Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Siguldas Mākslu serpentīns”
Projekta kopējās izmaksas:
10870.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
2500.00 EUR

Kopsavilkums

“Fluvius” (latīņu valodā: upe) ir starpdisciplinārs kultūras projekts par Latvijas vēsturi un sociālo atmiņu, kurā mijiedarbojas cilvēku stāsti, māksla un tehnoloģijas. Projekta centrā ir stāsti par Gauju, tās apkārtējo vidi un cilvēkiem cauri laikiem, apvienojot dažādus medijus un laikmetus. Izstādes koncepcijas pamatā ir audiovizuāls ceļojums laikā kopā ar māksliniekiem Zandu Puči un Armandu Andži pa Latvijas garāko upi Gauju, un stāsts par autores vecvecvectēvu, laivu meistaru Juhanu Jursu, kurš mira izsūtījumā Sibīrijā. Gaujas senielejas ainava ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Māksliniekiem svarīgais ainavu arhivēšanas process caur analogo fotogrāfiju iekļaujas Gaujas saglabāšanas un aktualizēšanas kontekstā. Tādējādi tiktu veikta kultūras mantojuma saglabāšana, radot mākslas darbus izstādei, kas radoši izmantojot un mūsdienīgi interpretējot, tiktu tālāk nodots dažādām mērķauditorijām izstādē “Fluvius”. Gauja veido piederību Siguldas novadam, kas tiktu stiprināts jaunu, izglītojošu un ar kultūras daudzveidīgām izpausmēm saistītu pasākumu  radīšanā – lekcijā par fotogrāfijas pirmssākumiem Siguldā, cianotīpijas un linogriezuma radošajās darbnīcās, un pārgājienā ar ģeogrāfu Gaujas senielejā. Projekts ir oriģināls un inovatīvs gan Siguldas novadam, gan nozarei kopumā – tajā tiek pārstāvēta mākslas un pētniecības radošā prakse, kas ietver Siguldas novadpētniecību. Izstāde ir turpinājums 2022. gadā izdotajai grāmatai “Aa fluvius. Zudušo upi meklējot”.

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis: realizēt izstādi “Fluvius”, kas veicina kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Vidzemē, Siguldas novadā.
Projekta ilgtermiņa mērķis: aktualizēt privāto arhīvu un stāstu saglabāšanu par Siguldas novadu, Gauju un tās apkārtni, cilvēkiem, sadzīvi un tradīcijām, veicinot Vidzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Projekts ir unikāls, jo Latvijā šobrīd netiek realizēts līdzīgs starpdisciplinārs mākslas projekts par Gauju; to ir iespējams realizēt tikai Siguldas novada dabas vidē vai kultūrvidē, jo izstādes un ar izstādi saistīto aktivitāšu norise plānota tieši Siguldā; tas dod nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada vērtību – dabas, Gaujas Nacionālā parka, Gaujas senielejas, Gaujas plostnieku, fotogrāfijas, fototūrisma, kultūrvēstures un mākslas vērtību apzināšanā un popularizēšanā.

Projekta rezultātā tiktu radīti kvalitatīvi un daudzveidīgi mākslas darbi vizuālās mākslas izstādei “Fluvius” Siguldā un paplašināta kultūras pieejamība Siguldā ar izstādi saistītajos pasākumus – lekcijā par profesionālās fotogrāfijas aizsākumiem Siguldā,  cianotīpijas un linogriezuma radošajās darbnīcās un pārgājienā ar ģeogrāfu Gaujas senielejā.

Lielākā daļa projekta elementu dod ieguldījumu kultūras mantojuma izpētē – strādājot pie izstādes satura tiktu veikta bibliotēku un muzeju arhīvu materiālu izpēte, atgādinot par tādām tēmām kā Gaujas plostnieki, kuru amata prasmes iekļautas UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā, Mārtiņš Buclers – profesionālās fotogrāfijas aizsācējs Latvijā u.c. Projekta rezultātā tiktu veikta kultūras mantojuma saglabāšana – veiktie pētījumi tiktu nodoti Siguldas novada bibliotēkai un Turaidas muzejrezervātam, kā arī kultūras mantojuma popularizēšana – projekta publicitātes kampaņas ietvaros platformā Instagram tiktu publicēti stāsti par Gauju – intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem, kas dzīvo pie Gaujas.

Uzdevumi

Projekta apakšmērķi:

1.Saglabāt stāstus par Gauju projekta tīmekļa vietnē fluvius.lv, rosinot cilvēkus domāt, līdzdarboties, ceļot un radīt, attīrot savu un Gaujas sākumu.

