Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Juridiska persona
Projekta kopējās izmaksas:
5152.60 EUR
Finansējums no VKKF:
5152.60 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros paredzēts apzināt Piebalgas podnieku tradīcijas, kas sevī ietver trauku izgatavošanu pēc 19. un 20. g.s. tradīcijām un piedalīties uguns cepļa būvniecības procesā. Rezultātā būs iespējams apdedzināt traukus izmantojot atklātu uguni. Tradīciju saglabāšana un nodošana tālāk (Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājmākslas studijas "Piebaldzēni" Keramikas darbnīcas dalībniekiem, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un Piebalgas sabiedrībai - vietējai kopienai).  Projekta ietvaros paredzēta cepļa mūrēšanas meistarklase podnieka Eināra Dumpja vadībā, kurš ir viens no retajiem meistariem, kurš šīs prasmes nodod tālāk. Meistarklasi būs iespējams vērot un tajā piedalīties projekta dalībniekiem.

Cepļa mūrēšanas meistarklase notiks Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas parkā, līdz ar to, dodot iespēju, gan studijas dalībniekiem, gan audzēkņiem, gan vietējai kopienai turpināt pētīt, izzināt un apgūt senās podniecības tradīcijas šodienas vidē, kā arī popularizēt šo seno amatu jomu turpmāk. 

Projekta ideja un mērķis atbilst arī Cēsu novada kultūras stratēģijai 2030 stratēģiskajiem mērķiem: 

Nr. 2 Daudzveidīgs un sabiedrībai pieejams tradicionālās kultūras piedāvājums, veicinot sabiedrības atvērtību, empātiju un radošumu.

Nr. 3 Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras tradīciju saglabāšana, pētniecība u pieejamība iedzīvotājiem. 

Cēsu novada kultūras stratēģijas 2030 attīstības virzieniem:

AV.3: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija, tostarp nemateriālā kultūras mantojuma nodošana un pēctecība. 

Vidzemes vēsturiskās zemes, īpaši Piebalgas kultūrtelpas savdabības apzināšanās un saglabāšana.

Mērķi

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas telpās darbojas gan skola, gan amata prasmes apgūst studijas dalībnieki. Darbs ar mālu ir joma, kura šeit ir iedzīvināta jau vairāk kā 10 gadus. Pēdējos gados šī joma ir kļuvusi aktuālāka, jo mērķtiecīgi tai tiek pievērsta uzmanība, kā vienai no senajām Piebaldzēnu amata prasmēm. Ar māliem strādā gan skolēni mācību procesa ietvaros, gan studijas "Keramikas darbnīcas" dalībnieki, kurš pēdējos gados ir audzis no dažiem cilvēkiem līdz 14 pastāvīgiem dalībniekiem un interesentiem, kuri nodarbības apmeklē retumis. Tāpēc, lai papildinātu kopējo pieredzi un zināšanas podniecības jomā vēlamies parādīt arī šo podniecībai tik svarīgo jomu - prast uzmūrēt cepli, kurā apdedzināt traukus atklātā ugunī. Formas piedošana mālam ir tikai viens no soļiem garajā procesā līdz kvalitatīvam traukam, kas kalpo gadiem ilgi.

19. - 20. gs. Vidzemē būvēja atklātās uguns horizontālās vilkmes (kurtuve ir blakus apdedzināšanas telpai) slēgtos cepļus ar variācijām. Dienvidkurzemē būvēja atklātās uguns vertikālās vilkmes vaļējos cepļus ar gredzenveida apraksts kurtuvi. Mūsdienās visā Latvijā atklātās uguns apdedzināšanai visbiežāk izmanto vaļējos vertikālās vilkmes cepļus, jo tos vieglāk uzbūvēt un kurināt. 

Īstam podniekam - tradīciju pārmantotājam jāvar uzbūvēt ceplis, kas vajadzīgs atklātās uguns apdedzinājumam. Tas ir Latvijas tradicionālās podniecības stūrakmens. Daudzi Vidzemes un Piebalgas podnieki bija ne tikai trauku, bet  arī krāsns keramikas  (krāsns podi) un būvkeramikas (drenas, dakstiņi u.c.) izgatavotāji. Paši podnieki arī būvēja savas keramikas apdedzināšanas krāsnis jeb cepļus. Izpratne par podniecības krāsns  funkcionālām daļām, cepļa kurtuves un trauku telpas proporcijām, būvniecības materiāliem un mūrēšanas paņēmieniem podniekam ir tik pat nepieciešama, kā zināšanas par māliem un virpošanas prasme. Veidojot šo cepļa mūrēšanas meistarklasi vēlamies saglabāt un turpināt iedzīvināt podniecības tradīciju Piebalgā caur praktisku darbošanos un prasmju apgūšanu pie lieliska meistara. 

Uzdevumi

Informācijas apkopošana par podniecības tradīcijām Piebalgā.

Materiālu sagāde cepļa mūrēšanas darbiem.

Cepļa vietas noteikšana dabā (par pamatu ņemot jau esošo Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas āra vides iekārtošanas projektu).

Cepļa pamatu veidošana.

Cepļa mūrēšanas meistarklase (vairākas dienas - atkarībā no laika apstākļiem).

Cepļa stīpošana (vairākas dienas - atkarībā no laika apstākļiem).

Keramikas darbnīca, trauku gatavošanas darbnīca.

Cepļa atklāšana - dedzināšana (divas dienas).

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi
Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotāja mākslas studijas "Piebaldzēni" dalībnieki
un pasniedzēji
Piebaldzēni -interesenti (vietējās kopienas pārstāvji).
Meistardarbnīcas rezultātā tiks nodotas zināšanas un prasmes par cepļa būvēšanu podniecības vajadzībām. Tiks radīta vieta un apstākļi šī senā amata prasmes izkopšanai un apgūšanai arī turpmāk, kā pieaugušajiem, tā skolēniem. Vērtīga šajā procesā būs arī paaudžu savstarpējā sadarbība.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā aktivitātēs tiks iesaistīti gan bērni, gan pieaugušie, kas dod pieredzi, ka apgūstot prasmes jau bērnībā - tās var lietot un turpināt pilnveidot visas dzīves laikā. Pievienotā vērtība - sadarbība starp paaudzēm, kas ir būtisks faktors tradīciju un prasmju pārmantošanā un nodošanā. Tiks izveidota pastāvīga - paliekoša vieta (ceplis), kas būs pieejama  vietējai kopienai ilgtermiņā, lai turpinātu uzturēt un kopt podniecības tradīcijas Piebalgā. Darbā ar cepli iesaistītie dalībnieki, kā šodien tā arī nākotnē varēs turpināt eksperimentēt ar mālu un iegūt atšķirīga dedzinājuma traukus, apgūstot senās traku apdedzināšanas tehnikas.