Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Vides biedrība Krūzes”
Projekta kopējās izmaksas:
8356.50 EUR
Finansējums no VKKF:
8356.50 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Dabas saimniecība “Lielkrūzes” Jaunpiebalgā, Vidzemes reģionā, jau 10 gadus ziemas saulgriežu laikā īsteno kultūras un dabas izziņas tūrisma piedāvājumu “Ziemas pasaka ar Gaujas rūķiem”. Tajā dažādu vecumu apmeklētājiem vairāku stundu garumā ir iespēja  no mūsdienu urbanizētās pasaules nokļūt īstā rūķu ciemā, kurā iepazīt latviešu tautas tradīcijas, mīklas, ticējumus, pasakas, teikas, kā arī tradicionālās rotaļas un spēles, darba rīkus un amatus, baudīt Vidzemes dabas daudzveidību un izjust tās tuvumu vizinoties zirga kamanās. Īpaši jāatzīmē vietējās Piebalgas kopienas dažādu paaudžu iedzīvotāju iesaiste un iejušanās rūķu tēlos, tādējādi caur spēlēm un “rūķu darbiem” daloties ar savu zemnieku vai amatnieku ikdienas dzīves pieredzi. 

Rūķu tēli, kas mums pazīstami no cittautu folkloras un latviešu literāro pasaku autoru (Kārlis Skalbe, Margarita Stāraste u.c.) grāmatām, caur savu tēlaino valodu, izskatu, darbībām atstāj spilgtu un neaizmirstamu iespaidu visu vecumu apmeklētājiem, īpaši bērniem, rosinot arī turpmāk paskatīties uz dabu, tās vērtībām, latvisko kultūru un tradicionālo dzīvesveidu ar citām acīm, iekļaut ikdienas rotaļās un darbos redzēto un piedzīvoto Gaujas rūķu sētā.

Lai Gaujas rūķu pieredze būtu pieejama aizvien plašākai auditorijai, ir plānots izdot grāmatu 200 eksemplāru tirāžā, kurā caur Gaujas rūķu tēliem, to darbībām, domām, sajūtām tiktu atspoguļots Vidzemes dabas un kultūras mijiedarbības mantojums, tradicionālais dzīvesveids, amatu prasmes. Grāmatā tiks iekļauts īss folkloras materiāls – tautasdziesmas, mīklas, rotaļas, kā arī praktiskas pamācības tradicionālo rotājumu, ēdienu gatavošanā, kas papildinātas ar tēlainām ilustrācijām akvareļu tehnikā.

Mērķi

Projekta mērķis saistāms gan ar kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs, gan ar Vidzemes savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Projekta mērķis: Grāmatas “Gaujas rūķi” sagatavošana, izdošana un dāvināšana, saglabājot patiesas un izzinošas liecības par Gaujas rūķiem Piebalgas pusē.

Latviskā dzīvesziņa nav iedomājama bez viensētas, kurā visspilgtāk izpaužas latviskā telpas izjūta, skaistuma un lietderīguma mijiedarbība, kā arī harmonija ar dabas ritmu. Mūsdienās, kad modernizācija un pilsētvides ietekme ir aizvien vairāk jūtama arī lauku dzīvesveida izmaiņās, ir īpaši svarīgi nodot jaunajai paaudzei tās vērtības, kas mantotas no mūsu senčiem daudzu gadsimtu garumā – darba tikums, dzīvesprieks rotaļās, spēlēs, tautasdziesmās, dabas godāšana un cieņa pret tās vērtībām.

Kultūras un dabas izziņas tūrisma piedāvājumu “Ziemas pasaka ar Gaujas rūķiem” 10 gadu laikā ir apmeklējuši vairāk kā 5000 dažāda vecuma viesu no Vidzemes un citiem novadiem, arī ārvalstīm. Gaujas rūķi ir bagātinājuši gan vietējos pasākumus, gan līdzdarbojušies citu novadu un Rīgas kultūras aktivitātēs. Gaujas rūķu tēlos ir iejutušies vietējās Piebalgas kopienas dažādu paaudžu iedzīvotāji vecumā no 3 – 65 gadiem, kuru ikdienas dzīve ir saistīta ar mūsdienu pasaulē strauji izzūdošo harmonisko cilvēka un dabas mijiedarbību lauku sētas ikdienā, saglabātajām senajām amatu prasmēm, nemateriālo kultūras mantojumu – rotaļām, spēlēm, folkloru. Rūķu tērpi pārsvarā darināti no otrreizējiem materiāliem, kas papildināti ar tekstilmākslinieku gatavotām detaļām, un visas svētku norises tiek plānotas kā videi draudzīgas, lai līdz minimumam samazinātu atkritumu daudzumu.

