciālās skolas vēsture sākas ar 1959./1960.m. g., kad Katvaru muižas ēkā tika atvērta palīgskola. Līdz 1972. gadam zem viena jumta pastāvēja divas skolas –palīgskola un pamatskola. 2005. g. skola kungu ēku atbrīvoja. Kādu laiku tajā vēl darbojās skolas bibliotēka un tika izmantoti daži pagrabi. Katvaros līdz mūsdienām saglabājies muižas centra parādes/goda pagalms un to ietverošā apbūve. Tomēr laukuma malās esošās ēkas laika gaitā vairākkārtēji pārbūvētas. 2010. g. Katvaru muižas teritorija un apbūves nozīmīga daļa nonāca privātīpašumā. No iegādes brīža tiek veikti apsaimniekošanas darbi gan muižas teritorijā, parkā un ēkās. Ir veikta izpēte kungu mājai un klētij, un izstrādāta kungu mājas jumta atjaunošanas tehniskā dokumentācija(sk. 5. pielikumu). Šobrīd apbūvē iekļautās ēkas plašākai sabiedrībai nav pieejamas, jo nepieciešami vēl izpētes, atjaunošanas/restaurācijas darbi.

Tūristiem un interesentiem pieejams un ļoti iecienīts ir muižas parks pastaigām ar izeju uz ezeru un liepu aleju. Projektu konkursa ietvaros vēlamies veikt muižas ratnīcas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, kas būs pirmais solis uz ratnīcas atjaunošanu un pieejamību plašākai sabiedrībai.

Projekta ilgtermiņa mērķis:

Veicināt kultūras mantojuma kvalitatīvu izpēti, saglabāšanu un  atjaunošanu Latvijas vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanai un attīstībai Vidzemes vēsturiskajā zemē.

Projekta mērķis:

Veicināt kultūras mantojuma kvalitatīvu izpēti, saglabāšanu un  atjaunošanu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanai un attīstībai, veicot kvalitatīvu Katvaru muižas Ratnīcas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.

Projekts pilnībā atbilst projektu konkursa mērķim un nolikuma 1.6.2. punktam- Vidzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību.

Uzdevumi

Lai veicinātu secīgu Katvaru muižas apbūves atjaunošanu, projekta ietvaros vēlamies veikt Katvaru muižas skolas korpusa bij. ratnīcas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, nākotnē tās atjaunošanas/restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrādei un atjaunošanai.

Projekta izvirzītā mērķa kvalitatīvai sasniegšanai ir izvirzīti sasniedzami uzdevumi:

  1. Veikt kvalitatīvu Katvaru muižas ratnīcas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.
  2. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta izvirzītā mērķa un uzdevumu kvalitatīvai izpildei ir plānots projektu realizēt laika posmā no 2024. gada maija līdz decembrim. Detalizētāku darbu aprakstu skatīt tāmē (4.pielikumā).

Lai sasniegtu projekta mērķi projekta ietvaros tiks paveikts:

  1. Pēc projekta apstiprināšanas finansēšanas līguma parakstīšana ar fondu.
  2. Līguma sagatavošana un parakstīšana ar SIA par izpētes darba veikšanu.
  3. Izpētes darbs saskaņā ar iesniegto tāmi(sk. 4. pielikumu).
  4. Darba pieņemšana- nodošana.
  5. Publicitātes sagatavošana un nosūtīšana par projekta rezultātiem VPR un VKKF ievietošanai mājas lapās.
  6. Projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Izpētes veikšanas laikā, ja būs nepieciešams, tiks ievēroti visi valstī noteiktie ārkārtas situācijas ierobežojumu noteikumi.

Izpētes sējumā tiks minēts, ka izpēte veikta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Limbažu novada iedzīvotāji(uz 01.01.2024. 29175), tai skaitā Katvaru pagasta iedzīvotāji (1124), blakus ciemu, pagastu un novadu iedzīvotāji, kultūras mantojuma speciālisti, tūristi un citi interesenti, kuri apmeklē un apmeklēs kultūrvēsturisko objektu. Izpētes laikā iegūtā informācija būs izziņas avots un papildinājums muižas vēstures liecībām, un turpmāko ratnīcas atjaunošanas darbu sākums. AMI kopija tiks iesniegta Limbažu muzejam.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta paredzamais rezultāts un tā ilgtspēja:

1. Veikta kvalitatīva Katvaru muižas ratnīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Ratnīcas AMI veiks SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” darba grupa ar D. Lēvaldi kā grupas vadītāju. Tiks izstrādāta Katvaru muižas ratnīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un iesniegta Pasūtītājam vienā papīra eksemplāra un digitālā formātā. 

Izpētes laikā iegūtā informācija būs vērtīgs izziņas avots un papildinājums muižas vēstures liecībām, un ratnīcas atjaunošanas/restaurācijas dokumentācijas izstrādei. Pēc ratnīcas AMI veikšanas vēlamies uzsākt atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādi, paredzot turpmākos gadus veikt izpētes un dokumentācijas izstrādi visām Katvaru muižas apbūves ēkām, lai nākotnē kvalitatīvi atjaunotu un piedāvātu apskatei plašākai sabiedrības pieejamībai.

2. Nodrošināta projekta publicitāte. Ievietojot informāciju par veikto Katvaru muižas ratnīcas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju ievietošanai Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv un  VKKF mājas lapā www.kkf.lv. Izstrādātajā izpētē tiks minēts, ka darbs tika veiks ar VKKF atbalstu.