Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Krustalīces mantojums"
Projekta kopējās izmaksas:
8520.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7320.00 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība "Krustalīces mantojums" ir aktīva Gulbenes novada nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2009. gadā ar mērķi veicināt Gulbenes vēsturiskā centra attīstību. Atzīmējot Tālavas zemju dalīšanas līguma 800. gadadienu un pirmo Gulbenes priekšteces - latgaļu apdzīvotās Gulbanas - pieminējumu rakstītos avotos, biedrība “Krustalīces mantojums” vēlas aktualizēt viduslaiku Vidzemes sadzīves, militārās un garīgās kultūras dimensijas, Gulbenes pilsnovada aizsākumus Tālavā un pirmās rakstītās liecības par to. Projekts "Tālavas zemju dalīšanas līgumam 800. Gulbana" ir iespēja plašai mērķauditorijai vēstīt par ļoti maz akcentētu tēmu Gulbenes novadā - viduslaiku vēsturi - mūsdienīgā veidā. Jo projekta ietvaros Gulbenes pilsētā tiks organizēti vēl nebijuši notikumi:

* Zinātniskie lasījumi Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, akcentējot Gulbenes novada viduslaiku vēsturi, Gulbenes vēsturiskā centra kartogrāfiju, baznīcas vēstures aspektus, toponīmu problemātiku, kā arī izceļot nepelnīti aizmirstas Gulbenes personības (13. jūlijs);

* Vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” dzīvās vēstures programma “Livonijas nometne” uz Garā kalna (27. jūlijs). Programmas laikā ar dzīvās vēstures metodes palīdzību tiks atveidota 14. gs. atbilstoša Livonijas nometne, kurā ikvienam apmeklētājam būs iespēja līdzdarboties un gūt teorētiskās zināšanas par attiecīgo laika periodu, papildināt ar empīrisko pieredzi, tādejādi veidojot daudz pilnīgāku priekštatu par viduslaiku vēsturi.

Mērķi

2024. gadā aprit 800 gadi, kopš Gulbenes vārds pirmo reizi minēts rakstos. Šis avots ir Latvijas vēsturei nozīmīgais Tālavas zemju dalīšanas līgums, kurā latgaļu apdzīvotā Gulbana rakstīta nedaudz savādāk, kā esam raduši mūsdienās - ar "a" burtiem "e" burtu vietā, tomēr nepārprotami liecina par mūsu vietas seno izcelsmi. Tālavas zemju dalīšanas līgumā Tālavas zemes tiek sadalītas starp bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeni. Tas ir nozīmīgs Latvijas vēstures avots, iezīmējot ieilgušu nesaskaņu beigas un ietverot informāciju par Vidzemes toponīmiem un ģeogrāfiju.

Gulbenes novadā ir bijis ļoti maz aktivitāšu saistībā ar šī nozīmīgā avota izgaismošanu. Tā kā viens no biedrības “Krustalīces mantojums” statūtos noteiktajiem mērķiem ir “saglabāt un popularizēt Gulbenes kultūrvēsturisko mantojumu”, jūtam atbildību un aicinājumu aktualizēt vissenāk datējamās liecības par Gulbeni un Gulbenes vārda izcelsmi. Turklāt biedrības faktiskā darbība sakrīt ar vēsturiski daudzslāņainu vietu - Krustalīces upes ieskauto pakalnu, uz kura reiz slējusies latgaļu koka pils, pēc kuras 1340. gadā tika uzcelta Rīgas arhibīskapa mūra pils, savukārt mūsdienās rod vietu Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca. Neskatoties uz to, ka Gulbenes vēsture ir sena, stereotipiski gan Gulbenes viesiem, gan pašiem iedzīvotājiem pirmās asociācijas ar Gulbeni ir kā ar salīdzinoši jaunu un industriālu pilsētu.

Tāpēc projekta mērķi ir:

* aktualizēt Gulbenes pilsētas viduslaiku vēsturi un senākās datējamās liecības par Gulbenes vēsturisko centru;

* veicināt izpratni par Vidzemes zemēm svarīgu pavērsiena punktu un Vidzemes vēsturei nozīmīgo Tālavas zemju dalīšanas līgumu;

* piedāvāt kvalitatīvu iespēju vietējai sabiedrībai izzināt vēstures procesus, veicinot lokālpatriotismu un piederību Gulbenei, Vidzemei, Latvijai.

Avoti:

www.gulbenesbiblioteka.lv/bam/gulbene/teritorija.html

Švābe, A. Tālava. Sējējs. 1936, 135.-141.lpp. un 363.-374.lpp.

Uzdevumi

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, biedrība izvirza sekojošus uzdevumus.

1. Vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” dzīvās vēstures programmas “Livonijas nometne” organizēšana uz Garā kalna Gulbenē 27. jūlijā. 
2. Pētnieku piesaistīšana un pētījumu veikšana par Gulbenes vēsturiskajam centram aktuālām tēmām, balstoties uz dokumentārām un kartogrāfiskām liecībām.
3. Zinātnisko lasījumu organizēšana Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 13. jūlijā, prezentējot veiktos pētījumus.
4. Pētījumu pieejamība ilgtermiņā plašai mērķauditorijai, publicējot mājaslapās www.lelbgulbenesdraudze.lv un www.gulbenesmuzejs.lv īpaši izveidotās sadaļās.
5. Tālavas zemju dalīšanas līguma lielformāta banera izgatavošana un izvietošana pie Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas, kā arī pilsētas svētku laikā publiski pieejamās vietās Gulbenē.
6. Projekta publicitātes nodrošināšana visu projekta periodu un mērķauditorijas piesaiste organizētajiem pasākumiem.
7. Kvalitatīva projekta vadība: darba grupas izveide, komunikācija ar Vidzemes kultūras programmu, pienākumu sadale, termiņu ievērošana, lietvedības un grāmatvedības dokumentu organizācija u.c. administratīvo uzdevumu veikšana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Zinātnisko lasījumu mērķauditorija būs novada un apkārtējo novadu vēstures interesenti un entuziasti, draudzes locekļi, novada administrācija u.c. Aptuvenais plānoto apmeklētāju skaits - vismaz 50 cilvēki. Viduslaiku programmas "Livonijas nometne" apmeklētāji būs novada iedzīvotāji un viesi, ģimenes ar bērniem. Svarīgi, ka paralēli 27. jūlijā Gulbenē norisināsies pilsētas svētki, kas nodrošinās plašu apmeklētību. Aptuvenais plānoto apmeklētāju skaits - vismaz 500.

Paredzamie projekta rezultāti

* Izstrādāti un prezentēti 4 pētījumi par Gulbenes vēsturiskajam centram aktuālām tēmām. Pētījumu autori: vēsturnieks Jānis Polis, tēma “Ieskats Gulbenes pilsnovada vēsturē un baznīcas attīstībā”; vēstures entuziaste Daira Karole, tēma “Pirmais latviešu ērģelnieks - gulbenietis Jānis Krastiņš”; ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis, tēma “Gulbenes vēsturiskā centra kartogrāfisko dokumentu liecības”, vēsturnieks Gints Skutāns, tēma "Gulbenes novada toponīmu kritiskā analīze". Zinātnisko lasījumu starplaikos būs iespēja klausītājiem baudīt ērģeļmūzikas koncertu.

* Gulbeniešiem un viesiem piedāvāts kvalitatīvs izglītojošs pasākums - programma "Livonijas nometne",  ar dzīvās vēstures metodes palīdzību atveidojot 14. gs. atbilstošu Livonijas nometni, kurā ikvienam apmeklētājam ir iespēja līdzdarboties un gūt teorētiskās zināšanas par attiecīgo laika periodu, papildināt ar empīrisko pieredzi, tādejādi veidojot daudz pilnīgāku priekštatu par viduslaiku vēstures periodu. Demonstrējot šo programmu, biedrība “Rodenpois” regulāri piedalās viduslaiku festivālos Eiropā un Latvijā. Programmu atzinīgi novērtējušas Latvijas pašvaldības, muzeji un izglītības iestādes.

* Organizēti divi publiski pasākumi - zinātniskie lasījumu Gulbenes evanģēliski luteriskajā baznīcā 13. jūlijā un programma "Livonijas nometne", plānotās mērķauditorijas apjoms zinātniskajiem lasījumiem - vismaz 50 cilvēki, programmai "Livonijas nometne" - vismaz 500.

* Nodrošināta pētījumu publicēšana mājaslapās www.lelbgulbenesdraudze.lv un www.gulbenesmuzejs.lv, nodrošinot pieejamību ilgtermiņā.

* Sagatavots un izdrukāts viens lielformāta plakāts (baneris) ar Tālavas zemju dalīšanas līguma digitālo kopiju, kā arī paskaidrojošu informāciju, akcentējot Gulbenes vārda pirmo pieminējumu rakstītos avotos pirms 800 gadiem.

* Tiks aktualizēta mazāk akcentēta tēma Gulbenes novadā, kas, iespējams, pavērs ceļu plašākiem pētījumiem un diskusijām gan biedrībā, gan Gulbenes muzejā.

* Biedrība būs guvusi neatsveramu administratīvo pieredzi, kā arī iespēju biedriem organizēt un iesaistīties plaša mēroga pasākumos.