Grāmatas sagatavošana un izdošana ļaus radošā veidā caur Gaujas rūķu tēliem plašākai auditorijai iepazīt Vidzemes tradicionālo lauku dzīvesveidu dažādu paaudžu acīm, amatu prasmes, tautasdziesmas, mīklas, rotaļas, kā arī praktiski pielietot pamācības tradicionālo rotājumu, ēdienu gatavošanā.

Grāmata plānota kā literārs un reizē radoši izglītojošais materiāls pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, ģimenēm ar bērniem, ikvienam interesentam, kurā kultūra un daba ir neatraujami saistītas un veido mūsu tautas dzīvesziņas pamatu.

 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

  • Grāmatas teksta sagatavošana – rūķu tēlu apraksti, izziņas materiāls (spēles, rotaļas, dziesmas, receptes, praktiskās pamācības);
  • Ilustrāciju sagatavošana akvareļu tehnikā;
  • Maketēšana;
  • Iespieddarbu veikšana;
  • Grāmatas prezentācijas pasākumi  – Gaujas rūķu izbraukumi uz novada sociālajiem centriem, skolām, bērnudārziem;
  • Grāmatas - Dāvinājuma nogādāšana Cēsu novada publiskām bibliotēkām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, galvenokārt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, vecākiem, ģimenēm ar bērniem, visiem tradicionālā latviskā dzīvesveida interesentiem.
Grāmatu paredzēts izplatīt bezmaksas prezentācijas pasākumos Piebalgas pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās. Grāmatas saņems divdesmit piecas Cēsu novada publiskās bibliotēkas un divdesmit četras novada izglītības iestāžu bibliotēkas. Būs vairākas iestādes, kurām grāmatas tiks nosūtītas ārpus novada.

Paredzamie projekta rezultāti

Grāmatu "Gaujas rūķi" projekta ietvaros plānots izdot 200 eksemplāru tirāžā. 

Tā kā grāmatu paredzēts dāvināt visām Cēsu novada bibliotēkām un skolām, tad ieguvēji būs galvenokārt Cēsu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni, ģimenes ar bērniem.

Cēsu novadā ir 25 publiskās bibliotēkas un 24 izglītības iestāžu bibliotēkas.

Grāmatas ir plānots dāvināt arī: Latvijas Nacionālai bibliotēkai, Rīgas Angļu ģimnāzijai, Āgenskalna pamatskolai, Valdorfa skolai, Ādažu vidusskolai, Smiltenes pamatskolai, Talsu bērnudārzam "Pienenīte", Gaujas rūķu saimei, Pansionātiem Cēsu un Smiltenes novados, Bērnu namiem Vidzemē, Vidzemes zonas bērnudārziem, vietējās kopienas brīvprātīgiem atbalstītājiem.

Ar šī projekta atbalstu tiks popularizēta Vidzemes lauku viensēta, tradicionālais lauku dzīvesveids, iepazīta folklora, senie amati, gūta pozitīva un radoša pieredze dabas izzināšanā un saudzīgā attieksmē.

Veiksmīgi īstenojot projektu "Grāmata "Gaujas rūķi"", biedrība "Vides biedrība Krūzes” apsver iespēju jau 2025.gadā izdot atkārtotu grāmatas tirāžu, lai turpmāk jebkuram interesentam, kurš apciemos Gaujas rūķus, Piebalgas dabas saimniecību Lielkrūzes, būtu iespējams iegūt sev un savai ģimenei patiesi skaistu, vēsturisku un izzinošu stāstu grāmatu par rūķiem šodien un baudīt to krāšņos attēlojumus ilustrācijās.