2.Radīt radošu mākslas, tehnoloģiju un cilvēku mijiedarbības atspoguļojumu izstādes “Fluvius” mākslas darbos.

3.Iesaistīt vietējo kopienu kultūras piedāvājuma radīšanā un patēriņā ar izstādi saistītajās aktivitātēs – lekcijā par profesionālās fotogrāfijas aizsākumiem Siguldā, cianotīpijas un linogriezuma radošajās darbnīcās un pārgājienā ar ģeogrāfu Gaujas senielejā.

Projekta uzdevumi, lai sasniegtu projekta apakšmērķus:

Projekta administrēšana.

Izstādes koncepcijas izstrāde.

Darbs pie projekta publicitātes kampaņas.

Izstādes grafiskā dizaina izstrāde.

Darbs ar bibliotēku un muzeju arhīvu materiāliem.

Lielformāta linogriezuma radīšana.

Skaņas ieraksts studijā.

Video un audio ierakstu montāža un pēcapstrāde.

Fotogrāfiju (sudraba želatīna kopiju) kopēšana.

Izstādes producēšana.

Lekcijas par profesionālās fotogrāfijas aizsākumiem Siguldā organizēšana.

Cianotīpijas un linogriezuma radošo darbnīcu organizēšana.

Pārgājiena ar ģeogrāfu Gaujas senielejā organizēšana.

Pētījuma nodošana sadarbības partneriem.

Projekta atskaites sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Kultūras tūristiem, izstāžu un muzeju apmeklētājiem, muzeju un bibliotēku darbiniekiem, vēsturniekiem, ģeogrāfiem, novadpētniekiem, upju pētniekiem plānota izstāde “Fluvius”. Fotogrāfiem, dizaineriem, māksliniekiem plānota lekcija par profesionālās fotogrāfijas aizsākumiem Siguldā. Izglītības iestāžu darbiniekiem, skolēniem un studentiem plānota cianotīpijas un linogriezuma radošās darbnīcas. Dabas tūristiem un dabas objektu apmeklētājiem plānots pārgājiens ar ģeogrāfu Gaujas senielejā.

Paredzamie projekta rezultāti

Kas tiks sasniegts.
Projekta rezultātā tiktu realizēta izstāde “Fluvius”, kas veicinātu kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Vidzemē, Siguldas novadā. Projekta rezultātā dažādu kultūras nozaru mijiedarbībā tiktu radītas jaunas kultūras vērtības – audiovizuāli mākslas darbi izstādei “Fluvius” Siguldā, kas ir projekta centrālais notikums.
Projekta rezultātu ilgtspēja.
Ar projekta palīdzību tiktu aktualizēta privāto arhīvu un stāstu saglabāšana par Siguldas novadu, Gauju un tās apkārtni, cilvēkiem, sadzīvi un tradīcijām, veicinot Vidzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Projekta rezultātā ar mākslas valodas palīdzību no jauna tiktu apzināts Gaujas sākums, atklātas jaunas kultūrvides, kultūrtūrisma attīstības iespējas, stiprināta identitātes un piederības sajūta. Tiktu apkopots kultūrvēsturiskas nozīmes materiāls, kas nododams sadarbības partneru – Siguldas novada bibliotēkas un Turaidas muzejrezervāta vajadzībām.
Projekta rezultātu pieejamība.
Projekta ietvaros kultūras piedāvājuma radīšanā – izstādē “Fluvius” un patēriņā tiktu iesaistīta Siguldas novada iedzīvotāju kopiena. Siguldā tiktu organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi – lekcija par profesionālās fotogrāfijas aizsākumiem Siguldā, cianotīpijas un linogriezuma radošās darbnīcas un brīvdabas pasākums visai ģimenei – pārgājiens ar ģeogrāfu Gaujas senielejā.
Skaitliskie rādītāji.
Plānotā projekta mērķauditorija ir vairāk nekā 360 cilvēku, kas ietver ~30-50 apmeklētāju izstādes atklāšanas dienā; vairāk nekā 270 apmeklētāju izstādē kopā (vidēji 3-15 apmeklētāji/dienā); ~10-20 klausītāju lekcijā; ~24 dalībnieku radošajās darbnīcās un ~10-20 dalībnieku pārgājienā.
Kvalitatīvie rādītāji.
Projekta kvalitatīvos rādītājus veido izstādes “Fluvius” saturs, kas paredz Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti izstādē. Ar izstādi saistītās aktivitātes ir mediācijas process, kurā izstāde kļūtu saprotamāka un tuvāka skatītājam.