Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Jumava"
Projekta kopējās izmaksas:
4780.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1950.00 EUR
Līdzfinansējums:
2830.00 EUR

Kopsavilkums

Pieaugošas globalizācijas un multikulturālisma apstākļos būtiski stiprināt Latvijas unikālās kultūras vērtības, kurās balstīts tautas identitātes kodols. Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam uzsvērta nepieciešamība “bagātināt Latvijas kultūrtelpu kā vēsturē sakņotu un mūsdienās novērtētu dažādu latviešu tautas pastāvēšanas elementu un artefaktu kopumu”, tostarp tādu, ko veido “sociālā atmiņa, pagātnes notikumi un personāži”. Pamatojoties uz šo kultūrpolitisko aktualitāti projektā paredzēts veikt pētījumu par Mūrmuižas Tautas universitātes (MTU) darbības izpēti pirmskara periodā no 1921.-1940.g. un pēc atjaunošanas no 1988.-2022.g. MTU ir unikāla parādība Latvijas kultūrainā, kura vairākas desmitgades izcilā veidā reģionālā un valstiskā mērogā ir īstenojusi cilvēka un garīgās izaugsmes darbu, izglītošanas darbā iesaistot ievērojamākos latviešu kultūras darbiniekus. Tai pašā laikā tās vēsture ir maz zināma. Tās izpēte un dokumentēšana ir būtiska tautas sociālās atmiņas veidošanā un nacionālās identitātes nepārtrauktības saglabāšanā, īpaši ņemot vērā, ka MTU pēc tās atjaunošanas 1988.gadā savu darbību turpinājusi līdz pat 2020./2021.mācību gadam, kad to apturējusi Covid-19 izraisītā situācija. Pētījumā pastiprināti paredzēts izpētīt MTU atjaunošanas procesu Latvijas Trešās Atmodas laikā, izvērtēt rakstnieces un domātājas Zentas Mauriņas intelektuālo devumu MTU, apkopot un darīt plašākai sabiedrībai pieejamu MTU kultūrvēsturisko mantojumu – mācību saturu, lektorus, viesu grāmatu ierakstus, fotogrāfijas u.c. Projekta turpinājumā pētījums tiks izdots grāmatā, lai MTU kultūras mantojums būtu pieejams plašākai sabiedrībai.

Mērķi

MTU ir spilgtākais mūžizglītības piemērs Latvijas vēsturē, kam bijusi būtiska nozīme kultūridenitātes veidošanā. Projekta īstermiņa mērķis:MTU kultūrvēsturiskā izpēte un dokumentēšana, sagatavojot pētījuma manuskriptu.ilgtermiņa mērķis ir nacionālās identitātes nepārtrauktības saglabāšana, atklājot un popularizējot MTU nozīmi tautas garīgajā izaugsmē un nacionālās identitātes veidošanā; cilvēka personības garīgajā attīstībā visa mūža garumā. Grāmatas izdošana paredzēta projekta nākamajā fāzē.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. Pētījuma dizaina izstrāde un pētījuma veikšana. 2. Redakcionālā atbalsta nodrošināšana. 3. Grāmatas koncepcijas izstrāde pētījuma publiskošanai. 4. Manuskripta sagatavošana 5. Teksta korekcija 6. Fotoattēlu atlase 7. Maketa sagatavošana

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Pētījuma un grāmatas mērķauditorija ir ikviens interesents, kuram ir svarīga nacionālās identitātes saglabāšana un cilvēka garīgās attīstības ceļš visa mūža garumā. Pētījums un tam sekojošā grāmata būs noderīgs izziņas avots akadēmiskajā vidē - vēstures, kulturūras un literatūras pētniekiem, gan ikvienam lasītājam - savas vēstures cienītājam, īpaši Valmieras novada iedzīvotājiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks veikts nozīmīgs kultūrvēsturisks pētījums un sagatavots manuskripts, kas nākamajā projekta posmā pārtaps plašākai sabiedrībai pieejamā grāmatā. Projekta ilgtspēju nodrošina vēstures saglabāšana nākamajām paaudzēm.