Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada bibliotēka
Projekta kopējās izmaksas:
8370.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Veicinot lielāku bērnu un jauniešu piesaisti, Siguldas novada bibliotēka plāno radīt izzinošu, saistošu un attīstošu vidi bērniem un jauniešiem -  izveidojot ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību  kultūrvēsturisko vietu stāstu virtuālās realitātes tūres par Siguldas kultūrvēstures objektiem un veidojot stāstus par Siguldas nozīmīgiem novadniekiem, izmantojot savus novadpētniecības materiālus. 

Izveidojot izzinošas virtuālās realitātes stāstu tūres pa Siguldas pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (virtuālās brilles) un popularizējot bibliotēkā veidotos un uzkrātos Siguldas novadpētniecības materiālus, mērķis ir izglītot bērnu un jauniešu auditoriju, radīt izzinošu vidi un sasniegt  lasītāju skaita pieaugumu, kā arī kopienas saliedēšanos.

Sigulda ir bagāta un var lepoties gan ar daudziem kultūras, vēsturiskajiem un dabas objektiem un personībām. Siguldas novada bibliotēkā ir uzkrāti un sistematizēti kultūrvēstures analītiskie, fotogrāfiju, video, rokrakstu un nepublicētie materiāli, veidoti videomateriāli un intervijas ar novadniekiem, kurus plānots iestrādāt virtuālo novadpētniecības stāstu tūrēs un saistošā veidā sniegt iespēju bērniem un jauniešiem iepazīt dziļāk novada kultūrvēstures objektus. Mūsdienīgā ceļojumā bērni un jaunieši atklās, ieraudzīs, dzirdēs Baltijā vienīgā regulāri kursējošā trošu ceļa jeb Siguldas vagoniņa stāstu, Siguldas spieķīša darināšanas stāstu, Rakstnieku pils vēsturi, Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases tapšanas stāstu, mākslinieka Zigurda Zuzes grafiku stāstu.

Mērķi

Nepieciešams radīt vidi ar mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējām jauniešu un pusaudžu jēgpilnai laika pavadīšanai bibliotēkā.  Apvienojot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un mērķauditorijai atbilstošu literatūras krājumu, tiks veicināta arī novadpētniecības krājuma popularizēšana, izmantošana un jauniešu mērķgrupas piesaiste bibliotēkai. Realizējot projektu, tiks veicināta izpratne par vietējā kultūras mantojuma nozīmi un vērtību tagadnē un nākotnes perspektīvā.

Projekta mērķis ir izglītot bērnu un jauniešu auditoriju, radīt izzinošu digitālu kultūrvēstures materiālu un jaunu tehnoloģiju vidi,  piesaistīt jauniešu auditoriju un jaunas mērķgrupas, un interesi par bibliotēku un tās piedāvātajiem pakalpojumiem. Popularizēt novada kultūrvietas, iepazīstināt sabiedrību ar to vēsturi un vairot piederības izjūtu.

Virtuālās brilles ar Siguldas novadpētniecības stāstiem atbilst Vidzemes atpazīstamības un attīstības prioritātēm:

1) dažādu prasmju veicināšana (informācijpratība, digitālā pratība); 

2) lasītveicināšana; 

3) kopiena un kultūra - vietējo kultūrvēsturisko objektu, tradīciju iepazīšana un popularizēšana.

 

Uzdevumi

Projekta "Siguldas kultūrvēsturisko vietu stāstu virtuālās realitātes tūres izveide bērniem un jauniešiem Siguldas novada bibliotēkā" uzdevumi:

  • Siguldas novada bibliotēku novadpētniecības krājuma izpēte un analīze;
  • atbilstošo materiālu nodrošināšana virtuālo briļļu satura veidošanai;
  • virtuālo briļļu u.c. aparatūras iegāde (ar pašvaldības atbalstu);
  • programmatūras un digitālā materiāla sagatavošana (filmēšana un apstrāde); 
  • telpas iekārtošana (ar pašvaldības atbalstu); 
  • galaprodukta prezentēšana;
  • Siguldas novada un Vidzemes kultūrmantojuma saglabāšana un popularizēšana dažādām auditorijām, īpaši jauniešiem un pusaudžiem, ilgtermiņā.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

No projekta ilgtermiņā ieguvēji būs gan gan apmeklētāji (īpaši jaunieši un pusaudži), gan visa sabiedrība kopumā. Galvenais mērķrezultāts ir piesaistīt jauniešu iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu un personības, iegūt jaunas zināšanas kopā ar interesantu pieredzi, pielietojot virtuālās brilles, lai iepazītu Siguldas novadu un Vidzemi. Šīs būtu kā neformālas izglītojošas mācības vietējai kopienai. Ar šāda produkta izveidi varētu strādāt gan individuāli, gan ar skolu klasēm.

Paredzamie projekta rezultāti

Radīta kultūrvēstures mantojuma materiālu pieejamība digitālajā/ virtuālajā vidē un izveidota funkcionāla un saistoša vide jauniešu jēgpilnai laika pavadīšanai bibliotēkā, jaunu bibliotēkas lietotāju pieaugums, zināšanu paplašināšana, komptenču paaugstināšana, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Veicināta bibliotēkas un novadpētniecības materiālu popularizēšana novadā.

Lielākais uzsvars tiek likts uz bērniem un jauniešiem, bet produkts būs saistošs visām mērķgrupām. Siguldas novada kopienai, Vidzemes reģionam un visai sabiedrībai kopumā.

Kvantitatīvie rādītāji:

aktīvo lietotāju skaits Siguldas novada bibliotēkā: 2755 ( no tiem 1071 bērnu un jauniešu auditorijā),

pašvaldības iedzīvotāju skaits Siguldas novadā: 32507, Siguldas pilsētā: 15140, Vidzemē: 186095.